Els catalans a l’espera d’una operació de cor augmenten entre un 85% i un 74% segons el tipus d’intervenció

El número de catalans a l’espera d’una intervenció al cor ha augmentat amb les retallades entre un 85% i un 74%, segons el tipus d’intervenció. Així ho indiquen les dades que el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha enviat al Parlament.

En elles es veu com els pacients a l’espera d’una intervenció de cirurgia valvular han passat de 240 al 2011 a 628 a l’abril d’enguany. Aixó significa un augment del 85% i amb només les dades dels primers 4 mesos de l’any. Pel que fa a les operacions coronàries els malalts a l’espera també fins a l’abril són 195, quan al 2011 eren 112. L’augment és d’un 74%.

Espera intervencions de cor a Catalunya elspassosperduts

La Generalitat dona per “reactivat” el mercat immobiliari català

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha informat al Parlament que la venda dels immobles de la Generalitat “ha servit per reactivar el mercat immobiliari català”. El responsable econòmic del govern explica aquest fet per “l’adquisició de l’últim lot de 13 edificis per AXA Real Estate” dins de l’operació que ha posat al mercat immobiliari bona part dels edificis de la Generalitat.

Fins ara el govern de CiU ” ha venut 18 immobles per un total de 266.735.095 euros, 6,5 milions més que el preu de venda inicial. Aquestes vendes han permès a l’administració catalana deixar de pagar 11.237.984,74 euros a l’any en concepte de censos emfitèutics i 2.133.301,88 euros a l’any en concepte de manteniment.”

Versió oficial de Interior sobre la batuda al Raval el dia de l’Orgull Gay. Espadaler “la majoria de persones que hi ha als locals d’oci nocturn tenen excés de consum de begudes alcohòliques i drogues”

Ítems principals que defensa el departament d’Interior i el seu conseller, Ramón Espadaler, respecte a l’actuació dels Mossos el dia 28 de juny, dia del Orgull Gay, en alguns locals del Raval de Barcelona: 

 1. No va existir cap relació amb la celebració de la diada internacional de l’alliberament gai i lèsbic.
 2. La Direcció General de la Policia no té oberta, a dia d’avui, cap investigació interna per presumptes agres­sions comeses per agents de la Policia de la Generali­tat – Mossos d’Esquadra.
 3. Tots els efectius d’ARRO porten el TIP penjat i visible a la granota de l’uniforme.
 4. Per evitar incidències amb les persones que ocupaven la via pública –algunes de les quals acumulen gran quantitat d’antecedents policials–, es va establir un cordó policial permeable a la sortida i impermeable a l’entrada de persones.
 5. Les inspeccions, tot i ser administratives, es realitzen amb el reforç de l’ARRO i amb gran nombre d’efectius per evitar enfrontaments entre la inspecció policial i la clientela dels locals, atès que als locals d’oci nocturn hi ha gran quantitat de persones, molts locals amb excés d’aforament i la majoria d’aquestes també amb excés de consum de begudes alcohòliques i substàncies psicotrò­piques.
 6. Ni a Bata de Boatiné ni a cap altre local es va entrar amb l’arma de foc a la mà.
 7. El Departament d’Interior no té constància que es do­nessin cops a algunes persones, atès que no van haver incidents i tot va transcórrer amb normalitat.
 8. L’Ajuntament de Barcelona no va sol·licitar que es por­tés a terme aquesta operació.

Resposta parlamentària a David Fernández, de les CUP

El motiu per fer una inspecció administrativa en di­versos establiments del barri del Raval de Barcelona la matinada del divendres 28 de juny de 2013, amb co­bertura d’efectius d’ordre públic i de seguretat ciuta­dana, es va fonamentar en la problemàtica veïnal i en la concentració de fets delictius i de denúncies admi­nistratives. Continua llegint

Junqueras vol forçar la sortida de Duran de la comissió Estat-Generalitat

Els dies de president de la comissió bilateral Estat-Generalitat de Josep Antoni Duran podrien estar comptats. I és que el soci parlamentari de CiU al Parlament, ERC, ha introduit una esmena a una proposta de Iniciativa Verds que, cas d’aprovar-se, posarà  a CDC en el compromís de fer fora a Duran d’aquest càrrec.

Els republicans, liderats per Oriol Junqueras, han presentat un text on deixen molt clar les seves intencions. Volen que a la comissió només ” participin persones que en la negociació amb l’Estat es cenyeixin als manaments derivats del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, del Consell Assessor per a la Transició Nacional i pel Pacte pel Dret a decidir.” L’aposta de Duran per la Tercera Via l’allunya de facto de tots aquests condicionants.

CiU obre la porta a eliminar les pilotes de goma. Les seves conclusions al Parlament

Informació del grup parlamentari de CiU
PROPOSTA DE CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS MODELS DE SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC I DE L’ÚS DE MATERIAL ANTIAVALOTS EN ESDEVENIMENTS DE MASSES
Finalitzades les sessions de la Comissió i escoltades les opinions dels compareixents,
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió proposa les següents
conclusions:
1. El model policial d´ordre públic té com a finalitat garantir el just equilibri
entre el dret fonamental de manifestació i l´ús pacífic de la via pública per
part de tots els ciutadans.
La gestió de la seguretat i de l’ordre públic comença abans de la planificació
dels dispositius policials per a la intervenció en esdeveniments de masses. Per
aquest motiu, resulten fonamentals la comunicació fluida i l’actuació coordinada
i concertada tant de les diferents administracions com dels actors públics i
privats directament implicats.
2. S´han de dissenyar els mecanismes necessaris per tal de promoure i
d’incrementar la comunicació al Departament d’Interior per part dels organitzadors
de les manifestacions i concentracions.
També cal estudiar sistemes i estratègies que permetin implicar els organitzadors
en el bon ordre i adequat desenvolupament de les manifestacions.
3. El model d´ordre públic s’ha de veure reforçat per l’activitat de prevenció i
mediació desenvolupada per la PG-ME, que persegueix la gestió negociada i
pacífica dels conflictes.
4. Aquest model s’ha de regir pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat,
on el recurs a la força sigui sempre l’ últim recurs. Per tal de
complir amb aquests principis, és necessari dotar a les unitats d’ordre públic
dels estris policials garantint la disponibilitat d´eines robustes que els permetin
un ampli ventall d’opcions tàctiques per evitar la confrontació violenta.
5. S’ha de mantenir la opció pel model de distància, que permet protegir les
manifestacions i una gestió de les grans concentracions de forma més eficient,
garantista, àgil i adaptable a les circumstancies. Aquest model ha d’assegurar
la distància amb els manifestants, la mobilitat de les unitats que intervenen, la
progressió de la força i l’ús, quan s’escaigui de les eines robustes.
6. La totalitat dels instruments, tècniques i eines que configuren el model de
gestió d´ordre públic tenen un sentit en el seu conjunt, des de el moment que
constitueixen un equilibri que permet la seva utilització progressiva i gradual.
Es per aquesta raó, que l’eliminació d’algun d’aquests elements – com podria
ser el cas de les pilotes de goma- només podrà ser viable si aquests son substituïts
per altres eines robustes que garanteixin l´equilibri inicial. Només així
el Cos de Mossos d´Esquadra podrà atendre de manera eficient l´encomana de
restituir l´ordre públic en situacions d´extrema violència.
7. És essencial establir mecanismes d’ informació directa i immediata de la policia
cap als manifestants i als ciutadans en general, potenciant l’ús de les xarxes socials
i optimitzant l’ús dels mitjans tècnics com equips de so, megàfons,
entre d´altres.
8. S´ha de garantir la correcta i completa traçabilitat de les actuacions policials,
tant de les ordres donades com de la utilització del material antidisturbis
de dotació, i dotar les unitats d’ordre públic d’eines tecnològiques de darrera
generació, (geolocalització, obtenció d’imatges dels agents, entre d’altres), per
garantir l’eficàcia de les actuacions policials, i millorar el seu anàlisi posterior .
9. S´han d’establir procediments per circumscriure al màxim les responsabilitats
en l’execució de les ordres al llarg de la cadena de comandament.
10. S´han de revisar i actualitzar sistemàticament la formació dels agents per
tal d’assegurar l’òptim manteniment de les competències que els habiliten per
al desenvolupament de la seva especialitat. Cal també identificar bones pràctiques
policials i dissenyar programes d’entrenament permanent que assegurin
l’ús correcte dels instruments i les eines de dotació policial.
11. S´han de dissenyar i establir un sistema integral d’atenció a les víctimes de
desordres públics, per assegurar el seu suport i acompanyament adequats.
S’ha d’impulsar la via de la responsabilitat patrimonial de l’administració com a
canal ordinari i preferent del rescabalament del dany, sense perjudici de possibles
accions penals quan s´escaigui .
12. S´ha de desenvolupar una llei catalana de l’espai públic que, entre altres,
estableixi els criteris per conciliar el dret a manifestar-se lliurement amb el dret
dels ciutadans a gaudir d’un espai públic segur.

Les agressions greus a funcionaris de presons augmenten un 100% i entre presos un 75%

La violència a les presons catalanes ha augmentat als últims 3 anys, tant entre presos com en el que es refereix a agressions a funcionaris.  Segons dades del departament de Justícia les agressions o lesions greus a funcionaris han augmentat un 100% al 2012, passant de 10 a 20. En el que portem de 2013 ja hi ha hagut 13 atacs greus contra funcionaris.

Respecte a les agressions o lesions greus entre presos han augmentat al 2012 un 71% i, el més preocupant, fins l’agost d’aquest 2013 portem ja un augment de 42 fets d’aquest tipus amb un creixement a falta de 4 mesos per acabar l’any del 75% respecte al 2011.

Les agresions lleus entre presos s’han incrementat un 19,2% al 2012.

Agressions Presons elspassoperduts

El 14% d’escoles de primària i el 10,2% de secundària utilitzen el castellà a matèries no lingüístiques

Aquestes són les dades oficials que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha facilitat al Parlament de Catalunya.

“El castellà es va utilitzar parcialment o total en la im­partició de matèries no lingüístiques, en 332 centres dels que impartien educació primària a Catalunya durant el curs 2012-2013, la qual cosa suposa un 14% del total.

Del total de centres que impartien educació secundà­ria obligatòria a Catalunya, durant el curs 2012-2013, 127 centres han impartit alguna matèria o algunes ma­tèries, parcialment o total en castellà, la qual cosa su­posa un 10,2% del total.

A l’educació primària determinats centres empren el castellà (parcialment o total) per impartir alguna de les àrees següents: Matemàtiques, Coneixement del medi natural, social i cultural, Educació artísti­ca, Educació física i Educació per a la ciutadania i els drets humans.

A l’educació secundària obligatòria determinats cen­tres empren el castellà (parcialment o total) per impar­tir alguna de les matèries següents:Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Biologia i geologia, Física i química, Ciències socials, geografia i història, Educació física, Tecnologia, Educació visu­al i plàstica, Música, Educació per a la ciutadania i els drets humans i Educació eticocívica.

És difícil, d’altra banda, fer estimacions globals, tenint en compte que les diferents àrees o matèries, compor­ten horaris diferents i que normalment l’ús del castellà com a llengua vehicular de manera parcial o total, té lloc en un determinat nivell (un curs a l’ESO; un curs o un cicle a la primària).Pel que fa al nombre d’alumnes que cursen matèries en castellà, cal destacar que és la totalitat dels alumnes del centres citats.”

Sentencia derogando la doctrina Parot del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

El Tribunal emite su sentencia de la Gran Sala en el caso Del Río Prada
En la sentencia de la Sala Grande de hoy en el caso de Del Río Prada v España ( solicitud. No 42750 / 09 ), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo : por quince votos contra dos , que se había producido una violación del artículo 7 (no hay pena sin ley ) de
el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por unanimidad , que desde 03 de julio 2008 la detención de la demandante no había sido legal , en violación de Artículo 5 § 1 de la Convención , y por dieciséis votos contra uno , que el Estado demandado era asegurar que la demandante fuera puesta en libertad en la mayor brevedad posible .
El caso se refería a la postergación de la versión final de una persona condenada por delitos de terrorismo, sobre la base de un nuevo enfoque – conocido como la “doctrina Parot ” – adoptado por el Supremo después de haber sido condenado . El Tribunal consideró que la demandante no podía haber previsto o bien que la Corte Suprema de Justicia sería apartarse de su jurisprudencia anterior en febrero de 2006 , o que este cambio de enfoque sería aplicado a ella y se traduciría en la fecha de su liberación se aplazó por casi nueve años – de 02 de julio 2008 hasta el 27 de junio de 2017. Por tanto, el demandante había cumplido una pena de más de encarcelamiento de lo que debería haber servido en el ordenamiento jurídico español en funcionamiento en el momento de su condena. En consecuencia , corresponde a las autoridades españolas a asegurar que ella sea excarcelada en la mayor brevedad posible.
Principales hechos
El demandante, Inés del Río Prada, es una nacional española que nació en 1958 y actualmente está cumpliendo una pena de prisión en la región de Galicia ( España ) . Entre diciembre de 1988 y mayo de 2000, en ocho conjuntos separados de los procesos penales , recibió una serie de sentencias de prisión por diversos delitos relativos a los ataques terroristas llevados a cabo entre 1982 y 1987. En total, las sentencias ascendió a más de 3.000 años . Sin embargo , en virtud del artículo 70.2 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de los hechos , la máxima ” período de ejercicio ” ( Condena ) de una persona condenada tenía 30 años. Esta regla también fue aplicable en caso de múltiples condenas ( penas ) se habían impuesto en distintos procesos si, como en caso de Del Río Prada, los delitos en cuestión podría haber sido tratado como un solo caso , debido a la vínculos jurídicos y cronológica entre ellos. En noviembre de 2000, la Audiencia Nacional decidió combinar frases del solicitante y fijar un plazo máximo para ser servido, lo que reduce el total de 3.000 años a una pena de 30 años de prisión .
A raíz de varias decisiones adoptadas entre 1993 y 2004 por los jueces encargados de la ejecución ,a la Sra. del Río Prada le fueron concedidas remisiones de pena por valor de casi nueve años de la obra que había hecho mientras estaba en prisión , de conformidad con el artículo 100 del Código Penal de 1973. en
1 Gran Sala sentencias son firmes (artículo 44 de la Convención) .
Todas las sentencias definitivas se transmitirán al Comité de Ministros del Consejo de Europa para la supervisión de su ejecución. además
información sobre el proceso de ejecución se puede encontrar aquí : http://www.coe.int / t / dghl / monitoreo / ejecución
2
Abril de 2008, la deducción de estas remisiones en el término máximo de 30 años , las autoridades de Prisión de Murcia ( España ), donde la Sra. del Río Prada fue detenida con propuesta  de 2 de julio de 2008 la Audiencia Nacional como la fecha para su liberación.
Mientras tanto , el Tribunal Supremo español se había apartado de su anterior jurisprudencia sobre remisión de la pena. Después de haber encontrado en una sentencia de 8 de marzo de 1994, que el máximo de 30 años plazo previsto en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 se veía como una “nueva e independiente frase ” a los que todas las remisiones de pena se aplicaran , se consideró en una sentencia de
28 de febrero 2006 que este término ya no debe ser tratado como una sentencia separada de los impuesto en las distintas sentencias condenatorias , sino más bien como el plazo máximo de un el condenado debe pasar en prisión. En consecuencia , las remisiones de pena eran a partir de ahora ser aplicado a cada una de las frases tomadas individualmente.
.
A la luz de este nuevo enfoque – conocido como la “doctrina Parot ” – la Audiencia Nacional pidió a las autoridades de la prisión un cambio de la fecha prevista de la liberación de la Sra. del Río Prada y calcular una nueva fecha en línea con la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema . En un auto de 23 de junio de 2008, sobre la base de un nuevo propuesta de las autoridades de la prisión , la Audiencia Nacional fijó la fecha para la final de la demandante liberar a 27 junio de 2017. Una apelación de la demandante a la Audiencia Nacional fue rechazada en julio 2008 , y su posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue despedido en febrero 2009
Quejas , procedimiento y composición de la Corte
Basándose en el artículo 7 (no hay pena sin ley ), la Sra. del Río Prada se quejó de que el Supremo en la jurisprudencia relativa a las remisiones de sentencia había sido con carácter retroactivo aplicada a ella después de haber sido condenado , extendiendo así su detención por casi nueve años. En virtud del artículo 5 § 1 (derecho a la libertad ya la seguridad ) , se alegó , además, que había sido mantenido en detención en violación de los requisitos de la ” legalidad ” y ” al procedimiento establecido por la ley” . La demanda fue presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos el 3 de agosto de 2009. En una sentencia de 10 de julio 2012 el Tribunal de Justicia consideró que había habido una violación del artículo 7 y del artículo 5 § 1 de la Convención. El 4 de octubre 2012, el Gobierno solicitó que el caso se remitirá a la Gran Sala en virtud del artículo 43 de la Convención ( referencia a la Gran Sala ) . El 22 de octubre 2012 el panel de la Gran Sala aceptó esa petición. La vista se celebró el 20 de marzo de 2013.
Se dio el juicio por la Gran Sala de 17 jueces , compuesto de la siguiente manera :
Dean Spielmann (Luxemburgo ) , el presidente ,
Guido Raimondi (Italia ) ,
Ineta Ziemele (Letonia ) ,
Marcos Villiger (Liechtenstein ) ,
Isabelle Berro -Lefèvre ( Mónaco),
Elisabeth Steiner (Austria ) ,
George Nicolaou (Chipre ) ,
Luis López Guerra ( España ) ,
Ledi Bianku (Albania ) ,
Ann Power- Forde (Irlanda ) ,
Isil Karakaş (Turquía ) ,
Paul Lemmens (Bélgica ) ,
Paul Mahoney ( el Reino Unido) ,
Aleš Pejchal ( la República Checa) ,
Johannes Silvis ( Países Bajos),
Valeriu Griţco ( la República de Moldova),
Faris Vehabović (Bosnia y Herzegovina) ,
y Michael O’Boyle , Secretario adjunto .
3
Decisión de la Corte
Artículo 7 ( no hay pena sin ley)
En primer lugar , la Corte se propuso determinar , sobre la base de la ley y la práctica de los tribunales españoles , el alcance de la “pena ” impuesta a la Sra. del Río Prada. Al parecer, en el artículo 70.2 del 1973 Código Penal que el concepto de ” período de ejercicio ” ( Condena ) , correspondiente a la máxima plazo de 30 años de prisión , difiere de la de las “oraciones” ( penas ) impuesta en el varias sentencias condenatorias . Al mismo tiempo, el artículo 100 del Código Penal de 1973 había facilitado que los presos debían ser concedida remisiones de pena por el trabajo que hicieron en prisión, a pesar de que no contenía ninguna orientación específica sobre la forma de aplicar tales remisiones cuando múltiples sentencias se combinaron y la duración total de la pena de prisión se fijó .
A pesar de la ambigüedad de las mismas , antes de que la Corte Suprema había establecido la ” doctrina Parot ” en su sentencia de febrero de 2006, que había sido la práctica habitual de la prisión española y las autoridades judiciales, al combinar múltiples condenas impuestas a la misma persona y establecer un plazo máximo para ser servido, para aplicar cualquier remisión de condena a la máxima de 30 años
plazo y no a cada una de las “sentencias ” individuales impuestas en las diversas sentencias que condenan a la acusada. En efecto , en su sentencia 03 1994 la Corte Suprema de la propia Comisión apoyó este enfoque.
Hasta la salida de la jurisprudencia en febrero de 2006 , este enfoque lo había aplicado a una gran número de presos que , como la Sra. del Río Prada, habían sido condenados por el Código Penal de 1973. Por tanto, el demandante había tenido razones para creer que iba a ser tratado de la misma manera. Es decir , tanto en el momento en que se cometieron los delitos, y cuando la Audiencia Nacional decidió en 2000 para combinar las oraciones y fijar una pena de prisión máxima , la ley española – incluyendo la práctica de los tribunales – ha sido suficientemente precisa para que la Sra. del Río Prada para comprender el ámbito de aplicación de la “pena ” impuesta a ella, a saber, un plazo máximo de 30 años de prisión , de que se deducirán las remisiones de pena por el trabajo realizado durante la detención.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia se propuso determinar si la aplicación de la “doctrina Parot ” a la Sra. del Río Prada había alterado sólo el ” modo de ejecución ” de la frase o , por el contrario , tenía afectado a su “alcance” . A este respecto, reiteró la distinción entre medidas que constituyen una “Pena ” y las medidas relativas a su ” modo de ejecución “, en teoría, sólo los primeros eran contemplados en el artículo 7 . Sin embargo, también señaló que esta distinción no siempre es clara en práctica. Las medidas adoptadas por el Estado después de la última frase se habían impuesto , o bien es siendo servido posiblemente podría dar lugar a la redefinición o modificación del ámbito de aplicación de la “Sanción ” impuesta por el tribunal de primera instancia . En consecuencia , el Tribunal de Justicia tuvo que examinar en cada caso cuál es el “Sanción ” impuesta en realidad implicaba el derecho interno – o, en otras palabras , cuál es su intrínseca
naturaleza era .
En el presente caso , la duración total de las remisiones de pena concedida a la Sra. del Río Prada – nueve años aproximadamente – no había sido cuestionada por cualquiera de los tribunales que se ocupan de su caso.  La final de junio de 2008 en el que la Audiencia Nacional aplaza la fecha de la última de la señora del Río Prada liberar hasta junio de 2017 se lo tanto, no se refería a si se merecía estas remisiones , pero
más bien a la forma en que debían aplicarse .
La aplicación de la “doctrina Parot ” a la situación de la Sra. del Río Prada había privado de toda utilidad efectuar las remisiones de la pena a la que se suponía que debía tener derecho . La demandante, que tenía recibió múltiples sentencias, ahora tendría que servir un término real de 30 años de prisión , en que sus remisiones de pena no tuvieron efecto alguno. En consecuencia, la Audiencia Nacional de recurrir al nuevo método de aplicación de las remisiones de condena sobre la base de la “doctrina Parot “.
4
No había dado únicamente en la alteración de la “manera de la ejecución ” de la sanción impuesta a la Sra. del Río Prada, sino que también ha llevado a la redefinición de su “alcance” . Siendo así, la orden de 23 de junio 2008 disminuye dentro del ámbito del artículo 7 . En tercer lugar y por último , la Corte dispuso a establecer si la “doctrina Parot ” había sido razonablemente previsible. Señaló a este respecto que el cambio en el sistema de aplicación de las remisiones de sentencia en el caso de la señora del Río Prada había sido el resultado de una nueva interpretación de la ley por el Corte Suprema de Justicia en 2006. Por tanto, era necesario determinar si esta nueva interpretación
había sido coherente con una línea perceptible del desarrollo jurisprudencial. Sin embargo , el único relevante precedente había sido la sentencia de marzo de 1994 en la que el Tribunal Supremo había tomado la enfoque opuesto al perseguido en su sentencia después de febrero de 2006. Por otra parte , incluso antes la sentencia de marzo de 1994, que había sido la práctica sistemática de la prisión y judicial
autoridades que aplican las remisiones de pena por el trabajo realizado durante la detención de un plazo máximo de 30 año .
En consecuencia, en el momento en que la Sra. del Río Prada recibió sus diversas sentencias y cuando estaba notificado de la decisión de combinar y establecer una pena máxima de prisión , no había habido indicación de cualquier línea perceptible del desarrollo jurisprudencia de acuerdo con la Suprema Corte de sentencia de febrero de 2006. Por lo tanto, la Sra. del Río Prada había tenido ninguna razón para prever la salida de jurisprudencia anterior como resultado de la introducción de la “doctrina Parot ” , o creer que el Audiencia Nacional , en consecuencia, se aplicarán las remisiones de pena que había sido concedidos a cada uno de sus frases individualmente .
Por consiguiente, el Tribunal llegó a la conclusión de que había habido una violación del artículo 7 . Artículo 5 § 1 (derecho a la libertad ya la seguridad ). El Tribunal de Justicia señaló , en primer lugar , que la distinción que se hace a los efectos del artículo 7, entre el “Pena ” y su ” modo de ejecución ” no fue determinante en relación con el artículo 5 § 1 . Medidas en relación con la “ejecución ” de una sentencia podría afectar al derecho a la libertad consagrado en el artículo 5 § 1 , como la duración real de la privación de la libertad dependía en parte de su aplicación . En consecuencia , mientras que el artículo 7 se aplica a la “pena ” impuesto por el tribunal de sentencia , el artículo 5 se aplica a la resultando detenidos.
En el presente caso, la Corte no tenía ninguna duda de que el demandante había sido condenado por un tribunal competente de acuerdo con un procedimiento establecido por la ley. En efecto , la Sra. del Río Prada a sí misma no había negado que su detención había sido legal hasta el 2 de julio de 2008, la fecha propuesta inicialmente por las autoridades de la prisión para su liberación final. Sin embargo , la cuestión que se determinará es si prolongada detención de Del Río Prada después de esa fecha había sido legal . Esto requiere un examen de si, en el momento de su condena inicial y durante todo el periodo de duración de la detención, la “ley ” que autorice su detención continuada más allá de 02 de julio 2008 había sido suficientemente previsible  en su solicitud. A la luz de las consideraciones que la llevaron a encontrar una violación del artículo 7 , el Tribunal llegó a la conclusión que la Sra. del Río Prada no podía razonablemente prever que el método utilizado para aplicar remisiones de la pena por el trabajo realizado durante la detención habría sido modificadas como consecuencia de un cambio de la jurisprudencia de la Tribunal Supremo en febrero de 2006 y que el nuevo enfoque se aplican a ella. la
aplicación de la “doctrina Parot ” en el caso de la Sra. del Río Prada había dado lugar a retrasar la fecha de su liberar por casi nueve años. Por consiguiente, había cumplido una pena de prisión más larga de lo que debería haber servido en el ordenamiento jurídico español en funcionamiento en el momento de su condena , tomando en cuenta las remisiones de pena que ya habían sido concedidas de conformidad con la ley. Por tanto, el Tribunal concluye que desde el 3 de julio de 2008, la detención de la señora del Río Prada no había sido
legal, en violación del artículo 5 § 1 .
5
El artículo 46 (fuerza vinculante y ejecución de sentencias )
En virtud del artículo 46 , las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar la Corte la final
resoluciones judiciales en los litigios en que sean partes , la ejecución está supervisada por el Comité de
Ministros . En determinadas situaciones , con el fin de ayudar al Estado demandado en el cumplimiento de su
obligaciones en virtud del artículo 46 , la Corte podría tratar de indicar el tipo de persona y / o general
medidas que podrían adoptarse con el fin de poner fin a la situación que había dado lugar a la
hallazgo de una violación .
A veces , cuando la naturaleza de la violación encontraron dejado otra opción real en cuanto a las medidas necesarias
para remediarlo , la Corte podría decidir indicar sólo una de las medidas individuales . Visto
las circunstancias particulares del presente caso y la urgente necesidad de poner fin a la
violaciónes que había encontrado , consideró que corresponde a las autoridades españolas a asegurar que la Sra. del
Río Prada fue puesto en libertad a la mayor brevedad posible.
Satisfacción equitativa (artículo 41 )
El Tribunal de Justicia declaró , por diez votos contra siete, que España debía pagar Sra. del Río Prada 30.000 euros ( EUR)
plazo de tres meses , en concepto de daño moral . También declaró, por unanimidad, que España era
a pagar 1.500 euros a la Sra. del Río Prada en concepto de costas y gastos.
Los votos razonados
Nicolaou Juez expresó una opinión concurrente .
Jueces Villiger , Steiner , Power- Forde, Lemmens y Griţco expresaron un conjunto parcialmente disidente
opinión .
Jueces Mahoney y Vehabović expresaron una opinión parcialmente disidente conjunta .
Juez Mahoney expresó una opinión parcialmente disidente .
Estas opiniones se adjuntan a la sentencia.

Las deslealtades del gobierno español con la Generalitat. El informe del gobierno catalán

 

La deslealtad del Estado respecto a Cataluña

BALANCE DE SITUACIÓN

 

15/10/2013

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

 

Introducción  …………………………………………………………………………………………………..

2

1-  Lengua, educación, cultura, protección social y valores democráticos……………………..

5

a)    Lengua  …………………………………………………………………………………………….

7

b)    Educación  …………………………………………………………………………………………..

7

c)    Cultura  ……………………………………………………………………………………………..

9

d)    Protección social…………………………………………………………………………………..

12

e)    Valores democráticos  …………………………………………………………………………….

15

2-  Incumplimientos del Estado y conflictividad institucional  ………………………………………

19

a)    Relaciones bilaterales……………………………………………………………………………..

19

b)    Traspasos ………………………………………………………………………………………..

19

c)    Participació en organismos y procesos de decisión estatales ……………………..

23

d)    Balance de la conflictividad institucional  …………………………………………………..

23

e)    Relación de sentències recientes del TC a las cuales el Estado no ha dado cumplimiento  ……………………………………………………………………………………….

28

f)     Recentralització legislativa y administrativa……………………………………………..

31

3-  Cuantificación dlos incumplimientos del gobierno central (deslealtad y otras)  ……….

33

a)    Deuda de la Estat en inversiones en infraestructuras  ………………………………….

35

b)    Reducción de los ingresos finalistas del Estat  ………………………………………….

35

c)    Relación de la normativa y medidas estatals con impacto sobre los ingresos o el  gasto de la Generalitat  ………………………………………………

36

 

Anexo 1 – Liquidación delm odel de financiación  ……………………………………………….

43

Anexo 2 – Reparto injusto del objetivo de déficit  ………………………………………….

45

Anexo 3 – Inversión regionalitzada respecto del  PIB  ……………………………………………….

47

Annex 4 – Inversión ejecutada respecto de la  inversión presupuestada  …………………………

48

Anexo 5 – Déficit fiscal……………………………………………………………………………………

49

 

 

 

 

 

Introducción

 

El objetivo de este informe es presentar el grado de cumplimiento del principio de lealtad institucional del Estado hacia Cataluña, con las correspondientes desigualdades que genera; hacer un balance, que no pretende ser exhaustivo, de los principales incumplimientos del Estado y de la vulneración de las competencias de la Generalitat; y cuantificar el volumen de deudas pendientes, que hacen más difícil la situación financiera del Gobierno de la Generalitat.

El principio de lealtad institucional queda recogido tanto alE statut de autonomía de Cataluña (EAC) como la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), y se define cómo: “la determinación del impacto positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido tengan sobre las comunidades autónomas (CCAA), tanto en materia de ingresos, como en materia de novse obligaciones de gasto”.

Pero resulta evidente que el principio de lealtad institucional tiene también una dimensión que va más allá del cómputo directo de ingresos y de gastos, puesto que también se relaciona con la lealtad institucional que tiene que presidir la colaboración interadministrativa y el respecto a la distribución competencial que establece la Constitución española (CE), tal como ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones el mismo Tribunal Constitucional (TC).

El Tribunal Constitucional sostiene que el principio de sujeción estipulado en el artículo 9.1 de la CE implica que todos los poderes públicos tienen un deber de lealtad “en el ejercicio de sus propias competencias de modo que no obstaculice el ejercicio de lasajenas ”. (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4) Igualmente, el Consejo Consultivo, en el Dictamen núm. 279, de 29 de enero de 2007, afirmó, resumiendo la jurisprudencia constitucional, que:

“La lealtad se expresa como obligación de respetar mutuamente las respectivas competencias (…), que impone, tanto en el Estado como las Comunidades Autónomas, la obligación de ejercer sus competencias respectivas respetando las que corresponden en el otro poder público”. (F V.2.C)”

Por otro lado, hay que tener presente -y este documento lo pone de manifiesto con muchos ejemplos concretos- que la cronificació de una actuación desleal por parte del Estado, comporta una vulneración directa de el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos. Dedo de otro modo, la deslealtad institucional practicada por el Estado español tiene como principal consecuencia directo para la ciudadanía el incremento de desigualdades y discriminación entre los ciudadanos por razón del territorio donde viven. El caso del principio de ordinalitat lo pone de manifiesto de manera penetrante: mientras que en Cataluña la capacidad tributaria de sus conciudadanos está claramente por encima de la media estatal, los recursos públicos porc a pitadisponibles son claramente inferiores a los de la media.

 

Para analizar y describir el nivel de deslealtad institucional del Estado español y las desigualdades que genera, el presente informe se ha dividido en tres ámbitos de análisis:

1)    Un primero, que detalla la actuación de lgobierno de l’Estado al rehacerència a la lengua, laeducación, la cultura, la protección social y los valores democráticos. Las conclusiones que se  derivan son:

 

–          El Sido no ha tenido ninguna voluntad de mostrar la plurinacionalidad y la diversidad lingüística que lo integran, sin desarrollar ni favorecer ninguna normativa que permita la presencia del catalán en ninguna institución estatal ni internacional. No se ha permitido, desde el inicio de la T ransició, la presencia del catalán a lasC orots españolas -Congreso y Senado- ni su equiparación en y gualtatde condiciones respeto d el castellano, tanto con respecto a la relació con laA dministraciógeneral de laEstat cómo con la A dministracióde justicia. No se ha favorecido tampoco la presencia del catalán enoro ganismes internacionales, como puede ser el uso del catalán al Parlamento Europeo. Y, más recientemente, cuando se impulsa la ‘Marca España, y al margen de la Constitución, se ha querido definir el castellano como lengua española, menystenint que hay otras lenguas españolas (artículo 3 CE).

–          La aprobación del Anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación (LOMCE) manifiesta el menysteniment del gobierno del Estado por la lengua y la cultura catalanas enla  enseñanza, e imposibilita la continuidad  del modelo deescuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística.

–          El progresivo abandono de la cultura catalana en los presupuestos generales del estado y la inequívoca apuesta de Madrid, ante Barcelona, como centro cultural de referencia a nivel del Estado.

–          La contínuada actuación invasiva del Estado por el que hace referencia a las políticas de bienestar, añadida a la cronificació de la deslealtad institucional compuerta que no se respete el principio de igualdad y que elG overn de la Generalitat disponga de menos recursos para el desarrollo de políticas sociales.

–          Desde  la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, que previamente había sido referendat por el pueblo de Catalunya, hasta el recurso contra la Resolució 5/X del Parlamento de Cataluña, que aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, el Estado se ha opuesto a cualquier voluntad de modificar por vías democráticas y legales el actual estatus político de Cataluña.

2)    Un segundo ámbito, que analiza el nivel de lealtad institucional del Estado, desde la perspectiva del marco competencial y el respecto al autogobierno. Y que se hace patente en:

 

–          La paralización de las relaciones bilaterales y la negativa a convocar la Comisión Bilateral Generalitat-Sido y otras comisiones mixtas previstas para hacer posible el desarrollo del Estatuto.

 

–          La negativa a negociar y aprobar los traspasos pendientes de ser desarrollados que quedan definidos en el actual EAC, así como a desarrollar otras previsiones de este Estatuto que el TC consideró legítimas.

 

–          El incumplimiento reiterado de sentencias firmes del Tribunal Constitucional y de las salas del contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, como pueden  ser la cesión de la política de becas o la descentralización de la gestión del 0,7% del IRPF.

–          El elevado volumen de recursos y conflictos de constitucionalidad que el gobierno de la Generalitat seha visto obligado a presentar para defender la propia Constitució y el marco competencial que se  deriva.

–          El desarrollo de normativa estatal que dificulta la actividad ordinaria de los diferentes departaments del Gobierno y que  afecta los costes de su gestión.

–          El impulso de una batería de iniciativas legislativas de signo claramente recentralitzador y el impulso de una reforma administrativa que, bajo el pretexto de la eficiencia, pretende atribuir a la Sido competencias o funciones reservadas a la Generalitat.

 

3)    Un tercer ámbito de análisis que cuantifica el volumen de las deudas de la Sido respete Cataluña y muestra la arbitrariedad y carencia de equidad del actual sistema de financiación. Situación que, añadida al persistente déficit fiscal, supone una gran dificultad para las finanzas de la Generalitat. Este último ámbito se podría resumir en:

–          La cuantificación  actual de los incumplimientos del gobierno central es de 9.375,7  millones de euros.

–          El actual modelo de financiación no respeta el principio de ordinalitat y sitúa  Cataluña por debajo de la media en recursos porcan pita. Cataluña pasa de la tercera posición en términos de capacidad tributaria, a la desene en términos de recursos porcan pita.

–          La deslealtad del Gobierno Central también se ha manifestado en el reparto injusto  de los objetivos de déficit. Una distribución que ha penalizat las administraciones locales y autonómicas, principales prestamistas de los servicios a las personas y garantes del modelo d’sido del benestar.

 

1-  Lengua, educación, cultura, protección social y valores democráticos 

 

a)    Lengua:

Els ataques y desconsideraciones constantes a la lengua catalana se manifiestan por varias vías:

–          Uso del catalán a las instituciones europeas. Después de un proceso negociador entre los veinticinco estados miembros, el 13 de junio del 2005 el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó unas conclusiones que recogen la posibilidad de un uso oficial limitado, en las instituciones y los organismos comunitarios, de lenguas que no sean las que tienen la consideración de lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones europeas. El 2012 todavía se mantienen las dificultades de cumplimiento de los acuerdos administrativos subscritos hasta ahora por el Gobierno del Estado con los diferentes organismos que tendrían que permitir, en general, que se hicieran en catalán la publicación de los actos adoptados mediante codecisió del Parlamento Europeo y el Consejo, las intervenciones orales en las sesiones del Consejo y, si se tercia, otras instituciones o órganos de la Unión y, finalmente, las relaciones por escrito entre los ciudadanos españoles que lo quieran y los órganos e instituciones de la Unión.

Estos acuerdos son:

 • • Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Consejo de la Unión Europea, firmado el 7 de noviembre de 2005.
 • • Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Comité de las Regiones, firmado el 16 de noviembre de 2005.
 • • Acuerdo administrativo entre el Reino de España y la Comisión Europea, firmado el 21 de diciembre de 2005.
 • • Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Comité Económico y Social Europeo, firmado el 7 de junio de 2006.
 • • Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Defensor del Pueblo Europeo, firmado el 30 de noviembre de 2006.
 • • Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado el 27 de abril de 2009.

–          Contenciosos permanentes que buscan afectar el corpus normativo de la lengua catalana para menguar sus efectos:

• 5 leyes impugnadas por razones lingüísticas y todavía con contencioso abierto (o ccità,educación, consumo, cine y acogida).

 

• 8 sentencias (2012).

– Favorables: 2 (sobre laemisión de Tv3 en el territorio valenciano)

– En contra: 6

×        Suspensión cautelar y anulación del uso preferente del Reglamento de ús de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona (2)

×        Contra el catalán como lengua vehicular y de acogida en el segundo ciclo de la enseñanza infantil

×        Conocimiento de las lenguas oficiales en la A dministracióde justicia y como requisito de acceso a la carrera judicial (2)

×        Conocimiento del catalán en pruebas selectivas de funcionarios locales

–          Fons estatal de promoción de películas en catalán: El artículo 36 de la Ley 55/2007, del cine, especifica que con la voluntad de atender el fomento y la protección  del uso de las lenguas cooficiales diferentes a la castellana en la cinematografía y el audiovisual se establecerá un fondo de ayudas o créditos específicos que serán transferidos en su integridad a los organismos competentes de las comunidades autónomas. La dotación que tiene que recibir, según la ley, cada comunidad a utònomacon lengua cooficial tiene que ser anualmente equivalente a la suma de aportaciones que esta comunitat haya destinado en el ejercicio anterior para el apoyo y el  fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en lengua cooficial diferente del castellano. El funcionamiento descrito a la normativa se puso en marcha el 2008 y las transferencias Ministerio de Cultura/Departamento de Cultura por este concepto en este periodo son las siguientes:

 

Justificación al Ministerio de la inversión en VOC del Departamento de Cultura

Subvención concedida al Departamento de Cultura por el Ministerio correspondiente a la inversión en VOC realizada

2007

5.915.490,23

2008

1.524.750,00

2008

10.364.888,69

2009

6.911.829,21

2009

11.796.414,45

2010

4.802.751,31

2010

12.201.747,69

2011

4.707.100,00

2011

10.215.448,15

2012

0,00


 

b)    Educación

 

La aprobación de   la Llei orgánica de mejora de la calidad de la educación (LOMCE), elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, supone una flagrante invasión competencial en materia educativa y la voluntad de desmantelar el sistema de inmersión lingüística propio de Cataluña.

En relación con esta ley, el Consejo Escolar de Cataluña manifestó que es “una normativa que menysté la lengua y la cultura catalanas en la enseñanza y que imposibilita la continuidad de la escuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística al establecer la segregación de los alumnos por razones de lengua. La propuesta ministerial, en definitiva, es inconsistente con la realidad educativa catalana, es incompatible con el marco estatutario vigente, expresa la voluntad intervencionista de alterar sustancialmente el sistema educativo e impide que con la educación se puedan satisfacer de manera adecuada las expectativas de futuro del alumnado de Cataluña” (declaración del Consejo escolar de Cataluña en defensa del modelo catalán de inmersión lingüística aprobada en la sesión plenaria del 12 de diciembre de 2012 al Palaciode la G eneralitat).

Principales puntos conflictivos que comporta la aprobación de la LOMCE:

 1. La nueva regulación del uso de las lenguas se opone frontalmente al régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña, previsto a la Ley de educación y al Estatuto de autonomia.Nuestro modelo coincideix a grandes rasgos con el que a lsuyo día se fijó a la Ley 7/1983, de normalización lingüística de Cataluña, y cumple el mandato legal de garantizar el pleno dominio de las lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria, de acuerdo con Marc europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.

 

Esta oposición llega en su punto que, en contra de la opinión del Consejo de Estado (Dictamen 172/2013, de 18 de abril), se prevé expresamente que si la Generalitat no garantiza una razonable oferta docente sostenida con fondos públicos donde el castellano sea utilizado como lengua vehicular, los padres podrán escolarizar sus hijos en un centro privado donde exista esta oferta y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá íntegramente estos gastos de escolarización, que descontará de futuras transferencias a la Generalitat.

 

A pesar de que el artículo original donde se regula el uso de las lenguas estaba pensado básicamente para Cataluña, en su tramitación parlamentaria se ha aceptado una enmienda presentada por el grupo Unión, Progreso y Democracia, que es extraparlamentary en Cataluña, para añadir el redactado siguiente: “El castellano se lengua vehicular de la enseñanza en todo lo Estado y las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo cono sus estatutos”.

 

 1. En todas las etapas educativas, la nueva estructura de la LOMCE, contravenint la Constitución y el Estatuto dea utonomia,sitúa a diferente nivel la lengua castellana, que se considera asignatura troncal (como las matemáticas, la primera lengua extranjera o la física y química) y la lengua catalana, que se considera asignatura de libre configuración autonómica (la educación física, la religión o valores éticos también se pueden cursar en este bloque de asignaturas).

 

 1. La LOMCE introduce cambios profundos en el modelo de distribución de competencias educativas entre el Estado y las comunidades autónomas que se ha desarrollado durante treinta años, cambios que representan una recentralització contraria a la letra y al espíritu constitucional. Se amplían los ámbitos en los cuales el Estado se reserva la facultad de establecer normativa básica y su alcance (cómo es el caso de la formación profesional dual y la definición de currículum), de tal manera que se reducen con severidad las competencias de desarrollo y ejecución autonómicas.

 

El cambio de modelo educativo reduce las competencias autonómicas a aspectos residuales, muy inferiores a los que hasta ahora han setat reconocidos por el Estatuto de autonomia y por las anteriores leyes orgánicas educativas, desde la LOECE (1980), la LODE (1985), la LOGSE (1990), la LOPAGCD (1995) y la LOE (2006).

 

 1. La evaluación general del sistema educativo pasa a ser competencia exclusiva del Estado. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece las características de las pruebas, las diseña y  establece el contenido, y queda reservado para las comunidades autónomas sólo la realización material de las pruebas, en contra del que establece la doctrina constitucional, que se ha pronunciado en el sentido que la unidad y homogeneidad de la prueba no implica ni ha implicado nunca identidad absoluta de los contenidos del examen a superar por los estudiantes.

 

 

 

 

 

 

c)    Cultura

El artículo 127 del Estatuto de autonomia de Cataluña otorga en Cataluña competencia exclusiva en materia de cultura. Reiteradamente, el Gobierno de la Generalitat ha manifestado la necesidad de suprimir un ministerio sin razón de ser. Esta posición ha sido avalada por la Eurocámara en un informe aprobado a mano levantada (15.1.2013) en que se insta els gobiernos europeos a clarificar responsabilidades entre niveles administrativos para evitar duplicidades y garantizar los fondos necesarios a las diferentes líneas políticas.

Además de este hecho, podemos enumerar varias acciones del Estado que lesionan de manera clara el ámbito cultural catalán:

–          Los últimos cuatro presupuestos del Estado han consolidado una tendencia a la baja global del 46,4% de las aportaciones a los grandes equipamientos culturales catalanes.

 

 Equipamientos

2011

2012

2013

 

2014

Diferencial 2011-2014

MACBA

1.950.000

1.640.000

1.036.000

992.490

-49,10%

MNAC

4.080.000

3.196.750

2.017.890

1.933.140

-52,62%

Joan Miró

190.000

161.500

80.000

78.010

-58,94%

Mercado de las Flores

968.000

726.000

363.000

341.220

-64,75%

Palau de la Música

476.280

381.020

190.510

179.080

-62,40%

Liceo

11.968.200

10.240.470

6.870.640

6.870.640

-42,59%

Libre

870.000

790.000

592.500

592.500

-31,90%

Tàpies

90.000

76.500

49.730

48.740

-45,84%

 Total

20.592.480

17.212.240

11.200.270

11.035.820

-46,41%

 

Hay que tener en cuenta, además, que el importe que constaba en los PGE’s del MACBA para el 2012 todavía no se ha hecho efectivo.

 

–          Cataluña ha resultado claramente más castigada que Madrid en la reducción del gasto en cultura en los PGE.

 

Comunidad

2011

% s/total

2014

% s/total

Variación 2011-2014 %

Madrid

196.985,17

35,9%

102.862,50

42,8%

-47,8%

Cataluña

62.298,46

11,4%

15.429,25

6,4%

-75,2%

 

–          Hasta el 2013, el presupuesto del Ministerio de Cultura recogía una serie de subvenciones directas a acontecimientos culturales de larga trayectoria en Cataluña que incerraban desde festivales de verano a mercados empresariales del ámbito cultural. Este apoyo ha desaparecido en su práctica totalidad.

–          Con la supresión de la partida de la capitalidad de Barcelona se intensifica un agravio comparativo entre Barcelona y Madrid. Con la Carta de Barcelona, se establecía la creación de una partida presupuestaria destinada al reforzamiento de Barcelona como capitalidad cultural. En los últimos tres años, esta partida se ha visto reducida hasta su desaparición.

–          El tratamiento recibido por Barcelona y Madrid en los PGE, respecto de   la aportación a las grandes infraestructuras culturales, demuestra una apuesta inequívoca del Estado para hacer de Madrid el único centro cultural del Estado español generando un desierto cultural al resto del país.

Comparativa aportaciones a equipamientos culturales

 

 

2011

2012

2013

2014

MACBA

1.950.000

1.665.000

1.036.000

992.490

MNAC

4.080.000

3.222.000

2.017.890

1.933.140

Museo de Prado

21.588.320

16.405.000

11.283.000

11.351.640

Reina Sofía

41.454.220

24.147.560

25.410.670

22.942.150

 

 

2011

2012

2013

2014

Liceo

11.968.200

10.240.470

6.870.640

6.870.640

Teatro Real

15.471.000

13.150.350

8.775.170

8.775.170

 

–          Los PGE del 2014 consolidan y no corrigen la desprogramació de varias inversiones del Estado en Cataluña en la construcción de grandes equipamientos culturales que, en unas ocasiones, profundizan déficits históricos y, en otros, ponen en peligro la conservación y la  exposición de los bienes culturales.

 

Paralización de las grandes obras: la Biblioteca Provincial de Barcelona, el Archivo Provincial de Girona y el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona.

 

  • Biblioteca Provincial de Barcelona. Suprimida la anualidad 2013 de 500.000 euros. Además, retrasan dos años la finalización del proyecto. Paraliza un proyecto iniciado el año 2006. No prevé inicy ar-lohasta el  2016. Acontece la única provincia de la Estat sin Biblioteca provincial.
  • Archivo Provincial de Girona. Suprimida ya la partida en el 2013 de 100.000 euros. Retraso en el inicio de una larga reivindicación histórica que sustituiría un edificio con graves carencias estructurales.
  • Desaparición de las partidas nominativas para proyectos concretos (puente de Besalú, Algodonera de Igualada, Museo del Paisaje).

 

–          “Papeles de Salamanca”: A día de hoy todavía resta pendiente el regreso de gran parte de la documentación confiscada, a pesar de que han transcorregut más de 30 años de las primeras solicitudes de devolución de la documentación sustraída de Cataluña durante la Guerra Civil y más de siete años de la aprobación de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos confiscados con motivo de la Guerra Civil.

 

 

 


 

d)    Protección social

 

La cronificació de una actuación desleal por parte del Estado comporta una vulneración directa de el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos. En este sentido y en materia de protección social se observan con preocupación los asuntos siguientes:

1.- El incumplimiento reiterado por parte del Estado de las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y de lass alas del contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, (en los términos que se detallan más adelante) que reconocen y declaran la competencia de la Generalitat de Cataluña sobre la actividad de fomento en las materias de servicios sociales, familia, voluntariado, juventud, políticas de género e integración de personas inmigradas.

A pesar de la reiterada jurisprudencia, el Estado sigue ejerciendo esta actividad de fomento regulando y convocante de forma centralizada las subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF, y en general en materia de servicios sociales e igualdad, integración de personas inmigradas y políticas de género.

2.- El incumplimiento por parte del Estado cuando ignora las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración. Se ve con preocupación el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la institución del Defensor del Pueblo en relación con el artículo 9 apartados 2, 4 y 5 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas en Cataluña, dado que este precepto en su conjunto garantiza el aprendizaje tanto de la lengua catalana cómo de la castellana a este colectivo.

Así mismo, la Dirección general de los Registros y del Notariat excluye el informe de arraigo emitido por la Generalitat para acreditar esta circunstancia en los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.

3.- Ámbito relativo a la dependencia y promoción de la autonomía personal. La regulación estatal, con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de laa utonomia personal y a tencióa las personas en situación de dependencia, invade las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña en materia de servicios sociales. Una ley, además, mal financiada ya desde su aprobación y que, con el tiempo, se ha acentuado con un reparto de la financiación cada vez más desigual y con más cargas para Catalunya (las aportaciones actuales del Govern de la Generalitat representan el 80% de la financiación todal). El año 2012 y mediante la Llei de presupuestos generales del Estat, este suspendió unilateralmente el nivel acordado de la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia, con una menor financiación, por lo tanto, de más de 48 miliones y que ha obligado en el Gobierno de la Generalitat a interponer un recurso de inconstitucionalidad.

El Consejo Territorial del Sistema para la Autonom ía y Atenciónn a la Dependencia, donde se tendrían que debatir y acordar los objetivos, los medios y los recursos para la aplicación de los servicios y las prestaciones de este sistema, ha acontecido  un órgano de coordinación y no de cooperación, con la Estat en una posición de supremacía, y estela de ser el órgano de cooperación institucional entre las administraciones públicas competentes que configuró la Ley 39/2006.

En este sentido, se constata, además, que en los últimos tres años las reuniones del Consejo se han reducido significativamente.

4.- Reducción del nivel de financiación del Estado para contribuir al gasto administrativa correspondiente a  la gestión de las pensiones, en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social, que se atribuye a la Generalitat de Cataluña. En los últimos años se ha reducido más del 64%.

5.- La nueva Estrategia para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio de 2013 y que quiere ser un instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia machista, implica todas las administraciones y poderes públicos, e invade las competencias de la Generalitat. Los 25 años de políticas públicas de mujeres del Gobierno de la Generalitat nos sitúan en un estado de desarrollo, coordinación y consolidación de las políticas públicas para erradicar la violencia masclista muy superior al que laEstrategia española propone.

6.- El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, a pesar de tener un carácter programático y sin valor normativo, no deja de incidir en las competencias que la Generalitat tiene en materia de infancia y adolescencia con carácter exclusivo de acuerdo con el artículo 166 del EAC. En este sentido, el más preocupante es que en este Pla se asignan partidas presupuestarias en el Estado para la consecución de políticas de infancia y adolescencia mientras que estos crèdits se tendrían que destinar a las comunidades a utònomesque tienen asignada la cómopetència exclusiva en materia deinfancia y adolescencia.

7.- El documento que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Estado (CORA) ha elaborat sobre la reforma de las administraciones públiques plantea la eliminación de duplicidades de órganos con las Comunidades Autónomas, dado que se propone que determinados servicios o actividades de la Administración autonómica sean prestados por un órgano estatal, planteando así que determinados órganos estatales asuman funciones realizadas por órganos autonómicos, con la correspondiente supresión de estos. Hay que tener en cuenta que la propuesta de supresión afecta órganos que tienen atribuidas funciones sobre materias que son competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. A guisa de ejemplo, podríamos citar la propuesta de supresión del Observatorio de los derechos de la Infancia de la Generalitat para que sea asumido por el Observatorio (estatal) Público de la Infancia.

8.- En materia de accesibilidad, hay que destacar que al amparo del artículo 149.1.1 CE, el Estado ha aprobado a lo largo de los últimos años más de 10 normas de carácter básico que determinan las medidas de accesibilidad a los varios ámbitos del entorno (edificación, urbanismo, servicios, transportes, etc.).

Estas normas estatales afectan de forma relevante las competencias de la Generalitat de Cataluña atribuidas por la EAC en materias directamente relacionadas con la accesibilidad (servicios sociales, vivienda, infraestructuras del transporte y de las comunicacions, obras públicas, ordenación del territorio, transportes, etc.).

Así mismo, implican cambios relevantes sobre los elementos de accesibilidad realizados en Cataluña progresivamente desde hace 25 años y significan un impacto sustancial de gasto, de difícil asunción en los términos establecidos y plazo exigido. La situación se agrava por el hecho que cabe de estas normas se ha acompañado de dotación presupuestaria ni se ha proveído ningún programa que  apoye para su despliegue.

9..- En materia de adopción internacional, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, ha acontecido una herramienta del estado para controlar las decisiones de las comunidades autónomas en este ámbito.

Al amparo de esta ley, en especial de su arte. 4, las decisiones de las entidades públicas en aspectos como la tramitación de adopciones en los diferentes países, la valoración de la apertura de nuevos países y la elección de la vía de tramitación de las adopciones, se ve condicionada a la consideración previa del correspondiente órgano de coordinación institucional de las administraciones públicas sobre la adopción internacional formato por los responsables de la Dirección general de Servicios para la Familia y la Infancia,  del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales  e Igualdad.

En este sentido, los últimos acuerdos interautonòmics muestran la tendencia que el Ministeri tiene a no permitir a las CCAA la tramitación de adopciones a los diferentes países según su propia valoración y en ejercicio de las propias competencias, así como a limitar la apertura de nuevos países de origen y el número de entidades acreditadas o las propias vías de tramitación de las adopciones.

 

e)    Valores democráticos

 

Sentencia del  T ribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña

 

En gran parte, el origen de la situación actual que vive Cataluña viene dada por la rotura de las reglas de juego y del acuerdo político entre partes, que supone la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña.

Un proceso que, después de la aprobación por parte del Parlamento, las cámaras españolas y la validación en referéndum por el pueblo de Cataluña, es invalidado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que supone la rotura de las reglas de juego del que hasta el momento habían sido intentos de ensambladura de Cataluña en el marco del Estado. Y una sentencia que, en definitiva, violentaval principio democrático porque se imponía a aquello que a las urnas y por vía de referéndum el pueblo de Cataluña había decidido.

Para valorar la STC, el presidente Montilla encargó a un grupo de expertos elInforme sobre la STC que resuelve el recurso de inconstitucionalidad” presentado por 50 diputados y senadores del Partido Popular contra el Estatuto de a utonomiade Cataluña, informe que llegó a las conclusiones siguientes:

1.La sentencia debilita significativamente la función constitucional del Estatuto de autonomía y sustituye su papel en el bloque de la constitucionalidad por el del Tribunal mismo.

2.La sentencia trata, a menudo, el Estatuto como una ley meramente autonómica, a través de la cual la comunidad autónoma pretendería imponer a la Sido obligaciones y mandatos, y olvida que es una norma estatal fruto de un pacto político entre la Generalitat y el Estado.

3.La sentencia no aplica su reiterada doctrina sobre el principio de deferencia hacia el legislador que, en este caso, todavía tenía que ser aplicado de forma más exquisita por la función constitucional del Estatuto y por el plus de legitimidad que deriva del procedimiento de elaboración y aprobación. Más bien el contrario, la sentencia está impregnada de una prevención injustificada respete el contenido del Estatuto de autonomía.”

No aceptación de la propuesta de Pacto fiscal acordado por el Parlamento de Cataluña

El presidente Rajoy rechazó cualquier negociación de la propuesta de Pacto fiscal aprobado por cerca de dos tercios del Parlamento de Cataluña. Así se hizo patente el día 20 de setembre de 2012 en una reunión con elp residente de la Generalitat donde el Presidente del Gobierno español le trasladó la negativa rotunda a abrir ningún tipo de negociación.

El modelo de financiación propia para Cataluña preveía la gestión de todos los tributos, la plena capacidad de la Agencia Tributaria de Cataluña, capacidad normativa total de la Generalitat sobre todos los impuestos, una aportación pactada con el Estado por los servicios que presta en Cataluña y otra en concepto de solidaridad con el resto de territorios, sin que perder, pero, posiciones en Cataluña.

Declaración soberanía

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el 8 de mayo de 2013 el recurso del Gobierno del Estado español contra la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlamento el 23 de enero. Por primera vez, desde el año 1978, el Constitucional ha suspendido un acuerdo de un parlamento autonómico. De todos modos  no ha quedado claro cuál es el efecto práctico de la suspensión, ni les conseqüèncise directas de una hipotética il·legalización, puesto que sólo se trata de una declaración institucional sin consecuencias jurídicas.

El Gobierno del Estado recorrió la Declaración al TC al considerar que el texto del Parlamento -donde es reivindica en Cataluña como subjecte político y jurídico soberano – la CE, prescindiendo de hecho que se trata de una resolución de carácter político y sin efectos jurídicos.

Antes de decidir admitir a trámite el recurso, el TC preguntó en el Parlamento qué de las dos declaraciones a favor del derecho a decidir aprobadas era la vigente: si la Declaración de Soberanía -la recorrida-, o la aprobada el 13 de marzo, que se limitaba a instar el Gobierno a abrir negociaciones con el Estado para hacer efectivo el derecho a decidir, sin hablar de soberanía. La respuesta de la presidencia del Parlamento –de acuerdo con sus servicios jurídicos- fue que ambas son válidas, sin ninguna contradicción entre ellas.

Inicialmente, el Gobierno del Sido había dicho que la declaración en cuestión no tenía efectos jurídicos y que, por lo tanto, no tenía sentido recorrerla. Más tarde pero, pidió un informe a laabogacía del Estado, que determinó que  había materia para recorrer, y otro dictamen al Consejo de Estado, también favorable, a pesar de que  hubo votos particulares. El Consejo de Ministros tomó la decisión definitiva de recorrer el día 1 de marzo de 2013, pidiendo la suspensión de la resolución.

Recusación del presidente del Tribunal Constitucional

 

El Gobierno acordó el día 30 de julio de 2013 pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de losCobos , en los procedimientos de recurso de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los cuales es parte el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que se encuentran en proceso de tramitación ante este órgano.

La decisión del Consejo Ejecutivo llegaba después de que el Gabinete Jurídico de la Generalitat considerara que la militancia del presidente del TC al Partido Popular permitía apreciar una causa objetiva de pérdida de imparcialidad y de interés en las causas en las cuales tiene que intervenir en procedimientos que afectan el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Con posterioridad, el pasado 25 de septiembre de 2013 también se pidió la recusación del presidente del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad que había acordado presentar contra diferentes artículos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

El Tribunal Constitucional desestimó la recusación presentada por el Gobierno de la Generalitat por una mayoría de nouno votos favorables, en contra de la cual se emitieron dos votos particulares.

Banalización del totalitarismo y el nazismo

Desde la manifestación de la 11 de septiembre de 2012, que llenó las calles de Barcelona con 1,5 millones de personas que reclamaban que Cataluña acontezca un nuevo estat de Europa, y después de las elecciones del 25 de noviembre de aquel año, que configuraron un Parlamento de Cataluña con una amplia mayoría favorable a la celebración de una consulta en que los catalanes puedan decidir el futuro político del país, han acontecido recurrentes las acusaciones de totalitarismo contra las instituciones, los partidos y la sociedad catalana en su conjunto.

 

Esta mayoría social se presenta de manera fal•laç por parte de algunos políticos y medios de comunicación como una situación totalitaria y nazi. Se obvia descaradamente el carácter rotundamente pacífico, democrático e inclusivo de este movimiento, absolutamente alejado de ningún supremacisme y concentrado en algo tan poco totalitario como reclamar que un conflicto se resuelva votante. La banalización que se hace de los términos totalitarismo y nazismo llega al absurdo de hacerse desde tribunas como las instituciones democráticas y los medios de comunicación catalanes, especialmente los de titularidad pública, donde si los que hacen esta acusación estuvieran la verdad no  podrían acceder de ninguna forma.

 

La reiteración de las falsas acusaciones de totalitarismo sólo puede tener como objetivo el descrédito y la deslegitimación de las instituciones públicas catalanas, donde el pueblo de Cataluña ha decidido libremente que  estén mayoritarios los partidarios de hacer la consulta sobre el futuro de Cataluña. La frivolització del nazismo y de sus consecuencias es una injusticia y un atentado a la democracia y al buen nombre de quienes lo tienen que soportar.

 

Se dóna la circunstancia, además, que si el nazismo hizo víctimas a la Península Ibérica fueron mayoritariamente catalanas. Cataluña misma se  puede considerar víctima. Apoyando y patrocinando el alzamiento del general Franco el 1936; bombardeando bárbaramente Barcelona, Lleida, Granollers y otras muchas villas y ciudades catalanas, convertidas en bancos de pruebas de los bombardeos sobre la población civil indefensa; entregando el presidente de Cataluña, Lluís Companys, al régimen franquista porque fuera fusilado después de un simulacro de proceso; encarcelando, vejando, torturando  y haciendo trabajar hasta la muerte muchos miles de catalanes a los campos nazis de exterminio. Nunca Cataluña ni su Govern han sido aliados de los nazis; nunca el catalanismo ha tenido una manifestación de signo totalitario ni ha defendido la dictadura. Si de caso, Cataluña, los catalanes y el catalanismo han sido víctimas, como tantos otros millones de europeos, con quienes aquellos catalanes mezclaron su sangre. Así lo explica un catalán, Joaquim Amat-Piniella, de quien este año se celebra el centenario, en el que se considera una de las diez mejores obras literarias sobre el holocausto, KL Reich.

 

Convertir la víctima en verdugo y presentar la mayoría democrática como un totalitarismo són recursos bajos y de juego sucio. Esta banalización del totalitarismo no ha encontrado la hostilidad que sería deseable por parte de laA dministració del Estado. Mientras que por parte de la Generalitat de Cataluña se ha pedido insistentemente una reacción de reprobación por parte de los poderes del Estado español, o directamente -en el marco de las competencias existentes- se ha pedido también la actuación formal del CAC, en la medida que son medios audiovisuales los que a menudo acogen y amplifican estas declaraciones de banalización, hay que hacer notar que desde la perspectiva del gobierno español sólo ha habido condenas puntuales, pero sin una actuación contundente en el campo jurisdiccional. Este hecho contrasta con el que se ha producido por una resolución sin efectos jurídicos que apel·la -entre otros- a principios como el de la democracia o de la legalidad (Resolución 5/X sobre la Declaración de soberanía). El gobierno español no ha actuado ni en los casos de los medios de comunicación ni en los aquellos donde militantes o cargos de partidos políticos han comparado directamente el presidente de la Generalitat con Hitler, y  e l movimiento soberanista con el nazismo. Las reclamaciones de soluciones violentas tampoco han encontrado la respuesta suficiente del Estado. Tampoco la respuesta de los poderes estatales ha tenido la contundencia necesaria a hechos sí declaradamente y explícitamente totalitarios, como el asalto y las agresiones a la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, la 11 de septiembre pasado, que se han resuelto con multas de importes desproporcionadamente bajos.


 

2-  Incumplimientos del Estado y conflictividad institucional

El artículo 3.1 del Estatuto de autonomia de Cataluña , que trae por título “Marc Político”, establece que las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Sido, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad.

 

a)    Relaciones bilaterales

 

El Gobierno del Estado ha provocado la parálisis de las relaciones bilaterales con la Generalitat. La Comisión Bilateral Generalitat-Sido -marco general y permanente de relación entre ambos gobiernos que se tiene que reunir al menos dos veces el año- no se ha reunido desde el julio de 2011. Todo y las reiteradas propuestas de la Generalitat, el Estado se opone a reunir este órgano para desplegar las previsiones del Estatuto que se mantienen vivas y sólo aceptaría reunirlo con finalidades de análisis de actuaciones futuras.

 

Esta situación afecta el resto de comisiones mixtas, así como la Junta de Seguridad, órgano de coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales respectivos que no se reúne desde el año 2009. En el caso de la Comisión Mixta de Transferencias, órgano responsable de negociar los traspasos, el Estado no ha renovado su representación, del todo desactualitzada, a pesar de los recordatorios formulados por la Generalitat desde el año 2010.

 

Además, el Gobierno estatal ha incomplert de forma manifiesta los acuerdos adoptados a la última Comisión Bilateral. Destaca la carencia de liquidación de la DA 3a de el Estatuto y el acuerdo sobre la transferencia de la titularidad de los grandes hospitales y otros inmuebles de la Seguridad Social que gestiona la Generalitat. La previsión legal introducida a la Ley de la Seguridad Social lo demoraba en el tiempo, pero fue derogada antes de que llegara a entrar en vigor.

 

b)    Traspasos

 

Desde el año 2011 no se ha hecho ningún traspaso ni se  ha ampliado ninguno. La situación está estancada principalmente por los motivos siguientes:

 • la posición política poco favorable al autogobierno exhibida por el Gobierno del Partido Popular (posición que se ha traducido en un incremento de la conflicitivitat competencial y en acciones políticas y legislativas que denotan una clara voluntad recentralitzadora y que dificulta hasta obstaculizarla totalmente la negociación de los traspasos pendientes).
 • la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada contra el Estatuto deA utonomiade Cataluña (doctrina que ha debilitado el fundamento estatutario de algunos traspasos)
 • la coyuntura de crisis económica actual (coyuntura que complica todavía más el logro de una valoración económica justa de las funciones y servicios objeto bisiestos y que ha obligado el Gobierno de la Generalitat a no aceptar ningún traspaso que no cuente con una valoración económica suficiente).

 

 • Traspasos con ponencia técnica abierta parados

Estado y Generalitat acordaron formalmente la apertura de ponencias técnicas para estudiar y negociar varios traspasos pendientes, trámite que supone el inicio de las conversas, pero el Gobierno estatal se ha opuesto a iniciar las negociaciones. Se trata de las materias siguientes, todas ellas previstas al Estatuto:

 1. Titularidad de los inmuebles de la Tesorería general de la Seguridad Social adscritos a la Generalitat.
 2. Ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el ocupació y elFP para la ocupación; mútues de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
 3. Formación sanitaria especializada.
 4. Autorización de laboratorios farmacéuticos y fabricantes de productos sanitarios y de cosméticos.
 5. Salvamento marítimo.
 6. Seguridad privada.
 7. Funciones sobre las dársenas deportivas y pesquerías situadas en puertos estatales.
 8. Titularidad del inmueble Palau del lugarteniente.
 9. Edificio del Registro Civil de Barcelona y el Instituto Nacional de Toxicología.

Hay que decir que con anterioridad a la celebración de la darrera Comisión Bilateral de 19.7.2011, última que se ha celebrado, se había llegado a un punto muy avanzado en la negociación de dos traspasos que han quedado igualmente parados:

 1. Reclamaciones economona-administrativas (funciones relativas a entidades de crédito, cooperativas de crédito, entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y entidades físicas y jurídicas del mercado asegurador).
 2. Becas y ayudas al estudio universitario y no universitario.

Justo es decir que algunos de estos traspasos tienen negociaciones pendientes abiertas desde el año 2004, y con sentencias del TC favorables a la Generalitat (caso de las becas, por ejemplo, el traspaso de las cuales continúa abierto desde el 1994).

 

 • Traspasos pendientes

Con respecto al número de ámbitos o materias susceptibles bisiestas pendientes de ser desarrollados son:

 1. Archivo Histórico Provincial de Barcelona.
 2. Fons propios de Cataluña situados al Archivo de la Corona de Aragón y al Archivo Real de Barcelona.
 3. Fons bibliográficos de carácter histórico de las bibliotecas provinciales.
 4. Museo Arqueológico de Tarragona.
 5. Medios personales y materiales para el ejercicio de las funciones correspondientes a servicios referentes en los mercados de valores.
 6. Funciones y servicios relativos a los órganos economicoadministratius para la revisión de los tributos cedidos a la Generalitat en su totalidad.
 7. Evaluación de la calidad de las universidades.
 8. Funciones y servicios relativos al nombramiento de los procuradores de los tribunales que tomen posesión en Cataluña.
 9. Ampliación de funciones y medios personales y materiales en materia de justicia.
 10. Autorización del traslado de residuos desde o hacia terceros países que no pertenecen a la Unión Europea.
 11. Servicios anejos a los puertos y gestión del dominio público en los recintos portuarios.
 12. Inspección de embarcaciones y seguridad marítima.
 13. Protección de datos de carácter personal.
 14. Protección civil.
 15. Organización y g estió del patrimoni que integra la asistencia sanitaria y los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social.
 16. Funciones y servicios de la Seguridad Social.
 17. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
 18. Funciones no traspasadas del Instituto Social de Marina.
 19. Inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas a la Seguridad Social así como las competencias de inspección y sanción en las mismas materias.
 20. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona.
 21. Funciones no traspasadas en el ámbito del trabajo y la ocupación.
 22. Gestión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
 23. Funciones de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

Anexo:

Cuadro de traspasos a comunidades autónomas y ampliaciones de traspasos aprobados en la X legislatura estatal

 

Font: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Última actualización de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

 

 

 

c)     Participación en organismos y en procesos de decisión estatales

 

El Estatuto previó que la Generalitat tenía que designar o participar en los procesos de designación de los miembros de varias instituciones estatales, desde el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Radio o Televisión o los Paraderos de Turismo, hasta los miembros de los órganos de dirección de organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o los organismos que eventualmente los sustituyeran.

 

El Tribunal Constitucional, a la STC 31/2010, configuró esta participación como simplemente potestativa, es decir, como una posibilidad en manso de las instituciones del Estado.

 

Pero la carencia de voluntad de desarrollar el Estatuto, incluso allá donde sería posible, también ha impedido articular esta vía de participación de la Generalitat en organismos del Estado, mecanismo que habría supuesto estrechar vínculos y favorecer el diálogo y la colaboración institucional.

 

 

d)    Balance de la conflictividad institucional

 

Este apartado repasa los conflictos competenciales que desde la sentencia contra el Estatuto dictada el 28 de junio de 2010 hasta finales del mes de septiembre del 2013 se han sucedido entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estat.

La conflictividad competencial que se plantea entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña se formaliza ante el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) mediante recursos de inconstitucionalidad, respecto de   las normas con rango de ley, y conflictos positivos de competencia, respecto de  las normas reglamentarias y actos administrativos.

Estos procesos de conflictividad no representan la totalidad de los procesos ante el TC en los cuales es parte el Gobierno de la Generalitat, pero sí  conforman un conjunto especialmente significativo para el autogobierno de Cataluña.

El 29 de junio de 2010, el día siguiente del día en que el TC dictó la Sentencia 31/2010, con la qual resolvió el recurso de los diputats del Grupo parlamentario popular al Congreso contra el EAC, el Gobierno de la Generalitat era parte en 75 de estos procedimientos pendientes de Sentencia del TC.

Con posterioridad a la s entència mencionada el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha planteado 34 nueces procediments de recurso y de conflicto competencial.

Del total, el TC  ha resuelto 60 con el resultado siguiente:

26 Sentencias favorables.

11 Sentencias parcialmente favorables.

3 Sentencias parcialmente desfavorables.

16 Sentencias desfavorables.

4 Interlocutorias que declaran la desaparició del objeto del proceso.

Resten pendientes de resolución 38 recursos de in constitucionalidad y conflictos de competencia planteados por la Generalitat y 10  de planteados por el Estado.

Detalle de los 34 procedimientos de recurso y conflicto competenciales, que sehan planteado después de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, en las IX y X legislaturse.

 • 13 recursos de inconstitucionalidad que la Generalitat ha interpuesto contra el Estado.
 • 13 conflictos de competencia que la Generalitat ha interpuesto contra laEstat.
 • 8 recursos de inconstitucionalidad que el Estado ha interpuesto contra la Generalitat.

 

–          Generalitat/Sido 13 recursos de inconstitucionalidad:

 

 1. Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
 2. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
 3. Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas cono empresas y autónomos contraídas miedo las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
 4. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
 5. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
 6. Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
 7. Real Decreto – ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
 8. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, miedo la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
 9. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, miedo la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad economía.
 10. Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
 11. Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
 12. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
 13. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

 

 

–       Generalitat/Sido – 13 conflictos positivos de competencias:

 

 • Pla de Socorro Binacional del Túnel de Perthus de la Línea de Alta Velocidad Perpiñán-Figueres.
 • Real decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, miedo el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de acuerdo cono lo establecido  lo Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, miedo el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y miedo el que se deroga lo Reglamento (CEE) número 339/2003.
 • Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
 • Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, miedo el que se aprueba lo Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
 • Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, miedo el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.
 • Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, miedo el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.
 • Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programa sde cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del Impuesto sobre la Lava de las Personas Físicas.
 • Orden SSI/1209/de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad.
 • Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, miedo la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para actividades culturales que fomentan la comunicación cultural, correspondientes al año 2012.
 • Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, miedo el que se desarrolla el contrato para la formación y lo aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
 • Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, miedo el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 enero, miedo el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos miedo los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
 • Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, miedo el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y miedo el que se derogan lo Reglamento (CE) número 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
 • Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, miedo la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar miedo mutuas de accidentas de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de actividades para el año 2013.

 

–       Sido/Generalitat – 8 recursos inconstitucionalidad:

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 8912/2010, contra determinados artículos de la Ley 4/2010, del 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 4460/2011, contra determinados artículos de la Ley 35/2010, de la 1 de octubre, del occitano, aranés al Aran.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 5491/2012, contra el artículo 114 de la Ley 9/2011, del 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña, por el cual se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto ley 1/2009, del 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña .

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 6777/2012, contra los artículos 59 y 64.4 y el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, del 3 de agosto.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 6687/2012, contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley 2/2012, del 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 7208/2012, contra los artículos 16 y 41 de la Ley 5/2012, del 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (incluye el establecimiento del euro por receta).
 2. Recurso de inconstitucionalidad 7279/2012, contra el Decreto ley 5/2012, del 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 630/2013, contra determinados artículos de la Ley 8/2004, del 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto ley 4/2012, del 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoció.

 

A estos recursos de inconstitucionalidad, hay que añadir el procedimiento relativo a la impugnación de disposiciones autonómicas 1389/2013, instado por el Gobierno del Estado al impugnar la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la cual se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Se trata de una impugnación muy sorpresiva si se tiene en cuenta que la Resolución 5/X no tiene contenido normativo ni efectos jurídicos directos, lo cual pone de relieve la voluntad del Gobierno central de poner todos los obstáculos posibles al proceso que se sigue en Cataluña a favor del derecho a decidir.

Hay que contemplar por otro lado los conflictos planteados por órganos o sujetas diferentes del Gobierno del Estado contra leyes del Parlamento y los recursos planteados por este contra leyes del Estado.

–       Interpuestos por órganos o sujetas diferentes del Gobierno delEstado – 6 recursos de inconstitucionalidad:

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 6352/2010, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra determinados artículos de la Ley 10/2010, del 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas a Cantalunya.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 7418/2010, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el artículo 128.1 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
 2. Recurso de inconstitucionalidad 7611/2010, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra determinados artículos de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cantalunya.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 7454/2010, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra determinados artículos de la Ley 20/2010, del 7 de julio del cine.

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 7722/2010, interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular contra el artículo 1 de la Ley 28/2010, del 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008.

 

–          Interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el Estado – 1 recurso de inconstitucionalidad:

 

 1. Recurso de inconstitucionalidad 1808/2013 contra la Ley del Estado 16/2012, del 27 de diciembre, por la cual se adoptan varias medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica .

 

e)    Relación de sentències recientes del TC a las cuales el Estado no ha dado cumplimiento

Podemos destacar un conjunto de Sentencias recientes que han reconocido la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión de subvenciones para finalidades de asistencia y servicios sociales, doteades con presupuesto del Estado.

Se trata, por ejemplo, de las siguientes:

–       STC 70/2013 de 14 de marzo, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del Impuesto sobre la Lava de las Personas Físicas.”

–       STC 52/2013, de 28 de febrero, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del impuesto sobre la lava de las personas físicas.”

–       STC 26/2013, de 31 de enero, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio, miedo la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvencionas a entidades locales para el desarrollo de programas innovadoras a favor de la integración de inmigrantes, y Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, miedo la que se convoca la concesión de subvencionas a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadoras a favor de la integración de inmigrantes.”

–       STC 21/2013, de 31 de enero, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/892/2006, de 23 de marzo, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del Impuesto sobre la Lava de las Personas Físicas.”

–       STC 243/2012, de 17 de diciembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad.”

–       STC 227/2012, de 29 de noviembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvencionas a municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadoras a favor de la integración de inmigrantes.”

–       STC 226/2012, de 29 de noviembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvencionas para el desarrollo de proyectos de innovación en los Servicios Sociales.”

–       STC 177/2012, de 15 de octubre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SAS/2080/2009, de 21 de julio, miedo la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas de la Secretaría General de Política Social y Consumo.”

–       STC 178/2011, de 8 de noviembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, miedo la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.”

–       STC 154/2013, de 10 de septiembre de 2013, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la Resolución de 14 de julio de 2008, por la quual se convocan subvenciones públicas para la habilitación de plazas de alojamiento.

Hay también otros casos, como la Sentencia 89/2012, de 7 de mayo, que resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat respecto de la “Resolución de 13 de marzo de 2008 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, miedo la que se convocan ayudas para 2008, dentro del programa de espacios escénicos de nueva generación.” La Sentencia, que reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión de las ayudas en Cataluña, tampoco han tenido cumplimiento, puesto que el Estado, a pesar de que no ha mantenido aquella línea de subvenciones, lo ha reproducido en parte y ha modificado en parte la regulación del objeto, de forma que persiste a no reconocer la competencia de la Generalitat. Esto ha dado lugar a un nuevo conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat respecto de la “Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, miedo la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomentan la comunicación cultural, correspondientes al año 2012” que sigue el mismo criterio de gestión y concesión centralizada de las ayudas desde el Ministerio.

A menudo el TC tarda años a dictar lse sentències y cuando reconocen la competencia de la Generalitat resulta que ya hace años que la disposición sidoal dejó de tener efectos. Incluso esto ha sucedido en algunos casos en los cuales las s entències se dictan en un plazo relativamente más breve. Es el caso de lase ntència 150/2012, de 5 de julio, que a pesar de haber resuelto unos recurso de inconstitucionalidad que planteó hace pocos años el Gobierno de la Generalitat en relación con el “Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, miedo el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”, consecuencia es que la orden competencial queda definido a favor de la Generalitat pero, de momento, sin ninguna aplicación efectiva.

En materia de becas y ayudas de carácter general por estudis universitarios y de nivel mediano, el TC dictó la Sentencia 188/2001, de 20 de diciembre, en la cual resolvió el Conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat contra la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, y reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión. El Estado ha modificado en parte el modelo de gestión pero todavía no ha dado pleno cumplimiento a la delimitación de competencias que estableció entonces el TC. De hecho, la Generalitat planteó también posteriormente el conflicto contra el “Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, miedo el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas”, que encara se encuentra pendiente de sentència.

En materia de formación contínua en las a dministracionspúblicas, el TC ha dictado la Sentencia 7/2013, de 17 de enero, en  la cual ha estimado en buena parte el conflicto que planteó el Gobierno de la Generalitat contra la “Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, miedo la que se ordena la publicación del IV Acuerdo de Formación Continúa enl as Administraciones Públicas.” De momento el Estado todavía no ha dado cumplimiento a la Sentencia a pesar de que se han mantenido reuniones de trabajo con el Ministerio.

La STC 245/2012 de 18 de diciembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad que planteó el Gobierno de la Generalitat respecto de la “Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.” y reconoció que el Estado no puede integrar en su red todos los servicios que presta RENFE y, por lo tanto, que tendrá que redefinir su red ferroviaria aplicando los criterios constitucionales relativos al ámbito territorial supraautonòmic del servicio ferroviario y al interés general de la obra pública, respetando también los criterios estatutarios, de forma que las líneas y los servicios ferroviarios que se prestan sólo dentro de Cataluña corresponden a la Generalitat. De momento el Estado todavía no ha redefinido la red ferroviaria y los servicios de acuerdo con la Sentencia.

Sigue incumpliéndose sistemáticamente la antigua sentencia dlos años 90 sobre el Plan Futuras que obliga el Estado a una territorialització de los fondos destinados a subvenciones turísticas a empresas e instituciones. Cada año aparecen nuevas convocatorias y distribuciones de fondos en materia de turismo.

 

f) Recentralització legislativa y administrativa

En los últimos años el Estado ha impulsado una batería de iniciativas legislativas de signo claramente recentralitzador con la voluntad de sustraer capacidad de decisión normativa y facultades de gestión a las comunidades autónomas. En algunos casos, no se han respetado los acuerdos logrados con la Generalitat para introducir previsiones especiales para  Cataluña en atención a las competencias exclusivas de la Generalitat.

En la actualidad destacan:

– Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental

– Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

– Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado

– Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

– Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado

– Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa

El Gobierno del Estado también impulsa una reforma administrativa, basada en el llamado Informe CORA, con el objetivo de eliminar las duplicidades institucionales y administrativas detectadas. Su visión es que la existencia de estas duplicidades siempre es responsabilidad de las comunidades autónomas y las invita a suprimir órganos o a dejar de prestar servicios para confiarlo todo a órganos del Estado.

Propone, entre otras medidas recentralitzadores, eliminar las figuras del Síndico de Agravios, la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, la Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria (AQU), el Meteocat, el Centro de Estudios de Opinión o el Instituto Cartográfico de Cataluña.

El informe no apuesta por los mecanismos previstos por la Constitución para corregir las disfunciones del reparto competencial (artículo 150.2, traspasos), sino para introducir un principio nuevo e inconcreto (una Administración, una competencia), contrario en las previsiones constitucionales.

 

 

 

3-    Cuantificación dlos incumplimientos del gobierno central (deslealtad y otras) 

El principio de lealtad institucional está establecido al Estatuto dea utonomia de Cataluña, a la Ley orgánica de financiación de las comunidades a utònomes(LOFCA) y a la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y se define cómo:

“La determinación del impacto positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido tengan sobre las CCAA, tanto en materia de ingresos, como en materia de nuevas obligaciones de gasto.”

El objeto de este apartado es el de identificar aquellas normas estatales que tienen incidencia sobre el presupuesto de la Generalitat, es decir, que tienen una repercusión o bien en los ingresos o bien en los gastos. La evaluación del impacto de las diferentes normas y actuaciones estatales tendría que permitir delimitar los mecanismos de ajuste necesarios y la compensación por parte del Estado.

–          El principio de lealtad institucional en el s modelos de financiación del año 2001 y 2009

En el acuerdo de financiación del año 2001 se introdujo por primera vez el concepto de la lealtad institucional entendido como la determinación del importe positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido pueden tener sobre los presupuestos de las CCAA tanto en materia de ingresos, como en materia de gastos.

Desde el establecimiento del principio de lealtad institucional, el Departamento de Economía de la Generalitat ha trabajado en la identificación y valoración de las normas estatales que pueden tener incidencia en su presupuesto. En un estudio que incluía los años 2001 al 2005, el importe estimado del coste de las medidas estatales para las finanzas de la Generalitat era de 1.084 M€ anuales, sin tener en cuenta materias actualmente tan importantes como por ejemplo el coste de la dependencia (entonces todavía no se había aprobado la ley de la dependencia).

A guisa de síntesis se podría afirmar que el coste para la Generalitat de las medidas aprobadas por la Sido equivalía a un 5% del presupuesto consolidado de cada  ejercicio.

Por el contrario, el Estado sólo ha compensado la eliminación del impuesto de patrimonio y con respecto al resto de las medidas, según establece la ley de financiación, se han conosiderat cubiertas por parte de la Estat con los recursos adicionales que se prevén en el modelo de financiación. Por lo tanto, el importe de este mayor gasto continúa siendo asumida por la Generalitat.

El principio de lealtad institucional también queda recogido en el modelo de financiación de 2009.


 

–          Estimación del coste de la lealtad institucional

A la hora de cuantificar el coste de la lealtad institucional, hay que tener presente aquellas medidas anteriores al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de 2009 y las medidas posteriores a la entrada en vigor del mencionado acuerdo.

Entre 2001 y 2009, hay que recordar que, según estimaciones del Gobierno de la Generalitat, el coste anual de la lealtad institucional para Cataluña equivalía a un 5% de su presupuesto consolidado, lo cual para el año 2009 significó un total de 1.849 M€ sin tener en cuenta la aplicación de la Ley de la dependencia.

A partir del año 2009, la estimación del coste anual de la lealtad institucional, de acuerdo con el expuesto en el apartado segundo, supone un importe aproximado de:

 • Lealtad institucional en el ámbito de la salud:                                  252,7 M€
 • Lealtad institucional en el ámbito de la hacienda:                  90    M€
 • Lealtad institucional en el ámbito de la dependencia:                      235    M€

           TOTAL                                                                                  577,7 M€

El coste de la lealtad institucional para la Generalitat al año 2012 es de:

 • 5% de 37.025:            1.851,2 M€ (presupuesto consolidado)
 • Costes añadidos 2009:             577,7 M€

            TOTAL:                     2.428,9 M€

A continuación se presenta una primera recopilación de normas y actuaciones del Estado que desde la Generalitat de Cataluña se considera que tienen que ser analizadas enter mes de lealtad institucional. También se  incluyen aquellas actuaciones que, a pesar de no derivar propiamente de una norma estatal, sí que son decisiones estatales que tienen una repercusión en las obligaciones de gasto de la Generalitat, y que, por lo tanto, tienen un impacto presupuestario.

Actualmente estamos en disposición de cuantificar los incompliments del Gobierno Central en:

5.748,0 M€

Deuda del Estado en inversiones en infraestructuras

(cifra reconocida por el Ministerio de Fomento como deuda pendiente)

(Si se abonara esta deuda, eliminaría deudas en concepto de la DA3a de la EAC)

672,6 M€

Reducción de los ingresos finalistas provenientes del Estado

(comparativa liquidación presupuesto 2010 – liquidación presupuesto 2012)

1.715,2 M€

Medidas estatales que suponen un incremento de gasto

1.239,9 M€

Medidas estatales que suponen un decrement de los ingresos

9.375,7 M€

TOTAL

a)    Deuda de laEstat en inversiones en infraestructuras

La deuda de la Estat en inversiones en infraestructuras sube a 5.748  M€. Se trata de una cifra reconocida por el Ministerio de Fomento como deuda pendiente, y que en caso de abonarse supondría la liquidación de las deudas que acumula el estado en concepto de la Disposición Addicional Tercera del Estatuto de autonomia de Cataluña.

b)    Reducción de los ingresos finalistas del Estat

La disposición adicional 41 de la ley 39/2010, de Presupuestos generales del Estado para el 2011 y la disposición adicional 30 de laL lei 2/2012 de Presupuestos generales del Estado para el 2012 condicionaban la firma de convenios entre el sector público estatal y el sector público autonómico al cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las comunidades autónomas. En la ley de Presupuestos generales del Estado para el 2013 también se condicionan, por primera vez, todas las subvenciones del sector público estatal al sector público autonómico (de acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria).

Concretamente, al amparo de la normativa de estabilidad presupuestaria, la ley 17/2012 de Presupuestos generales del Estado para el año 2013 establece que, durante el año 2013, la concesión o modificación de subvenciones o la suscripción, prórroga o modificación de convenios entre el sector público estatal y el sector público de las comunidades autónomas que hayan incomplert su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto para los ejercicios 2011, 2012 o 2013 o presenten riesgo de incumplimiento, requerirán con carácter previo a su autorización de un informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos informes serán necesarios siempre que estas subvenciones o convenios:

 • Comporten una transferencia de recursos del sector público estatal al autonómico

y/o

 • Impliquen un compromiso de realización de gasto por parte de la comunidad autónoma.

Entre la liquidación 2010 y la liquidación 2012, la Generalitat de Cataluña ha visto una reducción de los ingresos finalistas provenientes del Estado de 672,6M€. La principal reducción se concentra en los programas de ocupación y formación de trabajadores que se han reducido 258M€, seguido de los programas de educación y búsqueda 141,7M€ y las ayudas de apoyo a la dependencia y en programas sociales 121,8M€.

 

 

 

c)    Relación de la normativa estatal y medidas estatales con impacto sobre los ingresos o el gasto de la Generalitat  

Se lista a continuación, sin voluntad de ser exhaustivo, una relación de normativa y medidas estatales que tienen impacto sobre los ingresos o los gastos de la Generalitat:

 1. Liquidación de la Disposición Adicional 3a de el Estatuto. Se tendría que concretar el compromiso del Estado en relación con la liquidación de la Disposición Adicional 3a de el Estatuto correspondiente al año 2008 (759 millones de euros) que se tenía que haber ingresado el año 2011 y acordar el importe correspondiente en la liquidación de los ejercicios 2009 y 2010 (previstos en 211 y 719 millones de euros, respectivamente) que se tendrían que ingresar el 2012 y el 2013. En total se   añadimos las previsiones por el 2011 y el 2012 suman 3.529 millones de euros.

 

 1. Los objetivos de déficit establecidos por el Ministerio de Hacienda para las CA incumplen reiteradamente la ley de estabilidad presupuestaria, comportando un mayor esfuerzo para las CA. La Generalitat ha presentado al Ministro de Hacienda un requerimiento contra los objetivos de déficit del conjunto de las CA per al periodo 2013-2016. En caso de tener estos objetivos de déficit, la Generalitat no tendría que hacer ningún sobreesforç de reducción del gasto o de obtención de nuevos ingresos
% s/PIB 2013 2014 2015 2016
O bjectius impuestos -1,3% -1,0% -0,7% -0,2%
Objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria -2,5% -2,2% -1,6% -1,1%

 

Per a l2014 esta decisión arbitraria representa no poder disponer de 2.400 M€.

 

 1. Negativa (o mayores dificultats) del Gobierno del Estado para renovar los convenios con la Generalitat, puesto que esta supera el objetivo de déficit. La normativa estatal exige que en caso de incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda se requiera un informe previo del Ministerio de Hacienda por la suscripción de convenios con el Estado y por el otorgamiento de subvenciones.
 2. Financiación para instituciones científicas singulares. No se han cumplido los compromisos existentes en relación a mb las Instalaciones Científico-técnicas Singulares (ICTS) y las infraestructuras europeas: no se ha creado el consorcio CBATEG Mouse Clinic, ni el Centro de Biología Estructural ni tampoco hay una hoja de ruta priorizada para las infraestructuras europeas.
 3. El Real decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de ocupación alartículo 3 amplía las operaciones exentas del impuesto de actos jurídicos documentados a la constitución de sociedades y al aumento del capital. Se ha estimado que para la Generalitat puede suponer una pérdida de recaudación de 90 M€.
 4. Pendiente todavía de evaluar el impacto económico en términos de lealtad de la LOMCE, la Ley orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la ley de economía sostenible, que modifica, entre otros, la Ley orgánica 5/2002 de las calificaciones y de la formación profesional, en la disposición adicional quinta establece que los centros sostenidos con fondos públicos que ofrecen enseñanzas de formación profesional y para la ocupación, tendrán que someter a evaluación todas las acciones formativas que lleven a cabo. Se entiende, pues, que se genera una nueva actividad a desarrollar por estos centros educativos.

 

 1. Financiación en Cataluña de la actividad que realizan los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del Servicio Estatal de Salud a los pacientes catalanes. Hasta ahora sólo se paga los desplazados otras comunidades.
 2. Transferencia a las CCAA del patrimonio de la Seguridad Social (SS) para la prestación de servicios sanitarios. Si las CCAA tuvieran la titularidad del patrimonio, podrían utilizar estos activos en I’establecimiento de fórmulas para financiar las inversiones. necesarias para mantener en correcto sido las infraestructuras y la mejora de la imagen real de las cuentas sanitarias. La Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social preveía finalizar esta transferencia y así finalizar estos traspasos. Con la ley de Presupuestos Generales del Estado del 2013, pero, el Estado derogó esta disposición eliminando la posibilidad de finalizar el traspaso.
 3. Financiación de la deuda histórica con la SS de los centros hospitalarios concertados por deudas anteriores al año 1995. Importe total: 472 MEUR.      
  1. Ley orgánica 2/2010, de 2 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Supone unona ampliación de los supuestos que dan derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos disponibles hasta el momento muestran, por un lado, un notable incremento de los abortos y, de la otra, una fuerte concentración de estos en la sanidad pública, puesto que la ampliación de los supuestos facilitan su cobertura por parte del sector público. La ampliación de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo se estima que ha supuesto un coste addicional de 7,8 M€ para el año 2011.

 

 1. La Ley 42/2012, de 30 de diciembre, por la cual se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias ante el tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de productos del tabaco, ha supuesto una modificación de la cartera de servicios que representa un gasto sanitario adicional de 13-16 M€, en concepto de farmacia y apoyo psicológico.
 2. El mantenimiento de los implantes cocleares que hasta el momento no estaban incluidos a la cartera de servicios supone un coste adicional de 0,5 M€.
 3. Coste del Plan de Salud Bucodental que se inicia el año 2008 para los niños de entre 7 y 15 años. Hasta el 2013 el Estado financiará el 50% de los niños que entren anualmente en el programa. Se calcula que a partir del año 2013 el coste total de este programa será de 4,6 M€.
 4. Ampliación de las prestaciones en el ámbito de la protección de la salud por parte de la Comisión de Salud Pública -como por ejemplo la introducción de nuevas vacunas y medicamentos antivirales con un coste de unos 18 M€- sin la intervención de la Comisión de Prestaciones.
 5. Facturación del coste total de los desplazados. La compensación a cargo del Fondo de Cohesión Sanitaria del año 2012 fue de casi 11 M€, unos 53 M€ menos que la estimación de su coste real (alrededor de 64 M€).
 6. Recuperación de la aportación a la industria farmacéutica, que el año 2009 con la aprobación de la Ley 28/2009 se vinculó a la investigación y ha supuesto dejar de recibir unos 22,4 M€ anuales.
 7. Financiación del medicamento Dabigatran para la prevención de la ictus y de la embolia sistemática (66,0 M€).
 8. Financiación del medicamento Boceprevir para la infección crónica de la hepatitis C (coste 35,5 M€).
 9. Deuda con Cataluña en materia de infraestructuras de 5.748 M€ (reconocido por la ministra de Fomento el 13/02/2012).
 10. Pla de Cercanías 2008-2015. Grado de execució baixíssim, de la orden de un 9% de una inversión inicial prevista de 4.000 M€.
 11. Protocolo sobre la red viaria 2005-2012. La Generalitat ha ejecutado el 70% de la inversión (3.500 M€), mientras que el Ministerio de Fomento sólo el 28% de un total de 3.200 M€. Se considera necesario priorizar el vial de acceso al Puerto de Barcelona por camiones; el Cuarto Cinturón hasta Terrassa; el enlace A-2/AP-7 en Catellbisbal; el A-2 en las comarcas de Girona; el A-27 en el tramo Valls-Montblanc; y la variante de Vallirana de la N-340 (iniciada el 2003), entre otros.
 12. Financiación del transporte público. La aportación del Estado se ha ido reduciendo anualmente y desde el 2010 en un 12% por el que hace referencia al Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolita de Barcelona. El Estado no participa en la financiación de los consorcios de transporte de Girona, Tarragona y Lleida.
  1. En materia de vivienda, malgrat la evolución de los PGE en materia de subvenciones por adquisición y rehabilitación de viviendas, donde en los últimos años Cataluña tiene un peso alrededor de 15% sobre el conjunto de las CCAA, a julio de 2013 hay subvenciones pendientes de abonar a los promotores de viviendas de protección oficial (186 promociones) por importe de 98,47 MEUR.
  2. Incumplimiento de las aportaciones a los centros culturales de referencia reduciendo la aportación por encima de la reducción mediana del Estado.
   1. La no participación económica de la AGE en el Instituto Ramon Llull. La aportación del Estado al Instituto Cervantes es de 110,46 millones de euros, la cual se hace a través del Ministerio de Asuntos Extranjeros.
   2. Territorialització de las ayudas y subvenciones de la Unión Europea y del Estado. Se pide la transferencia de dinero con carácter inmediato puesto que los objetivos vienen marcados por la UE. Actualmente hay que esperar que el Ministerio apruebe la normativa y limita la disponibilidad de los fondos. Interpuesto un recurso de inconstitucionalidad.
   3. Negociación PAC 2013-2020. Se quieren aplicar criterios que perjudican Cataluña.
   4. Negociación Fundes Estructurales Sector Pesquero. Se quieren aplicar criterios que no tienen en cuenta la flota de litoral.
   5. Asignación tributaria del 0,7% del IRPF a favor de entidades y proyectos de interés social. Aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que estima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña y que permitirá que Cataluña gestione las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado social que proceden del IRPF. Según la sentencia, es competencia de la Sido la regulación de los aspectos centrales de estas subvenciones, es decir, el objeto y la finalidad de las ayudas, su modalidad técnica, las personas beneficiarias y los requisitos esenciales de acceso. Pero es competencia de la Generalitat su gestión, es decir, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos.
   6. Menores extranjeros no acompañados. Incumplimiento de las órdenes de repatriación. Aunque las competencias son del Estado, la tutela legal es de la Generalitat de Cataluña. La no-ejecución de las órdenes de repatriación de estos menores comporta un impacto económico importante para el Departamento de Bienestar Social y Familia.
   7. La financiación de la Ley de la dependencia supone un incumplimiento de lque establece la misma  ley, en la cual se preveía que la aportación de la Sido seria equivalente en la aportación de las comunidades autónomas. En efecto, según datos de la Generalitat, el año 2010, la financiación de la dependencia se distribuyó de la manera siguiente:
 • 689,77 M€ Generalitat (61,46%)
 • 334,97 M€ Sido (29,85%)
 •   97,56 M€ Usuarios (8,69%)

El año 2011, este desequilibrio se ha acentuado todavía más como consecuencia de la reducción de la aportación estatal:

 • 906,86 M€ Generalitat (70,43%)
 • 258,44 M€ Sido (20,07%)
 • 122,24 M€ Usuarios (9,49%)

Por lo tanto es la menor aportación de la Sido el que obliga la Generalitat a hacer un mayor esfuerzo, si es posible. Este sobreesforç el año 2011 ha estado de 235 M€.

Per al 2012 los datos son las siguientes:

 • 929,22 M€ Generalitat (68,67%)
 • 243,54 M€ Sido (18,00%)
 • 180,34 M€ Usuarios (13,33%)

 

 1. Centros Especiales de Trabajo: La política de ayudas, y por lo tanto las modalidades y cuantías de los  programas de subvenciones para CET, las fija la normativa de carácter estatal, y corresponde a la Generalitat de Cataluña su ejecución. La normativa actual dicta la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) para todas las personas con discapacitado. Desde julio de 2009 hasta diciembre de 2011, como medida extraordinaria se subvencionó el 75% SMI para las personas con discapacitado de especiales dificultades. Las necesidades de gasto de estas políticas activas son de 73’45 M€. El Estado sólo en finanza 44’28 (Acuerdo Conferència Sectorial julio 2013), la diferencia de 27M€ tiene que financiarse con recursos propios de la Generalitat.

Este porcentaje de cobertura, entorno al 40%, tiene que cubrirse con recursos propios cada año.

Los años 2010 y 2011 la aportación propia fue superior al 40%.

 1. Renta Mínima de Inserción: la reducción efectuada por el gobierno en materia de cobertura a los parados (tanto en los subsidis, como en las prestaciones, ha producido un incremento exponencial de la demanda de la Renta Mínima de Inserción. Se produce de facto un incumplimiento en la competencia estatal de cobertura a los parados, y produce mayor gasto en la competencia autonómica de servicios sociales, sin financiar las nuevas demandas producidas por el cambio normativo.

 

 1. Cámaras: Se ha reclamado al Ministerio de Industria en julio de 2011, con motivo de la publicación del RDL 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de ocupación, y también con la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible, la supresión del Recurso Cameral Permanente, que es la principal fuente de financiación de las Cámaras. Este hecho tiene un impacto directo con los servicios que se prestan a las empresas pero también en las finanzas de la Generalitat.

La cuantificación del impacto económico de la supresión del Recurso Cameral Permanente, en una visión 2011-2014 supone una pèrdua de flujos económicos para la promoción económica por valor de 33,6M € añales ( 84.672.000 € de 2011 a 2014)

 1. Transferencia a la Generalitat las cantidades correspondientes procedentes de los rendimientos de las cuentas de depósitos judiciales que se generan en su favor (arte. 104.e del EAC) (Hay pendiente de resolverse el recurso de inconstitucionalidad con el núm. 870-2003 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat contra el artículo 70 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas  y de la orden sobre generación de crédito del Ministerio de Justicia procedentes de los rendimientos de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. En este recurso se reclamaba la reversión de los intereses derivados de la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales al Tesoro de la Generalitat.
 2. La Ley o rgànica5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley o rgànica10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece en su disposición adicional segunda que el Gobierno, en colaboración con las comunidades a utònomescon competencia en la materia, establecerá en el plazo de un año un sistema de registro electrónico para las faltas.
 3. Impago de la gestión de las becas y las ayudas al estudio. Mediante convenios de colaboración, y a la espera del correspondiente traspaso, la Generalitat ha asumido desde el año 2005 la gestión de los procedimientos de otorgamiento de becas y ayudas al estudio universitario y no universitario. En estos convenios, el Sido remitía la cuantificación y la liquidación de los costes de gestión al momento de la aprobación del traspaso, el cual todavía no se ha producido. No hay acuerdo sobre la cuantificación del coste de la gestión soportada hasta ahora por la Generalitat. No obstante y esto, en el Convenio subscrito para el curso 2011-2012 se  previó que los gastos de gestión se evaluaba en un 1% del importe total de las becas y las ayudas concedidas aquel curso, sin que este importe pudiera ser superior a 1.410.877 euros. Ni este importe –que se tenía que liquidar antes de finalizar el ejercicio 2012- ni los meritados anteriormente no se han liquidado a la Generalitat.

En definitiva, el resumen de la situación actual a septiembre 2013 es el siguiente

Anexo 1. Liquidación del modelo de financiación

Segúnmb los datos presentados por elM inisteri de Hacienda y Administraciones Públicas, la liquidación del modelo de financiación del 2011 volvió a situar Cataluña por debajo de la media en recursos recibidos.

El año 2011, Cataluña fue la tercera comunidad autónoma en aportación de recursos tributarios al sistema de financiación autonómica, pero la decena  en recursos porcan pita recibidos un golpe aplicado el modelo de redistribución vigente:

–       A la hora de pagar impuestos, Cataluña se sitúa 19 puntos por encima de la media de las comunidades de régimen común, mientras que la posterior redistribución de los recursos la sitúa seis décimas por debajo de la media.

–       Se confirma así la tendencia del año 2010, cuando Cataluña también cayó de la tercera a la décima posición. Sólo se situó por encima de la media el primer año de aplicación del modelo.

En total, el año 2011 Cataluña recibió 16.912 millones, un 3% menos que el año anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otra b anda, una visión general de la evolución de todas las comunidades autónomas pone de manifiesto:

–       Los mecanismos de redistribución que utiliza el Estado español fomentan un reparto arbitrario de los recursos: mientras que Cataluña pierde siete posiciones, otras comunidades con una capacidad tributaria muy por debajo de la mediana han recibido más recursos per cápita que Cataluña.

–       La evolución de los recursos de cada comunidad autónoma no tiene ninguna relación con el comportamiento de su economía. En los tres años de aplicación del modelo, se observa que Cataluña, con un crecimiento del PIB (2,9%) superior a la mediana (1,4%), recibe una financiación que crece a un menor ritmo (1,7%) que al conjunto de comunidades autónomas (7,5%).

 


 

Anexo 2. Reparto injusto del objetivo de déficit presupuestario

Ahora hace poco más de dos años (abril del 2011), se partía del supuesto que las comunidades autónomas disponían de un tercio del objetivo de déficit total de las administraciones públiques, comparable con el gasto de la cual son responsables. Así, el límite de déficit para el 2013 era en total del 3% del PIB, del cual el1,1% correspondía a las autonomías.

El julio del 2012, pero, se rompe esta filosofía y, en el marco del CPFF, se oficializa la distribución de los objetivos de déficit para el 2013 decidida por el Estado. El déficit conjunto de las AAPP del 4,5% del PIB se distribuye con un 3,8% del PIB por el Estado y un 0,7% del PIB para las autonomías. Así pues, el límite de las autonomías baja en relación a mb la 1,1% vigente hasta entonces y se sitúa muy por debajo de la 1,5% (un tercio del total). Cataluña  vota en contra.

A lo largo del primer semestre de 2013, se debate como repartir entre los diferentes niveles de la administración un posible relaxament de los objetivos de déficit. A mediados del mes de junio, la Comisión Europea aprueba una ampliación generalizada en los objetivos de déficit de los países comunitarios para los próximos años, concedint-le en España un margen hastal 6,5% del PIB.

En menos de una semana, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba la distribución del límite del 6,5%: 1,3% del PIB para las comunidades autónomas y 5,2% para la Administración Central, incluida la SS.

 

Programa Estabilidad 2011-2014

(abril 2011)

Programa Estabilidad 2012-2015

(julio 2012)

Programa Estabilidad 2013-2016

(junio 2013)

Admin.Central

1,7

3,8

5,2

CCAA

1,1

0,7

1,3

Entes locales

0,2

0,0

0,0

Total AAPP

3,0

4,5

6,5

 

En una nueva reunión del CPFF de finales de julio se comunican los objetivos individuales de las comunidades autónomas para el 2013, que para Cataluña es del 1,58% del PIB.

Así pues, Europa ha concedido más margen a los objetivos de déficit para España a través de sucesivas revisiones, pero el Gobierno central se lo ha ido apropiando. Alabril del 2011, la proporción  de déficit asignada a las comunidades autónomas para el 2013 era superior al tercio, mientras que hoy es de una quinta parte.

Además, tal como se puede ver en el cuadro siguiente, esta proporció todavía mengua más a lo largo del periodo 2014-2016, llegando este último año a un magro -0,2% del PIB (1/14 parte del -2,8% total), muy lejos del margen que correspondería a las comunidades autónomas segúnmb las mismas leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados (cifras en verde).

 

 

 

2013

2014

2015

2016

 

Actual

Ley

Actual

Ley

Actual

Ley

Actual

Ley

Admin.Central

-5,2

-4,0

-4,8

-3,6

-3,5

-2,6

-2,6

-1,7

CCAA

-1,3

-2,5

-1,0

-2,2

-0,7

-1,6

-0,2

-1,1

Total AAPP

-6,5

-6,5

-5,8

-5,8

-4,2

-4,2

-2,8

-2,8

 

Tal como las cifras demuestran, el Estado persiste en una distribución injusta y asimétrica del objetivo de déficit entre los diferentes niveles delA dministració, siempre favorable a los intereses de quienes la determina (A dministraciócentral).


 

Anexo 3. Inversión regionalitzada respete d el Producto Interior Sucio (PIB) y la población

 • La inversión del Estado en Cataluña siempre ha sido por debajo del que le correspondería de acuerdo con su aportación al PIB y al peso de su población.
 • La evolución de la inversión regionalitzada dels Presupuestos Generales del Estado muestran una disminución progresiva del porcentaje de inversión regionalitzada en Cataluña, y siempre lejos de su peso económico dentro del Estado:

Gráfico 1. Comparativa entre el porcentaje deinversión presupuestada en Cataluña respecto de ltotal estatal (al cocer) y porcentaje de participación de Cataluña en el PIB estatal (en rojo).

 

 • En termas de inversión por habitante, en el periodo 2000-2014 sólo el año 2003 se equiparó la representatividad de Cataluña con su población dentro del Estado:

Gráfico 1. Comparativa entre el porcentaje de inversión presupuestada en Cataluña respeto el total estatal (al cocer) y pes de la población catalana respete el total estatal (en lila).

 

 • Sy atendemos sólo los Presupuestos generales del Estado de 2014, el porcentaje de inversión que el Estado prevé hacer en Cataluña se reduce al 9,6% del total regionalitzat, la mitad de su peso dentro del Estado (18,9%). Además, Cataluña es la región con mayor déficit entre % de PIB y % de inversión (-9,2%) y la quarta por la cola en inversión porcan pita.

Anexo 4. Inversión ejecutada respecto de   la inversión presupuestada

 • L´Estado destinará en Cataluña 944 M€ de inversión el 2014, un 25% menos que el 2013, mientras que la inversión a tot el Estado ha caído sólo un 8 % de media. Es decir, la caída de inversión en Cataluña es 3 golpes superior que la media estatal.

 

 • Pero no sólo se tiene que contemplar el presupuesto de un año, sino el que se ha previsto hacer, (el que realmente se ha acabado invirtiendo) y durante un periodo largo de tiempo.
 • La liquidación del presupuesto del grupo Fomento en Cataluña ha sido históricamente muy por debajo de la inversión inicialmente prevista en Cataluña. Esta diferència ha sido todavía más grande en los años con presupuestos más expansivos. Sólo ha variado la tendencia el último año liquidado, el 2012, en elqu al el importe liquidado es superior al presupuestado, a pesar de que la diferencia es muy pequeña.
 • En el periodo 2001-2012, el porcentaje de ejecución del grupo Fomento en Cataluña ha sido 7,5 puntos menos que el conjunto de comunidades autónomas. Esto coloca Cataluña en la cuarta comunidad por la cola en porcentaje de ejecución.

 

Anexo 5. Déficit fiscal

En virtud de la Ley 10/2012 de 25 de julio, de publicación de las balanzas fiscales, el consejero de Economía presentó a finales de mayo la balanza fiscal[1] de Cataluña con la Administración central del año 2010. Los cálculos se han hecho siguiendo las dos aproximaciones metodológicas estándares: la del flujo monetari y la del flujo del beneficio, y neutraliza nt el efecto que el ciclo económico tiene sobrel a situación financiera del sector público central.

público centra

 • Según el método del flujo monetario[2], el déficit fiscal de Cataluña el año 2010 fue de 16.543  M€, equivalentes al 8,5% del PIB de Cataluña.
 • Según el método del flujo del beneficio[3] el déficit fiscal catalán el año 2010 fue de 11.258 M€, que representan un 5,8% del PIB de Cataluña.
Saldo de la balanza fiscal 2010

Flujo monetario

Flujo beneficio

Gasto que el Adm.Central realiza en Cataluña

45.329 M€

49.319 M€

Ingresos totales que aporta Cataluña al Adm.Central

61.872 M€

60.577 M€

Saldo balanza fiscal de Cataluña con la Adm.Central

-16.543 M€

-11.258 M€

% sobre el PIB de Cataluña

-8,5%

-5,8%

 

En términos porcentuales, según el método del flujo monetario Cataluña aporta el 19,4% del total de ingresos de la Administración central y recibe el 14,2% del gasto total del Estado. Por lo tanto, Cataluña contribueje con una proporción superior a su peso en el PIB estatal (18,6% el año 2010) y, en cambio, recibe una fracción de gasto que no llega al peso de su población sobre el conjunto del Estado (16%). Si se calcula la balanza fiscal sin la Seguridad Social (paro incluido), el gasto recibido en Cataluña cae del 14,2% hasta el 11,3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución

Si se comparan los datos de la balanza fiscal de Cataluña con la Administración Central (flujo monetario) desde el 1986, se observa:

 • La persistencia del déficit fiscal, con valores que oscilan entre el -6,7% y el -10,1% del PIB.
 • El déficit fiscal entre el 1986 y el 2010 se sitúa de media en el -8,1% del PIB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun así, si se observa el déficit fiscal por persona, el saldo fiscal (en términos reales, base 2010) se ha doblado en los últimos 24 años, pasando de los 1.092€/persona a los 2.260€/persona.

 

 

 

 

 

 

 


[1] La balanza fiscal mide el efecto redistributivo entre territorios de la política fiscal de la Administración central, es decir, muestra la diferencia entre el gasto que el Estado realiza en un territorio y el volumen de ingresos que en detreu para financiar el conjunto del gasto público central.  Existe déficit fiscal cuando los ingresos detrets en un territorio superan los gastos que se destinan a sus ciudadanos, es decir, hay una salida limpia de recursos fiscales.

[2] El método del flujo monetario mide el impacto económico generado por la actividad de la Administración central en el territorio y es especialmente relevante en tiempo de crisis y paro.

[3] El método del flujo beneficio mide el impacto de la actuación de la Administración central sobre el bienestar de los residentes en un territorio. Requiere más supuestos y aproximaciones.

Informe de les deslleialtats de l’Estat cap a Catalunya. Las deslealtades del Estado hacia Cataluña

Informació subministrada pel govern de la Generalitat de Catalunya. Información suministrada por el gobierno de la Generalitat de Cataluña

Informe: Català

 

La deslleialtat de l’Estat respecte de Catalunya

BALANÇ DE SITUACIÓ

 

15/10/2013

 

 

 

 

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

 

Introducció  …………………………………………………………………………………………………..

2

1-  Llengua, educació, cultura, protecció social i valors democràtics……………………..

5

a)    Llengua  …………………………………………………………………………………………….

7

b)    Educació  …………………………………………………………………………………………..

7

c)    Cultura  ……………………………………………………………………………………………..

9

d)    Protecció social…………………………………………………………………………………..

12

e)    Valors democràtics  …………………………………………………………………………….

15

2-  Incompliments de l’Estat i conflictivitat institucional  ………………………………………

19

a)    Relacions bilaterals……………………………………………………………………………..

19

b)    Traspassos ………………………………………………………………………………………..

19

c)    Participació en organismes i processos de decisió estatals ……………………..

23

d)    Balanç de la conflictivitat institucional  …………………………………………………..

23

e)    Relació de sentències recents del TC a les quals l’Estat no ha donat compliment  ……………………………………………………………………………………….

28

f)     Recentralització legislativa i administrativa……………………………………………..

31

3-  Quantificació dels incompliments del govern central (deslleialtat i altres)  ……….

33

a)    Deute de l’Estat en inversions en infraestructures  ………………………………….

35

b)    Reducció dels ingressos finalistes de l’Estat  ………………………………………….

35

c)    Relació de la normativa i mesures estatals amb impacte sobre els ingressos o la despesa de la Generalitat  ………………………………………………

36

 

Annex 1 – Liquidació del model de finançament  ……………………………………………….

43

Annex 2 – Repartiment injust de l’objectiu de dèficit  ………………………………………….

45

Annex 3 – Inversió regionalitzada respecte del PIB  ……………………………………………….

47

Annex 4 – Inversió executada respecte de la inversió pressupostada  …………………………

48

Annex 5 – Dèficit fiscal……………………………………………………………………………………

49

 

 

 

 

 

Introducció

 

L’objectiu d’aquest informe és presentar el grau de compliment del principi de lleialtat institucional de l’Estat envers Catalunya, amb les corresponents desigualtats que genera; fer un balanç, que no pretén ser exhaustiu, dels principals incompliments de l’Estat i de la vulneració de les competències de la Generalitat; i quantificar el volum de deutes pendents, que fan més difícil la situació financera del Govern de la Generalitat.

El principi de lleialtat institucional queda recollit tant a l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) com a la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), i es defineix com: “la determinació de l’impacte positiu o negatiu que les disposicions generals aprovades per l’Estat tinguin sobre les comunitats autònomes (CCAA), tant en matèria d’ingressos, com en matèria de noves obligacions de despesa”.

Però resulta evident que el principi de lleialtat institucional té també una dimensió que va més enllà del còmput directe d’ingressos i de despeses, ja que també es relaciona amb la lleialtat institucional que ha de presidir la col·laboració interadministrativa i el respecte a la distribució competencial que estableix la Constitució espanyola (CE), tal com ha posat de manifest en diferents ocasions el mateix Tribunal Constitucional (TC).

El Tribunal Constitucional sosté que el principi de subjecció estipulat en l’article 9.1 de la CE implica que tots els poders públics tenen un deure de lleialtat “en el ejercicio de sus propias competencias de modo que no obstaculice el ejercicio de las ajenas”. (STC 46/1990, de 15 de març, FJ 4) Igualment, el Consell Consultiu, en el Dictamen núm. 279, de 29 de gener de 2007, va afirmar, tot resumint la jurisprudència constitucional, que:

“La lleialtat s’expressa com a obligació de respectar mútuament les respectives competències (…), que imposa, tant a l’Estat com a les Comunitats Autònomes, l’obligació d’exercir les seves competències respectives respectant les que corresponen a l’altre poder públic”. (F V.2.C)”

D’altra banda, cal tenir present -i aquest document ho posa de manifest amb molts exemples concrets- que la cronificació d’una actuació deslleial per part de l’Estat, comporta una vulneració directa del principi constitucional d’igualtat de tots els ciutadans. Dit d’una altra manera, la deslleialtat institucional practicada per l’Estat espanyol té com a principal conseqüència directe per a la ciutadania l’increment de desigualtats i discriminació entre els ciutadans per raó del territori on viuen. El cas del principi d’ordinalitat ho posa de manifest de manera punyent: mentre que a Catalunya la capacitat tributària dels seus conciutadans està clarament per sobre de la mitjana estatal, els recursos públics per capita disponibles són clarament inferiors als de la mitjana.

 

Per analitzar i descriure el nivell de deslleialtat institucional de l’Estat espanyol i les desigualtats que genera, el present informe s’ha dividit en tres àmbits d’anàlisi:

1)    Un primer, que detalla l’actuació del govern de l’Estat en referència a la llengua, l’educació, la cultura, la protecció social i els valors democràtics. Les conclusions que se’n deriven són:

 

–          L’Estat no ha tingut cap voluntat de mostrar la plurinacionalitat i la diversitat lingüística que l’integren, sense desenvolupar ni afavorir cap normativa que permeti la presència del català en cap institució estatal ni internacional. No s’ha permès, des de l’inici de la Transició, la presència del català a les Corts espanyoles -Congrés i Senat- ni la seva equiparació en igualtat de condicions respecte del castellà, tant pel que fa a la relació amb l’Administració general de l’Estat com amb l’Administració de justícia. No s’ha afavorit tampoc la presència del català en organismes internacionals, com pot ser l’ús del català al Parlament Europeu. I, més recentment, quan s’impulsa la ‘Marca España, i al marge de la Constitució, s’ha volgut definir el castellà com a llengua espanyola, menystenint que hi ha altres llengües espanyoles (article 3 CE).

–          L’aprovació de l’Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE) manifesta el menysteniment del govern de l’Estat per la llengua i la cultura catalanes en l’ensenyament, i impossibilita la continuïtat del model d’escola inclusiva i del sistema d’immersió lingüística.

–          El progressiu abandonament de la cultura catalana en els pressupostos generals de l’estat i la inequívoca aposta de Madrid, davant Barcelona, com a centre cultural de referència a nivell de l’Estat.

–          La contínua actuació invasiva de l’Estat pel que fa referència a les polítiques de benestar, afegida a la cronificació de la deslleialtat institucional comporta que no es respecti el principi d’igualtat i que el Govern de la Generalitat disposi de menys recursos per al desenvolupament de polítiques socials.

–          Des de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya, que prèviament havia estat referendat pel poble de Catalunya, fins al recurs contra la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, que aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, l’Estat s’ha oposat a qualsevol voluntat de modificar per vies democràtiques i legals l’actual estatus polític de Catalunya.

2)    Un segon àmbit, que analitza el nivell de lleialtat institucional de l’Estat, des de la perspectiva del marc competencial i el respecte a l’autogovern. I que es fa palès en:

 

–          La paralització de les relacions bilaterals i la negativa a convocar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i altres comissions mixtes previstes per fer possible el desenvolupament de l’Estatut.

 

–          La negativa a negociar i aprovar els traspassos pendents de ser desenvolupats que queden definits en l’actual EAC, així com a desenvolupar altres previsions d’aquest Estatut que el TC va considerar legítimes.

 

–          L’incompliment reiterat de sentències fermes del Tribunal Constitucional i de les sales del contenciós administratiu del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, com poden  ser la cessió de la política de beques o la descentralització de la gestió del 0,7% de l’IRPF.

–          L’elevat volum de recursos i conflictes de constitucionalitat que el govern de la Generalitat s’ha vist obligat a presentar per defensar la pròpia Constitució i el marc competencial que se’n deriva.

–          El desenvolupament de normativa estatal que dificulta l’activitat ordinària dels diferents departaments del Govern i que afecta els costos de la seva gestió.

–          L’impuls d’una bateria d’iniciatives legislatives de signe clarament recentralitzador i l’impuls d’una reforma administrativa que, sota el pretext de l’eficiència, pretén atribuir a l’Estat competències o funcions reservades a la Generalitat.

 

3)    Un tercer àmbit d’anàlisi que quantifica el volum dels deutes de l’Estat respecte Catalunya i mostra l’arbitrarietat i manca d’equitat de l’actual sistema de finançament. Situació que, afegida al persistent dèficit fiscal, suposa una gran dificultat per a les finances de la Generalitat. Aquest darrer àmbit es podria resumir en:

–          La quantificació actual dels incompliments del govern central és de 9.375,7 milions d’euros.

–          L’actual model de finançament no respecta el principi d’ordinalitat i situa Catalunya per sota de la mitjana en recursos per capita. Catalunya passa de la tercera posició en termes de capacitat tributària, a la desena en termes de recursos per capita.

–          La deslleialtat del Govern Central també s’ha manifestat en el repartiment injust  dels objectius de dèficit. Una distribució que ha penalitzat les administracions locals i autonòmiques, principals prestadores dels serveis a les persones i garants del model d’estat del benestar.

 

1-  Llengua, educació, cultura, protecció social i valors democràtics 

 

a)    Llengua:

Els atacs i desconsideracions constants a la llengua catalana es manifesten per diverses vies:

–          Ús del català a les institucions europees. Després d’un procés negociador entre els vint-i-cinc estats membres, el 13 de juny del 2005 el Consell de Ministres de la Unió Europea va aprovar unes conclusions que recullen la possibilitat d’un ús oficial limitat, en les institucions i els organismes comunitaris, de llengües que no siguin les que tenen la consideració de llengües oficials i de treball de les institucions europees. El 2012 encara es mantenen les dificultats de compliment dels acords administratius subscrits fins ara pel Govern de l’Estat amb els diferents organismes que haurien de permetre, en general, que es fessin en català la publicació dels actes adoptats mitjançant codecisió del Parlament Europeu i el Consell, les intervencions orals en les sessions del Consell i, si s’escau, d’altres institucions o òrgans de la Unió i, finalment, les relacions per escrit entre els ciutadans espanyols que ho vulguin i els òrgans i institucions de la Unió.

Aquests acords són:

 • • Acord administratiu entre el Regne d’Espanya i el Consell de la Unió Europea, signat el 7 de novembre de 2005.
 • • Acord administratiu entre el Regne d’Espanya i el Comitè de les Regions, signat el 16 de novembre de 2005.
 • • Acord administratiu entre el Regne d’Espanya i la Comissió Europea, signat el 21 de desembre de 2005.
 • • Acord administratiu entre el Regne d’Espanya i el Comitè Econòmic i Social Europeu, signat el 7 de juny de 2006.
 • • Acord administratiu entre el Regne d’Espanya i el Defensor del Poble Europeu, signat el 30 de novembre de 2006.
 • • Acord administratiu entre el Regne d’Espanya i el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, signat el 27 d’abril de 2009.

–          Contenciosos permanents que busquen afectar el corpus normatiu de la llengua catalana per minvar els seus efectes:

• 5 lleis impugnades per raons lingüístiques i encara amb contenciós obert (occità, educació, consum, cinema i acollida).

 

• 8 sentències (2012).

– Favorables: 2 (sobre l’emissió de TV3 al territori valencià)

– En contra: 6

×        Suspensió cautelar i anul·lació de l’ús preferent del Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona (2)

×        Contra el català com a llengua vehicular i d’acollida en el segon cicle de l’ensenyament infantil

×        Coneixement de les llengües oficials en l’Administració de justícia i com a requisit d’accés a la carrera judicial (2)

×        Coneixement del català en proves selectives de funcionaris locals

–          Fons estatal de promoció de pel·lícules en català: L’article 36 de la Llei 55/2007, del cinema, especifica que amb la voluntat d’atendre el foment i la protecció de l’ús de les llengües cooficials diferents a la castellana en la cinematografia i l’audiovisual s’establirà un fons d’ajudes o crèdits específics que seran transferits en la seva integritat als organismes competents de les comunitats autònomes. La dotació que ha de rebre, segons la llei, cada comunitat autònoma amb llengua cooficial ha de ser anualment equivalent a la suma d’aportacions que aquesta comunitat hagi destinat en l’exercici anterior per al suport i el foment de la producció, distribució, exhibició i promoció de l’audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà. El funcionament descrit a la normativa es va posar en marxa el 2008 i les transferències Ministeri de Cultura/Departament de Cultura per aquest concepte en aquest període són les següents:

 

Justificació al Ministeri de la inversió en VOC del Departament de Cultura

Subvenció concedida al Departament de Cultura pel Ministeri corresponent a la inversió en VOC realitzada

2007

5.915.490,23

2008

1.524.750,00

2008

10.364.888,69

2009

6.911.829,21

2009

11.796.414,45

2010

4.802.751,31

2010

12.201.747,69

2011

4.707.100,00

2011

10.215.448,15

2012

0,00


 

b)    Educació

 

L’aprovació de la Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE), elaborada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, suposa una flagrant invasió competencial en matèria educativa i la voluntat de desmantellar el sistema d’immersió lingüística propi de Catalunya.

En relació amb aquesta llei, el Consell Escolar de Catalunya va manifestar que és “una normativa que menysté la llengua i la cultura catalanes en l’ensenyament i que impossibilita la continuïtat de l’escola inclusiva i del sistema d’immersió lingüística en establir la segregació dels alumnes per raons de llengua. La proposta ministerial, en definitiva, és inconsistent amb la realitat educativa catalana, és incompatible amb el marc estatutari vigent, expressa la voluntat intervencionista d’alterar substancialment el sistema educatiu i impedeix que amb l’educació es puguin satisfer de manera adient les expectatives de futur de l’alumnat de Catalunya” (declaració del Consell escolar de Catalunya en defensa del model català d’immersió lingüística aprovada en la sessió plenària del 12 de desembre de 2012 al Palau de la Generalitat).

Principals punts conflictius que comporta l’aprovació de la LOMCE:

 1. La nova regulació de l’ús de les llengües s’oposa frontalment al règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, previst a la Llei d’educació i a l’Estatut d’autonomia. El nostre model coincideix a grans trets amb el que al seu dia es va fixar a la Llei 7/1983, de normalització lingüística de Catalunya, i compleix el mandat legal de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.

 

Aquesta oposició arriba al punt que, en contra de l’opinió del Consell d’Estat (Dictamen 172/2013, de 18 d’abril), es preveu expressament que si la Generalitat no garanteix una raonable oferta docent sostinguda amb fons públics on el castellà sigui utilitzat com a llengua vehicular, els pares podran escolaritzar els seus fills en un centre privat on existeixi aquesta oferta i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport assumirà íntegrament aquestes despeses d’escolarització, que descomptarà de futures transferències a la Generalitat.

 

Tot i que l’article original on es regula l’ús de les llengües estava pensat bàsicament per a Catalunya, en la seva tramitació parlamentària s’ha acceptat una esmena presentada pel grup Unión, Progreso y Democracia, que és extraparlamentari a Catalunya, per tal d’afegir-hi el redactat següent: “El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos”.

 

 1. En totes les etapes educatives, la nova estructura de la LOMCE, contravenint la Constitució i l’Estatut d’autonomia, situa a diferent nivell la llengua castellana, que es considera assignatura troncal (com les matemàtiques, la primera llengua estrangera o la física i química) i la llengua catalana, que es considera assignatura de lliure configuració autonòmica (l’educació física, la religió o valors ètics també es poden cursar en aquest bloc d’assignatures).

 

 1. La LOMCE introdueix canvis profunds en el model de distribució de competències educatives entre l’Estat i les comunitats autònomes que s’ha desenvolupat durant trenta anys, canvis que representen una recentralització contrària a la lletra i a l’esperit constitucional. S’amplien els àmbits en els quals l’Estat es reserva la facultat d’establir normativa bàsica i el seu abast (com és el cas de la formació professional dual i la definició de currículum), de tal manera que es redueixen amb severitat les competències de desenvolupament i execució autonòmiques.

 

El canvi de model educatiu redueix les competències autonòmiques a aspectes residuals, molt inferiors als que fins ara han estat reconeguts per l’Estatut d’autonomia i per les anteriors lleis orgàniques educatives, des de la LOECE (1980), la LODE (1985), la LOGSE (1990), la LOPAGCD (1995) i la LOE (2006).

 

 1. L’avaluació general del sistema educatiu passa a ser competència exclusiva de l’Estat. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport estableix les característiques de les proves, les dissenya i n’estableix el contingut, i queda reservat per a les comunitats autònomes només la realització material de les proves, en contra del que estableix la doctrina constitucional, que s’ha pronunciat en el sentit que la unitat i homogeneïtat de la prova no implica ni ha implicat mai identitat absoluta dels continguts de l’examen a superar pels estudiants.

 

 

 

 

 

 

c)    Cultura

L’article 127 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a Catalunya competència exclusiva en matèria de cultura. Reiteradament, el Govern de la Generalitat ha manifestat la necessitat de suprimir un ministeri sense raó de ser. Aquesta posició ha estat avalada per l’Eurocambra en un informe aprovat a mà alçada (15.1.2013) en què s’insta els governs europeus a clarificar responsabilitats entre nivells administratius per evitar duplicitats i garantir els fons necessaris a les diferents línies polítiques.

A banda d’aquest fet, podem enumerar diverses accions de l’Estat que lesionen de manera clara l’àmbit cultural català:

–          Els darrers quatre pressupostos de l’Estat han consolidat una tendència a la baixa global del 46,4% de les aportacions als grans equipaments culturals catalans.

 

 Equipaments

2011

2012

2013

 

2014

Diferencial 2011-2014

MACBA

1.950.000

1.640.000

1.036.000

992.490

-49,10%

MNAC

4.080.000

3.196.750

2.017.890

1.933.140

-52,62%

Joan Miró

190.000

161.500

80.000

78.010

-58,94%

Mercat de les Flors

968.000

726.000

363.000

341.220

-64,75%

Palau de la Música

476.280

381.020

190.510

179.080

-62,40%

Liceu

11.968.200

10.240.470

6.870.640

6.870.640

-42,59%

Lliure

870.000

790.000

592.500

592.500

-31,90%

Tàpies

90.000

76.500

49.730

48.740

-45,84%

 Total

20.592.480

17.212.240

11.200.270

11.035.820

-46,41%

 

Cal tenir en compte, a més, que l’import que constava en els PGE’s del MACBA per al 2012 encara no s’ha fet efectiu.

 

–          Catalunya ha resultat clarament més castigada que Madrid en la reducció de la despesa en cultura en els PGE.

 

Comunitat

2011

% s/total

2014

% s/total

Variació 2011-2014 %

Madrid

196.985,17

35,9%

102.862,50

42,8%

-47,8%

Catalunya

62.298,46

11,4%

15.429,25

6,4%

-75,2%

 

–          Fins al 2013, el pressupost del Ministeri de Cultura recollia un seguit de subvencions directes a esdeveniments culturals de llarga trajectòria a Catalunya que incloïen des de festivals d’estiu a mercats empresarials de l’àmbit cultural. Aquest suport ha desaparegut en la seva pràctica totalitat.

–          Amb la supressió de la partida de la capitalitat de Barcelona s’intensifica un greuge comparatiu entre Barcelona i Madrid. Amb la Carta de Barcelona, s’establia la creació d’una partida pressupostària destinada al reforçament de Barcelona com a capitalitat cultural. En els darrers tres anys, aquesta partida s’ha vist reduïda fins a la seva desaparició.

–          El tractament rebut per Barcelona i Madrid en els PGE, respecte de l’aportació a les grans infraestructures culturals, demostra una aposta inequívoca de l’Estat per fer de Madrid l’únic centre cultural de l’Estat espanyol generant un desert cultural a la resta del país.

Comparativa aportacions a equipaments culturals

 

 

2011

2012

2013

2014

MACBA

1.950.000

1.665.000

1.036.000

992.490

MNAC

4.080.000

3.222.000

2.017.890

1.933.140

Museo del Prado

21.588.320

16.405.000

11.283.000

11.351.640

Reina Sofía

41.454.220

24.147.560

25.410.670

22.942.150

 

 

2011

2012

2013

2014

Liceu

11.968.200

10.240.470

6.870.640

6.870.640

Teatro Real

15.471.000

13.150.350

8.775.170

8.775.170

 

–          Els PGE del 2014 consoliden i no corregeixen la desprogramació de diverses inversions de l’Estat a Catalunya en la construcció de grans equipaments culturals que, en unes ocasions, aprofundeixen dèficits històrics i, en d’altres, posen en perill la conservació i l’exposició dels béns culturals.

 

Paralització de les grans obres: la Biblioteca Provincial de Barcelona, l’Arxiu Provincial de Girona i el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona.

 

  • Biblioteca Provincial de Barcelona. Suprimida l’anualitat 2013 de 500.000 euros. A més a més, retarden dos anys la finalització del projecte. Paralitza un projecte iniciat l’any 2006. No preveu iniciar-lo fins al 2016. Esdevé l’única província de l’Estat sense Biblioteca provincial.
  • Arxiu Provincial de Girona. Suprimida ja la partida en el 2013 de 100.000 euros. Retard en l’inici d’una llarga reivindicació històrica que substituiria un edifici amb greus mancances estructurals.
  • Desaparició de les partides nominatives per a projectes concrets (pont de Besalú, Cotonera d’Igualada, Museu del Paisatge).

 

–          “Papers de Salamanca”: A dia d’avui encara resta pendent el retorn de gran part de la documentació confiscada, tot i que han transcorregut més de 30 anys de les primeres sol·licituds de devolució de la documentació sostreta de Catalunya durant la Guerra Civil i més de set anys de l’aprovació de la Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.

 

 

 


 

d)    Protecció social

 

La cronificació d’una actuació deslleial per part de l’Estat comporta una vulneració directa del principi constitucional d’igualtat de tots els ciutadans. En aquest sentit i en matèria de protecció social s’observen amb preocupació els assumptes següents:

1.- L’incompliment reiterat per part de l’Estat de les nombroses sentències del Tribunal Constitucional i de les sales del contenciós administratiu del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, (en els termes que es detallen més endavant) que reconeixen i declaren la competència de la Generalitat de Catalunya sobre l’activitat de foment en les matèries de serveis socials, família, voluntariat, joventut, polítiques de gènere i integració de persones immigrades.

Malgrat la reiterada jurisprudència, l’Estat segueix exercint aquesta activitat de foment regulant i convocant de forma centralitzada les subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, i en general en matèria de serveis socials i igualtat, integració de persones immigrades i polítiques de gènere.

2.- L’incompliment per part de l’Estat quan ignora les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració. Es veu amb preocupació el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la institució del Defensor del Poble en relació amb l’article 9 apartats 2, 4 i 5 de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, atès que aquest precepte en el seu conjunt garanteix l’aprenentatge tant de la llengua catalana com de la castellana a aquest col·lectiu.

Així mateix, la Direcció General dels Registres i del Notariat exclou l’informe d’arrelament emès per la Generalitat per tal d’acreditar aquesta circumstància en els expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.

3.- Àmbit relatiu a la dependència i promoció de l’autonomia personal. La regulació estatal, amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, envaeix les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials. Una llei, a més, mal finançada ja des de la seva aprovació i que, amb el temps, s’ha accentuat amb un repartiment del finançament cada vegada més desigual i amb més càrregues per a Catalunya (les aportacions actuals del Govern de la Generalitat representen el 80% del finançament total). L’any 2012 i mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat, aquest va suspendre unilateralment el nivell acordat del finançament del Sistema d’Autonomia i Atenció a la dependència, amb un menor finançament, per tant, de més de 48 milions i que ha obligat al Govern de la Generalitat a interposar un recurs d’inconstitucionalitat.

El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, on s’haurien de debatre i acordar els objectius, els mitjans i els recursos per a l’aplicació dels serveis i les prestacions d’aquest sistema, ha esdevingut  un òrgan de coordinació i no de cooperació, amb l’Estat en una posició de supremacia, i deixant de ser l’òrgan de cooperació institucional entre les administracions públiques competents que va configurar la Llei 39/2006.

En aquest sentit, es constata, a més, que en els darrers tres anys les reunions del Consejo s’han reduït significativament.

4.- Reducció del nivell de finançament de l’Estat per a contribuir a la despesa administrativa corresponent a  la gestió de les pensions, en la seva modalitat no contributiva de la Seguretat Social, que s’atribueix a la Generalitat de Catalunya. En els darrers anys s’ha reduït més del 64%.

5.- La nova Estratègia per a l’eradicació de la violència contra la dona 2013-2016 que va aprovar el Consell de Ministres el passat 26 de juliol de 2013 i que vol ser un instrument vertebrador de l’actuació dels poders públics per acabar amb la violència masclista, implica totes les administracions i poders públics, i envaeix les competències de la Generalitat. Els 25 anys de polítiques públiques de dones del Govern de la Generalitat ens situen en un estat de desenvolupament, coordinació i consolidació de les polítiques públiques per eradicar la violència masclista molt superior al que l’Estratègia espanyola proposa.

6.- El Pla d’Infància i Adolescència 2013-2016 aprovat pel Consell de Ministres el 5 d’abril de 2013, tot i tenir un caràcter programàtic i sense valor normatiu, no deixa d’incidir en les competències que la Generalitat té en matèria d’infància i adolescència amb caràcter exclusiu d’acord amb l’article 166 de l’EAC. En aquest sentit, el més preocupant és que en aquest Pla s’assignen partides pressupostàries a l’Estat per a la consecució de polítiques d’infància i adolescència mentre que aquests crèdits s’haurien de destinar a les comunitats autònomes que tenen assignada la competència exclusiva en matèria d’infància i adolescència.

7.- El document que la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques de l’Estat (CORA) ha elaborat sobre la reforma de les administracions públiques planteja l’eliminació de duplicitats d’òrgans amb les Comunitats Autònomes, atès que es proposa que determinats serveis o activitats de l’Administració autonòmica siguin prestats per un òrgan estatal, plantejant així que determinats òrgans estatals assumeixin funcions realitzades per òrgans autonòmics, amb la corresponent supressió d’aquests. Cal tenir en compte que la proposta de supressió afecta òrgans que tenen atribuïdes funcions sobre matèries que són competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. A tall d’exemple, podríem citar la proposta de supressió de l’Observatori dels drets de la Infància de la Generalitat per tal que sigui assumit per l’Observatori (estatal) Públic de la Infància.

8.- En matèria d’accessibilitat, cal destacar que a l’empara de l’article 149.1.1 CE, l’Estat ha aprovat al llarg dels darrers anys més de 10 normes de caràcter bàsic que determinen les mesures d’accessibilitat als diversos àmbits de l’entorn (edificació, urbanisme, serveis, transports, etc.).

Aquestes normes estatals afecten de forma rellevant les competències de la Generalitat de Catalunya atribuïdes per l’EAC en matèries directament relacionades amb l’accessibilitat (serveis socials, habitatge, infraestructures del transport i de les comunicacions, obres públiques, ordenació del territori, transports, etc.).

Així mateix, impliquen canvis rellevants sobre els elements d’accessibilitat realitzats a Catalunya progressivament des de fa 25 anys i signifiquen un impacte substancial de despesa, de difícil assumpció en els termes establerts i termini exigit. La situació s’agreuja pel fet que cap d’aquestes normes s’ha acompanyat de dotació pressupostària ni s’ha proveït cap programa que hi doni suport per al seu desplegament.

9..- En matèria d’adopció internacional, la Llei 54/2007, de 28 de desembre, ha esdevingut una eina de l’estat per controlar les decisions de les comunitats autònomes en aquest àmbit.

A l’empara d’aquesta llei, en especial del seu art. 4, les decisions de les entitats públiques en aspectes com la tramitació d’adopcions en els diferents països, la valoració de l’obertura de nous països i l’elecció de la via de tramitació de les adopcions, es veu condicionada a la consideració prèvia del corresponent òrgan de coordinació institucional de les administracions públiques sobre l’adopció internacional format pels responsables de la Direcció General de Serveis per a la Família i  la Infància, del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials  i Igualtat.

En aquest sentit, els darrers acords interautonòmics mostren la tendència que el Ministeri té a no permetre a les CCAA la tramitació d’adopcions als diferents països segons la seva pròpia valoració i en exercici de les pròpies competències, així com a limitar l’obertura de nous països d’origen i el nombre d’entitats acreditades o les pròpies vies de tramitació de les adopcions.

 

e)    Valors democràtics

 

Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya

 

En gran part, l’origen de la situació actual que viu Catalunya ve donada pel trencament de les regles de joc i de l’acord polític entre parts, que suposa la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya.

Un procés que, després de l’aprovació per part del Parlament, les cambres espanyoles i la validació en referèndum pel poble de Catalunya, és invalidat per la sentència del Tribunal Constitucional. Una sentència que suposa el trencament de les regles de joc del que fins al moment havien estat intents d’encaix de Catalunya en el marc de l’Estat. I una sentència que, en definitiva, violentava el principi democràtic perquè s’imposava a allò que a les urnes i per via de referèndum el poble de Catalunya havia decidit.

Per valorar la STC, el president Montilla va encarregar a un grup d’experts l’Informe sobre la STC que resol el recurs d’inconstitucionalitat” presentat per 50 diputats i senadors del Partido Popular contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya, informe que va arribar a les conclusions següents:

1.La sentència debilita significativament la funció constitucional de l’Estatut d’autonomia i substitueix el seu paper en el bloc de la constitucionalitat pel del Tribunal mateix.

2.La sentència tracta, sovint, l’Estatut com una llei merament autonòmica, a través de la qual la comunitat autònoma pretendria imposar a l’Estat obligacions i mandats, i oblida que és una norma estatal fruit d’un pacte polític entre la Generalitat i l’Estat.

3.La sentència no aplica la seva reiterada doctrina sobre el principi de deferència cap al legislador que, en aquest cas, encara havia de ser aplicat de forma més exquisida per la funció constitucional de l’Estatut i pel plus de legitimitat que deriva del procediment d’elaboració i aprovació. Ans el contrari, la sentència està impregnada d’una prevenció injustificada respecte el contingut de l’Estatut d’autonomia.”

No acceptació de la proposta de Pacte fiscal acordat pel Parlament de Catalunya

El president Rajoy va rebutjar qualsevol negociació de la proposta de Pacte fiscal aprovat per prop de dos terços del Parlament de Catalunya. Així es va fer palès el dia 20 de setembre de 2012 en una reunió amb el president de la Generalitat on el President del Govern espanyol li va traslladar la negativa rotunda a obrir cap mena de negociació.

El model de finançament propi per a Catalunya preveia la gestió de tots els tributs, la plena capacitat de l’Agència Tributària de Catalunya, capacitat normativa total de la Generalitat sobre tots els impostos, una aportació pactada amb l’Estat pels serveis que presta a Catalunya i una altra en concepte de solidaritat amb la resta de territoris, sense que perdre, però, posicions a Catalunya.

Declaració sobirania

El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el 8 de maig de 2013 el recurs del Govern de l’Estat espanyol contra la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament el 23 de gener. Per primera vegada, des de l’any 1978, el Constitucional ha suspès un acord d’un parlament autonòmic. De totes maneres no ha quedat clar quin és l’efecte pràctic de la suspensió, ni les conseqüències directes d’una hipotètica il·legalització, ja que només es tracta d’una declaració institucional sense conseqüències jurídiques.

El Govern de l’Estat va recórrer la Declaració al TC en considerar que el text del Parlament -on es reivindica a Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà – la CE, prescindint de fet que es tracta d’una resolució de caràcter polític i sense efectes jurídics.

Abans de decidir admetre a tràmit el recurs, el TC va preguntar al Parlament quina de les dues declaracions a favor del dret a decidir aprovades era la vigent: si la Declaració de Sobirania -la recorreguda-, o l’aprovada el 13 de març, que es limitava a instar el Govern a obrir negociacions amb l’Estat per fer efectiu el dret a decidir, sense parlar de sobirania. La resposta de la presidència del Parlament –d’acord amb els seus serveis jurídics- va ser que ambdues són vàlides, sense cap contradicció entre elles.

Inicialment, el Govern de l’Estat havia dit que la declaració en qüestió no tenia efectes jurídics i que, per tant, no tenia sentit recórrer-la. Més tard però, va demanar un informe a l’advocacia de l’Estat, que va determinar que hi havia matèria per recórrer, i un altre dictamen al Consell d’Estat, també favorable, tot i que hi va haver vots particulars. El Consell de Ministres va prendre la decisió definitiva de recórrer el dia 1 de març de 2013, tot demanant la suspensió de la resolució.

Recusació del president del Tribunal Constitucional

 

El Govern va acordar el dia 30 de juliol de 2013 demanar la recusació del president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en els procediments de recurs d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències en els quals és part el Govern de la Generalitat de Catalunya i que es troben en procés de tramitació davant aquest òrgan.

La decisió del Consell Executiu arribava després que el Gabinet Jurídic de la Generalitat considerés que la militància del president del TC al Partit Popular permetia apreciar una causa objectiva de pèrdua d’imparcialitat i d’interès en les causes en les quals ha d’intervenir en procediments que afecten el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Amb posterioritat, el passat 25 de setembre de 2013 també es va demanar la recusació del president del Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat que havia acordat presentar contra diferents articles de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

El Tribunal Constitucional va desestimar la recusació presentada pel Govern de la Generalitat per una majoria de nou vots favorables, en contra de la qual es van emetre dos vots particulars.

Banalització del totalitarisme i el nazisme

D’ençà de la manifestació de l’11 de setembre de 2012, que va omplir els carrers de Barcelona amb 1,5 milions de persones que reclamaven que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa, i després de les eleccions del 25 de novembre d’aquell any, que van configurar un Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria favorable a la celebració d’una consulta en què els catalans puguin decidir el futur polític del país, han esdevingut recurrents les acusacions de totalitarisme contra les institucions, els partits i la societat catalana en el seu conjunt.

 

Aquesta majoria social es presenta de manera fal•laç per part d’alguns polítics i mitjans de comunicació com una situació totalitària i nazi. S’obvia descaradament el caràcter rotundament pacífic, democràtic i inclusiu d’aquest moviment, absolutament allunyat de cap supremacisme i concentrat en quelcom tan poc totalitari com reclamar que un conflicte es resolgui votant. La banalització que es fa dels termes totalitarisme i nazisme arriba a l’absurd de fer-se des de tribunes com les institucions democràtiques i els mitjans de comunicació catalans, especialment els de titularitat pública, on si els que fan aquesta acusació estiguessin la veritat no hi podrien accedir de cap manera.

 

La reiteració de les falses acusacions de totalitarisme només pot tenir com a objectiu el descrèdit i la deslegitimació de les institucions públiques catalanes, on el poble de Catalunya ha decidit lliurement que hi siguin majoritaris els partidaris de fer la consulta sobre el futur de Catalunya. La frivolització del nazisme i de les seves conseqüències és una injustícia i un atemptat a la democràcia i al bon nom dels qui l’han de suportar.

 

Es dóna la circumstància, a més, que si el nazisme va fer víctimes a la Península Ibèrica van ser majoritàriament catalanes. Catalunya mateixa se’n pot considerar víctima. Recolzant i patrocinant l’alçament del general Franco el 1936; bombardejant bàrbarament Barcelona, Lleida, Granollers i moltes altres viles i ciutats catalanes, convertides en bancs de proves dels bombardejos sobre la població civil indefensa; entregant el president de Catalunya, Lluís Companys, al règim franquista perquè fos afusellat després d’un simulacre de procés; empresonant, vexant, torturant  i fent treballar fins a la mort molts milers de catalans als camps nazis d’extermini. Mai Catalunya ni el seu Govern han estat aliats dels nazis; mai el catalanisme ha tingut una manifestació de signe totalitari ni ha defensat la dictadura. Si de cas, Catalunya, els catalans i el catalanisme han estat víctimes, com tants d’altres milions d’europeus, amb qui aquells catalans van barrejar la seva sang. Així ho explica un català, Joaquim Amat-Piniella, de qui enguany se celebra el centenari, en el que es considera una de les deu millors obres literàries sobre l’holocaust, KL Reich.

 

Convertir la víctima en botxí i presentar la majoria democràtica com un totalitarisme són recursos baixos i de joc brut. Aquesta banalització del totalitarisme no ha trobat l’hostilitat que seria desitjable per part de l’Administració de l’Estat. Mentre que per part de la Generalitat de Catalunya s’ha demanat insistentment una reacció de reprovació per part dels poders de l’Estat espanyol, o directament -en el marc de les competències existents- s’ha demanat també l’actuació formal del CAC, en la mesura que són mitjans audiovisuals els que sovint acullen i amplifiquen aquestes declaracions de banalització, cal fer notar que des de la perspectiva del govern espanyol només hi ha hagut condemnes puntuals, però sense una actuació contundent en el camp jurisdiccional. Aquest fet contrasta amb el que s’ha produït per una resolució sense efectes jurídics que apel·la -entre d’altres- a principis com el de la democràcia o de la legalitat (Resolució 5/X sobre la Declaració de sobirania). El govern espanyol no ha actuat ni en els casos dels mitjans de comunicació ni en els aquells on militants o càrrecs de partits polítics han comparat directament el president de la Generalitat amb Hitler, i el moviment sobiranista amb el nazisme. Les reclamacions de solucions violentes tampoc han trobat la resposta suficient de l’Estat. Tampoc la resposta dels poders estatals ha tingut la contundència necessària a fets sí declaradament i explícitament totalitaris, com l’assalt i les agressions a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid, l’11 de setembre passat, que s’han resolt amb multes d’imports desproporcionadament baixos.


 

2-  Incompliments de l’Estat i conflictivitat institucional

L’article 3.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que porta per títol “Marc Polític”, estableix que les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi de lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel principi d’autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.

 

a)    Relacions bilaterals

 

El Govern de l’Estat ha provocat la paràlisi de les relacions bilaterals amb la Generalitat. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat -marc general i permanent de relació entre ambdós governs que s’ha de reunir almenys dues vegades l’any- no s’ha reunit des del juliol de 2011. Tot i les reiterades propostes de la Generalitat, l’Estat s’oposa a reunir aquest òrgan per desplegar les previsions de l’Estatut que es mantenen vives i només acceptaria reunir-lo amb finalitats d’anàlisi d’actuacions futures.

 

Aquesta situació afecta la resta de comissions mixtes, així com la Junta de Seguretat, òrgan de coordinació de les polítiques de seguretat i de l’activitat dels cossos policials respectius que no es reuneix des de l’any 2009. En el cas de la Comissió Mixta de Transferències, òrgan responsable de negociar els traspassos, l’Estat no ha renovat la seva representació, del tot desactualitzada, malgrat els recordatoris formulats per la Generalitat des de l’any 2010.

 

A més, el Govern estatal ha incomplert de forma manifesta els acords adoptats a la darrera Comissió Bilateral. Destaca la manca de liquidació de la DA 3a de l’Estatut i l’acord sobre la transferència de la titularitat dels grans hospitals i altres immobles de la Seguretat Social que gestiona la Generalitat. La previsió legal introduïda a la Llei de la Seguretat Social ho demorava en el temps, però fou derogada abans que arribés a entrar en vigor.

 

b)    Traspassos

 

Des de l’any 2011 no s’ha fet cap traspàs ni se n’ha ampliat cap. La situació està estancada principalment pels motius següents:

 • la posició política poc favorable a l’autogovern exhibida pel Govern del Partit Popular (posició que s’ha traduït en un increment de la conflicitivitat competencial i en accions polítiques i legislatives que denoten una clara voluntat recentralitzadora i que dificulta fins a obstaculitzar-la totalment la negociació dels traspassos pendents).
 • la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional en la sentència dictada contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (doctrina que ha afeblit el fonament estatutari d’alguns traspassos)
 • la conjuntura de crisi econòmica actual (conjuntura que complica encara més l’assoliment d’una valoració econòmica justa de les funcions i serveis objecte de traspàs i que ha obligat el Govern de la Generalitat a no acceptar cap traspàs que no compti amb una valoració econòmica suficient).

 

 • Traspassos amb ponència tècnica oberta aturats

Estat i Generalitat varen acordar formalment l’obertura de ponències tècniques per estudiar i negociar diversos traspassos pendents, tràmit que suposa l’inici de les converses, però el Govern estatal s’ha oposat a iniciar les negociacions. Es tracta de les matèries següents, totes elles previstes a l’Estatut:

 1. Titularitat dels immobles de la Tresoreria general de la Seguretat Social adscrits a la Generalitat.
 2. Execució de la legislació laboral en l’àmbit del treball, l’ocupació i l’FP per a l’ocupació; mútues d’accidents de treball i malalties professionals.
 3. Formació sanitària especialitzada.
 4. Autorització de laboratoris farmacèutics i fabricants de productes sanitaris i de cosmètics.
 5. Salvament marítim.
 6. Seguretat privada.
 7. Funcions sobre les dàrsenes esportives i pesqueres situades en ports estatals.
 8. Titularitat de l’immoble Palau del lloctinent.
 9. Edifici del Registre Civil de Barcelona i l’Institut Nacional de Toxicologia.

Cal dir que amb anterioritat a la celebració de la darrera Comissió Bilateral de 19.7.2011, última que s’ha celebrat, s’havia arribat a un punt molt avançat en la negociació de dos traspassos que han quedat igualment aturats:

 1. Reclamacions economico-administratives (funcions relatives a entitats de crèdit, cooperatives de crèdit, entitats gestores de plans i fons de pensions i entitats físiques i jurídiques del mercat assegurador).
 2. Beques i ajuts a l’estudi universitari i no universitari.

Val a dir que alguns d’aquests traspassos tenen negociacions pendents obertes des de l’any 2004, i amb sentències del TC favorables a la Generalitat (cas de les beques, per exemple, el traspàs de les quals continua obert des del 1994).

 

 • Traspassos pendents

Pel que fa al nombre d’àmbits o matèries susceptibles de traspàs pendents de ser desenvolupats són:

 1. Arxiu Històric Provincial de Barcelona.
 2. Fons propis de Catalunya situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Reial de Barcelona.
 3. Fons bibliogràfics de caràcter històric de les biblioteques provincials.
 4. Museu Arqueològic de Tarragona.
 5. Mitjans personals i materials per a l’exercici de les funcions corresponents a serveis referents als mercats de valors.
 6. Funcions i serveis relatius als òrgans economicoadministratius per a la revisió dels tributs cedits a la Generalitat en la seva totalitat.
 7. Avaluació de la qualitat de les universitats.
 8. Funcions i serveis relatius al nomenament dels procuradors dels tribunals que prenguin possessió a Catalunya.
 9. Ampliació de funcions i mitjans personals i materials en matèria de justícia.
 10. Autorització del trasllat de residus des de o cap a tercers països que no pertanyen a la Unió Europea.
 11. Serveis annexos als ports i gestió del domini públic en els recintes portuaris.
 12. Inspecció d’embarcacions i seguretat marítima.
 13. Protecció de dades de caràcter personal.
 14. Protecció civil.
 15. Organització i gestió del patrimoni que integra l’assistència sanitària i els serveis socials del sistema de la Seguretat Social.
 16. Funcions i serveis de la Seguretat Social.
 17. Mútues d’accidents de treball i malalties professionals.
 18. Funcions no traspassades de l’Institut Social de la Marina.
 19. Inscripció d’empreses, afiliació i altes i baixes a la Seguretat Social així com les competències d’inspecció i sanció en les mateixes matèries.
 20. Centre Nacional de Condicions de Treball de Barcelona.
 21. Funcions no traspassades en l’àmbit del treball i l’ocupació.
 22. Gestió del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
 23. Funcions de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu.

Annex:

Quadre de traspassos a comunitats autònomes i ampliacions de traspassos aprovats en la X legislatura estatal

 

Font: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Darrera actualització de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas

 

 

 

c)     Participació en organismes i en processos de decisió estatals

 

L’Estatut va preveure que la Generalitat havia de designar o participar en els processos de designació dels membres de diverses institucions estatals, des del Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes, l’Agència Tributària, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el Consell de Ràdio o Televisió o els Paradors de Turisme, fins als membres dels òrgans de direcció d’organismes com el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions o els organismes que eventualment els substituïssin.

 

El Tribunal Constitucional, a la STC 31/2010, va configurar aquesta participació com a simplement potestativa, és a dir, com una possibilitat en mans de les institucions de l’Estat.

 

Però la manca de voluntat de desenvolupar l’Estatut, fins i tot allà on seria possible, també ha impedit articular aquesta via de participació de la Generalitat en organismes de l’Estat, mecanisme que hauria suposat estrènyer vincles i afavorir el diàleg i la col·laboració institucional.

 

 

d)    Balanç de la conflictivitat institucional

 

Aquest apartat repassa els conflictes competencials que des de la sentència contra l’Estatut dictada el 28 de juny de 2010 fins a finals del mes de setembre del 2013 s’han succeït entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.

La conflictivitat competencial que es planteja entre el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya es formalitza davant el Tribunal Constitucional (en endavant, TC) mitjançant recursos d’inconstitucionalitat, respecte de les normes amb rang de llei, i conflictes positius de competència, respecte de les normes reglamentàries i actes administratius.

Aquests processos de conflictivitat no representen la totalitat dels processos davant el TC en els quals és part el Govern de la Generalitat, però sí en conformen un conjunt especialment significatiu per a l’autogovern de Catalunya.

El 29 de juny de 2010, l’endemà del dia en què el TC va dictar la Sentència 31/2010, amb la qual va resoldre el recurs dels diputats del Grup parlamentari popular al Congrés contra l’EAC, el Govern de la Generalitat era part en 75 d’aquests procediments pendents de Sentència del TC.

Amb posterioritat a la sentència esmentada el Govern de la Generalitat de Catalunya ha plantejat 34 nous procediments de recurs i de conflicte competencial.

Del total, el TC n’ha resolt 60 amb el resultat següent:

26 Sentències favorables.

11 Sentències parcialment favorables.

3 Sentències parcialment desfavorables.

16 Sentències desfavorables.

4 Interlocutòries que declaren la desaparició de l’objecte del procés.

Resten pendents de resolució 38 recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de competència plantejats per la Generalitat i 10 de plantejats per l’Estat.

Detall dels 34 procediments de recurs i conflicte competencials, que s’han plantejat després de la Sentència 31/2010, de 28 de juny, en les IX i X legislatures.

 • 13 recursos d’inconstitucionalitat que la Generalitat ha interposat contra l’Estat.
 • 13 conflictes de competència que la Generalitat ha interposat contra l’Estat.
 • 8 recursos d’inconstitucionalitat que l’Estat ha interposat contra la Generalitat.

 

–          Generalitat/Estat 13 recursos d’inconstitucionalitat:

 

 1. Ley 40/2010, de 29 de desembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
 2. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
 3. Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
 4. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
 5. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
 6. Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
 7. Real Decreto – ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
 8. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
 9. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad economía.
 10. Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
 11. Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
 12. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
 13. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

 

 

–       Generalitat/Estat – 13 conflictes positius de competències:

 

 • Pla de Socors Binacional del Túnel de Perthus de la Línea d’Alta Velocitat Perpinyà-Figueres.
 • Real decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) número 339/2003.
 • Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
 • Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
 • Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.
 • Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.
 • Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 • Orden SSI/1209/de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad.
 • Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2012.
 • Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
 • Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
 • Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) número 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
 • Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por mutuas de accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de actividades para el año 2013.

 

–       Estat/Generalitat – 8 recursos inconstitucionalitat:

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, contra determinats articles de la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, contra determinats articles de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 5491/2012, contra l’article 114 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica de Catalunya, pel qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials de Catalunya.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, contra els articles 59 i 64.4 i l’apartat 7 de la disposició addicional sisena de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 6687/2012, contra els articles 7, 9 i 10 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, contra els articles 16 i 41 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (inclou l’establiment de l’euro per recepta).
 2. Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, contra el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 630/2013, contra determinats articles de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials, en la redacció donada pel Decret llei 4/2012, del 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció.

 

A aquests recursos d’inconstitucionalitat, cal afegir-hi el procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 1389/2013, instat pel Govern de l’Estat en impugnar la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Es tracta d’una impugnació molt sorprenent si es té en compte que la Resolució 5/X no té contingut normatiu ni efectes jurídics directes, la qual cosa posa en relleu la voluntat del Govern central de posar tots els obstacles possibles al procés que se segueix a Catalunya a favor del dret a decidir.

Cal contemplar per altra banda els conflictes plantejats per òrgans o subjectes diferents del Govern de l’Estat contra lleis del Parlament i els recursos plantejats per aquest contra lleis de l’Estat.

–       Interposats per òrgans o subjectes diferents del Govern de l’Estat – 6 recursos d’inconstitucionalitat:

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 6352/2010, interposat pel Defensor del Poble contra determinats articles de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 7418/2010, interposat pel Defensor del Poble contra l’article 128.1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 2. Recurs d’inconstitucionalitat 7611/2010, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular contra determinats articles de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 7454/2010, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular contra determinats articles de la Llei 20/2010, del 7 de juliol del cinema.

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 7722/2010, interposat per més de cinquanta senadors del Grup Parlamentari Popular contra l’article 1 de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

 

–          Interposat pel Parlament de Catalunya contra l’Estat – 1 recurs d’inconstitucionalitat:

 

 1. Recurs d’inconstitucionalitat 1808/2013 contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica .

 

e)    Relació de sentències recents del TC a les quals l’Estat no ha donat compliment

Podem destacar un conjunt de Sentències recents que han reconegut la competència de la Generalitat per a la gestió i concessió de subvencions per a finalitats d’assistència i serveis socials, dotades amb pressupost de l’Estat.

Es tracta, per exemple, de les següents:

–       STC 70/2013 de 14 de març, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

–       STC 52/2013, de 28 de febrer, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.”

–       STC 26/2013, de 31 de gener, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, y Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.”

–       STC 21/2013, de 31 de gener, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden TAS/892/2006, de 23 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

–       STC 243/2012, de 17 de desembre, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad.”

–       STC 227/2012, de 29 de novembre, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvenciones a municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.”

–       STC 226/2012, de 29 de novembre, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación en los Servicios Sociales.”

–       STC 177/2012, de 15 d’octubre, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden SAS/2080/2009, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y Consumo.”

–       STC 178/2011, de 8 de novembre, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la “Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.”

–       STC 154/2013, de 10 de setembre de 2013, ha resolt el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb la Resolució de 14 de juliol de 2008, per la quual es convoquen subvencions públiques per a l’habilitació de places d’allotjament.

Hi ha també altres casos, com la Sentència 89/2012, de 7 de maig, que va resoldre el conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat respecte de la “Resolución de 13 de marzo de 2008 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas para 2008, dentro del programa de espacios escénicos de nueva generación.” La Sentència, que va reconèixer la competència de la Generalitat per a la gestió i concessió dels ajuts a Catalunya, tampoc han tingut compliment, ja que l’Estat, malgrat que no ha mantingut aquella línia de subvencions, l’ha reproduït en part i ha modificat en part la regulació de l’objecte, de manera que persisteix a no reconèixer la competència de la Generalitat. Això ha donat lloc a un nou conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat respecte de la “Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2012” que segueix el mateix criteri de gestió i concessió centralitzada dels ajuts des del Ministeri.

Sovint el TC triga anys a dictar les sentències i quan reconeixen la competència de la Generalitat resulta que ja fa anys que la disposició estatal va deixar de tenir efectes. Fins i tot això ha succeït en alguns casos en els quals les sentències es dicten en un termini relativament més breu. És el cas de la sentència 150/2012, de 5 de juliol, que tot i haver resolt uns recurs d’inconstitucionalitat que va plantejar fa pocs anys el Govern de la Generalitat en relació amb el “Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”, conseqüència és que l’ordre competencial queda definit a favor de la Generalitat però, de moment, sense cap aplicació efectiva.

En matèria de beques i ajuts de caràcter general per estudis universitaris i de nivell mitjà, el TC va dictar la Sentència 188/2001, de 20 de desembre, en la qual va resoldre el Conflicte plantejat pel Govern de la Generalitat contra l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 15 de juny de 1994, i va reconèixer la competència de la Generalitat per a la gestió i concessió. L’Estat ha modificat en part el model de gestió però encara no ha donat ple compliment a la delimitació de competències que va establir aleshores el TC. De fet, la Generalitat va plantejar també posteriorment el conflicte contra el “Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas”, que encara es troba pendent de sentència.

En matèria de formació contínua en les administracions públiques, el TC ha dictat la Sentència 7/2013, de 17 de gener, en la qual ha estimat en bona part el conflicte que va plantejar el Govern de la Generalitat contra la “Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas.” De moment l’Estat encara no ha donat compliment a la Sentència tot i que s’han mantingut reunions de treball amb el Ministeri.

La STC 245/2012 de 18 de desembre, va resoldre el recurs d’inconstitucionalitat que va plantejar el Govern de la Generalitat respecte de la “Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.” i va reconèixer que l’Estat no pot integrar en la seva xarxa tots els serveis que presta RENFE i, per tant, que haurà de redefinir la seva xarxa ferroviària aplicant els criteris constitucionals relatius a l’àmbit territorial supraautonòmic del servei ferroviari i a l’interès general de l’obra pública, respectant també els criteris estatutaris, de manera que les línies i els serveis ferroviaris que es presten només dins de Catalunya corresponen a la Generalitat. De moment l’Estat encara no ha redefinit la xarxa ferroviària i els serveis d’acord amb la Sentència.

Segueix incomplint-se sistemàticament l’antiga sentència dels anys 90 sobre el Plan Futuras que obliga l’Estat a una territorialització dels fons destinats a subvencions turístiques a empreses i institucions. Cada any apareixen noves convocatòries i distribucions de fons en matèria de turisme.

 

f) Recentralització legislativa i administrativa

En els darrers anys l’Estat ha impulsat una bateria d’iniciatives legislatives de signe clarament recentralitzador amb la voluntat de sostreure capacitat de decisió normativa i facultats de gestió a les comunitats autònomes. En alguns casos, no s’han respectat els acords assolits amb la Generalitat per introduir-hi previsions especials per a Catalunya en atenció a les competències exclusives de la Generalitat.

En l’actualitat destaquen:

– Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental

– Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

– Proyecto de Ley de garantia de la unidad de mercado

– Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

– Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado

– Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa

El Govern de l’Estat també impulsa una reforma administrativa, basada en l’anomenat Informe CORA, amb l’objectiu d’eliminar les duplicitats institucionals i administratives detectades. La seva visió és que l’existència d’aquestes duplicitats sempre és responsabilitat de les comunitats autònomes i les convida a suprimir òrgans o a deixar de prestar serveis per confiar-ho tot a òrgans de l’Estat.

Proposa, entre altres mesures recentralitzadores, eliminar les figures del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el Tribunal Català de Defensa de la Competència, l’Agència d’Avaluació de la Qualitat Universitària (AQU), el Meteocat, el Centre d’Estudis d’Opinió o l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

L’informe no aposta pels mecanismes previstos per la Constitució per corregir les disfuncions del repartiment competencial (article 150.2, traspassos), sinó per introduir un principi nou i inconcret (una Administració, una competència), contrari a les previsions constitucionals.

 

 

 

3-    Quantificació dels incompliments del govern central (deslleialtat i altres) 

El principi de lleialtat institucional està establert a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) i a la Llei 22/2009 que regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes, i es defineix com:

“La determinació de l’impacte positiu o negatiu que les disposicions generals aprovades per l’Estat tinguin sobre les CCAA, tant en matèria d’ingressos, com en matèria de noves obligacions de despesa.”

L’objecte d’aquest apartat és el d’identificar aquelles normes estatals que tenen incidència sobre el pressupost de la Generalitat, és a dir, que tenen una repercussió o bé en els ingressos o bé en les despeses. L’avaluació de l’impacte de les diferents normes i actuacions estatals hauria de permetre delimitar els mecanismes d’ajust necessaris i la compensació per part de l’Estat.

–          El principi de lleialtat institucional en els models de finançament de l’any 2001 i 2009

En l’acord de finançament de l’any 2001 es va introduir per primera vegada el concepte de la lleialtat institucional entès com la determinació de l’import positiu o negatiu que les disposicions generals aprovades per l’Estat poden tenir sobre els pressuposts de les CCAA tant en matèria d’ingressos, com en matèria de despeses.

Des de l’establiment del principi de lleialtat institucional, el Departament d’Economia de la Generalitat ha treballat en la identificació i valoració de les normes estatals que poden tenir incidència en el seu pressupost. En un estudi que incloïa els anys 2001 al 2005, l’import estimat del cost de les mesures estatals per a les finances de la Generalitat era de 1.084 M€ anuals, sense tenir en compte matèries actualment tan importants com per exemple el cost de la dependència (aleshores encara no s’havia aprovat la llei de la dependència).

A tall de síntesi es podria afirmar que el cost per a la Generalitat de les mesures aprovades per l’Estat equivalia a un 5% del pressupost consolidat de cada exercici.

Per contra, l’Estat només ha compensat l’eliminació de l’impost de patrimoni i pel que fa a la resta de les mesures, segons estableix la llei de finançament, s’han considerat cobertes per part de l’Estat amb els recursos addicionals que es preveuen en el model de finançament. Per tant, l’import d’aquesta major despesa continua sent assumida per la Generalitat.

El principi de lleialtat institucional també queda recollit en el model de finançament de 2009.


 

–          Estimació del cost de la lleialtat institucional

A l’hora de quantificar el cost de la lleialtat institucional, cal tenir present aquelles mesures anteriors al nou model de finançament de les comunitats autònomes de 2009 i les mesures posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentat acord.

Entre 2001 i 2009, cal recordar que, segons estimacions del Govern de la Generalitat, el cost anual de la lleialtat institucional per a Catalunya equivalia a un 5% del seu pressupost consolidat, la qual cosa per a l’any 2009 va significar un total de 1.849 M€ sense tenir en compte l’aplicació de la Llei de la dependència.

A partir de l’any 2009, l’estimació del cost anual de la lleialtat institucional, d’acord amb l’exposat en l’apartat segon, suposa un import aproximat de:

 • Lleialtat institucional en l’àmbit de la salut:                           252,7 M€
 • Lleialtat institucional en l’àmbit de la hisenda:                        90    M€
 • Lleialtat institucional en l’àmbit de la dependència:              235    M€

           TOTAL                                                                                  577,7 M€

El cost de la lleialtat institucional per a la Generalitat a l’any 2012 és de:

 • 5% de 37.025:            1.851,2 M€ (pressupost consolidat)
 • Costos afegits 2009:     577,7 M€

            TOTAL:                     2.428,9 M€

A continuació es presenta una primera recopilació de normes i actuacions de l’Estat que des de la Generalitat de Catalunya es considera que han de ser analitzades en termes de lleialtat institucional. També s’hi inclouen aquelles actuacions que, malgrat no derivar pròpiament d’una norma estatal, sí que són decisions estatals que tenen una repercussió en les obligacions de despesa de la Generalitat, i que, per tant, tenen un impacte pressupostari.

Actualment estem en disposició de quantificar els incompliments del Govern Central en:

5.748,0 M€

Deute de l’Estat en inversions en infraestructures

(xifra reconeguda pel Ministeri de Foment com a deute pendent)

(Si s’abonés aquest deute, eliminaria deutes en concepte de la DA3a de l’EAC)

672,6 M€

Reducció dels ingressos finalistes provinents de l’Estat

(comparativa liquidació pressupost 2010 – liquidació pressupost 2012)

1.715,2 M€

Mesures estatals que suposen un increment de despesa

1.239,9 M€

Mesures estatals que suposen un decrement dels ingressos

9.375,7 M€

TOTAL

a)    Deute de l’Estat en inversions en infraestructures

El deute de l’Estat en inversions en infraestructures puja a 5.748 M€. Es tracta d’una xifra reconeguda pel Ministeri de Foment com a deute pendent, i que en cas d’abonar-se suposaria la liquidació dels deutes que acumula l’estat en concepte de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

b)    Reducció dels ingressos finalistes de l’Estat

La disposició addicional 41 de la llei 39/2010, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2011 i la disposició addicional 30 de la Llei 2/2012 de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012 condicionaven la signatura de convenis entre el sector públic estatal i el sector públic autonòmic al compliment de l’objectiu de dèficit per part de les comunitats autònomes. En la llei de Pressupostos generals de l’Estat per al 2013 també es condicionen, per primer cop, totes les subvencions del sector públic estatal al sector públic autonòmic (d’acord amb l’article 20.3 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària).

Concretament, a l’empara de la normativa d’estabilitat pressupostària, la llei 17/2012 de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 estableix que, durant l’any 2013, la concessió o modificació de subvencions o la subscripció, pròrroga o modificació de convenis entre el sector públic estatal i el sector públic de les comunitats autònomes que hagin incomplert el seu objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa per als exercicis 2011, 2012 o 2013 o presentin risc d’incompliment, requeriran amb caràcter previ a la seva autorització d’un informe favorable, preceptiu i vinculant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquests informes seran necessaris sempre que aquestes subvencions o convenis:

 • Comportin una transferència de recursos del sector públic estatal a l’autonòmic

i/o

 • Impliquin un compromís de realització de despesa per part de la comunitat autònoma.

Entre la liquidació 2010 i la liquidació 2012, la Generalitat de Catalunya ha vist una reducció dels ingressos finalistes provinents de l’Estat de 672,6M€. La principal reducció es concentra en els programes d’ocupació i formació de treballadors que s’han reduït 258M€, seguit dels programes d’educació i recerca 141,7M€ i els ajuts de suport a la dependència i a programes socials 121,8M€.

 

 

 

c)    Relació de la normativa estatal i mesures estatals amb impacte sobre els ingressos o la despesa de la Generalitat  

Es llista a continuació, sense voluntat de ser exhaustiu, una relació de normativa i mesures estatals que tenen impacte sobre els ingressos o les despeses de la Generalitat:

 1. Liquidació de la Disposició Addicional 3a de l’Estatut. S’hauria de concretar el compromís de l’Estat en relació amb la liquidació de la Disposició Addicional 3a de l’Estatut corresponent a l’any 2008 (759 milions d’euros) que s’havia d’haver ingressat l’any 2011 i acordar l’import corresponent a la liquidació dels exercicis 2009 i 2010 (previstos en 211 i 719 milions d’euros, respectivament) que s’haurien d’ingressar el 2012 i el 2013. En total s’hi hi afegim les previsions pel 2011 i el 2012 sumen 3.529 milions d’euros.

 

 1. Els objectius de dèficit establerts pel Ministeri d’Hisenda per a les CA incompleixen reiteradament la llei d’estabilitat pressupostària, comportant un major esforç per a les CA. La Generalitat ha presentat al Ministre d’Hisenda un requeriment contra els objectius de dèficit del conjunt de les CA per al període 2013-2016. En cas de tenir aquests objectius de dèficit, la Generalitat no hauria de fer cap sobreesforç de reducció de la despesa o d’obtenció de nous ingressos
% s/PIB 2013 2014 2015 2016
Objectius imposats -1,3% -1,0% -0,7% -0,2%
Objectius de la llei d’estabilitat pressupostària -2,5% -2,2% -1,6% -1,1%

 

Per al 2014 aquesta decisió arbitrària representa no poder disposar de 2.400 M€.

 

 1. Negativa (o majors dificultats) del Govern de l’Estat per renovar els convenis amb la Generalitat, ja que aquesta supera l’objectiu de dèficit. La normativa estatal exigeix que en cas d’incompliment dels objectius de dèficit i deute es requereixi un informe previ del Ministeri d’Hisenda per la subscripció de convenis amb l’Estat i per l’atorgament de subvencions.
 2. Finançament per a institucions científiques singulars. No s’han complert els compromisos existents en relació amb les Instal·lacions Cientificotècniques Singulars (ICTS) i les infraestructures europees: no s’ha creat el consorci CBATEG Mouse Clinic, ni el Centre de Biologia Estructural ni tampoc hi ha un full de ruta prioritzada per a les infraestructures europees.
 3. El Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació a l’article 3 amplia les operacions exemptes de l’impost d’actes jurídics documentats a la constitució de societats i a l’augment del capital. S’ha estimat que per a la Generalitat pot suposar una pèrdua de recaptació de 90 M€.
 4. Pendent encara d’avaluar l’impacte econòmic en termes de lleialtat de la LOMCE, la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la llei d’economia sostenible, que modifica, entre d’altres, la Llei orgànica 5/2002 de les qualificacions i de la formació professional, en la disposició addicional cinquena estableix que els centres sostinguts amb fons públics que ofereixen ensenyaments de formació professional i per a l’ocupació, hauran de sotmetre a avaluació totes les accions formatives que duguin a terme. S’entén, doncs, que es genera una nova activitat a desenvolupar per aquests centres educatius.

 

 1. Finançament a Catalunya de l’activitat que realitzen els centres, serveis i unitats de referència (CSUR) del Servei Estatal de Salut als pacients catalans. Fins ara només es paga els desplaçats d’altres comunitats.
 2. Transferència a les CCAA del patrimoni de la Seguretat Social (SS) per a la prestació de serveis sanitaris. Si les CCAA tinguessin la titularitat del patrimoni, podrien utilitzar aquests actius en I’establiment de fórmules per finançar les inversions. necessàries per mantenir en correcte estat les infraestructures i la millora de la imatge real dels comptes sanitaris. La Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social preveia finalitzar aquesta transferència i així finalitzar aquests traspassos. Amb la llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2013, però, l’Estat va derogar aquesta disposició eliminant la possibilitat de finalitzar el traspàs.
 3. Finançament del deute històric amb la SS dels centres hospitalaris concertats per deutes anteriors a l’any 1995. Import total: 472 MEUR.      
  1. Llei orgànica 2/2010, de 2 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Suposa una ampliació dels supòsits que donen dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. Les dades disponibles fins al moment mostren, d’una banda, un notable increment dels avortaments i, de l’altra, una forta concentració d’aquests en la sanitat pública, ja que l’ampliació dels supòsits faciliten la seva cobertura per part del sector públic. L’ampliació de la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs s’estima que ha suposat un cost addicional de 7,8 M€ per a l’any 2011.

 

 1. La Llei 42/2012, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat de productes del tabac, ha suposat una modificació de la cartera de serveis que representa una despesa sanitària addicional de 13-16 M€, en concepte de farmàcia i suport psicològic.
 2. El manteniment dels implants coclears que fins al moment no estaven inclosos a la cartera de serveis suposa un cost addicional de 0,5 M€.
 3. Cost del Pla de Salut Bucodental que s’inicia l’any 2008 per als nens d’entre 7 i 15 anys. Fins al 2013 l’Estat finançarà el 50% dels nens que entrin anualment en el programa. Es calcula que a partir de l’any 2013 el cost total d’aquest programa serà de 4,6 M€.
 4. Ampliació de les prestacions en l’àmbit de la protecció de la salut per part de la Comissió de Salut Pública -com per exemple la introducció de noves vacunes i medicaments antivirals amb un cost d’uns 18 M€- sense la intervenció de la Comissió de Prestacions.
 5. Facturació del cost total dels desplaçats. La compensació a càrrec del Fons de Cohesió Sanitària de l’any 2012 va ser de quasi 11 M€, uns 53 M€ menys que l’estimació del seu cost real (al voltant de 64 M€).
 6. Recuperació de l’aportació a la indústria farmacèutica, que l’any 2009 amb l’aprovació de la Llei 28/2009 es va vincular a la investigació i ha suposat deixar de rebre uns 22,4 M€ anuals.
 7. Finançament del medicament Dabigatran per a la prevenció de l’ictus i de l’embòlia sistemàtica (66,0 M€).
 8. Finançament del medicament Boceprevir per a la infecció crònica de l’hepatitis C (cost 35,5 M€).
 9. Deute amb Catalunya en matèria d’infraestructures de 5.748 M€ (reconegut per la ministra de Foment el 13/02/2012).
 10. Pla de Rodalies 2008-2015. Grau d’execució baixíssim, de l’ordre d’un 9% d’una inversió inicial prevista de 4.000 M€.
 11. Protocol sobre la xarxa viària 2005-2012. La Generalitat ha executat el 70% de la inversió (3.500 M€), mentre que el Ministeri de Foment només el 28% d’un total de 3.200 M€. Es considera necessari prioritzar el vial d’accés al Port de Barcelona per camions; el Quart Cinturó fins a Terrassa; l’enllaç A-2/AP-7 a Castellbisbal; l’A-2 a les comarques de Girona; l’A-27 en el tram Valls-Montblanc; i la variant de Vallirana de l’N-340 (iniciada el 2003), entre d’altres.
 12. Finançament del transport públic. L’aportació de l’Estat s’ha anat reduint anualment i des del 2010 en un 12% pel que fa referència al Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolita de Barcelona. L’Estat no participa en el finançament dels consorcis de transport de Girona, Tarragona i Lleida.
  1. En matèria d’habitatge, malgrat l’evolució dels PGE en matèria de subvencions per adquisició i rehabilitació d’habitatges, on en els últims anys Catalunya té un pes al voltant de 15% sobre el conjunt de les CCAA, a juliol de 2013 hi ha subvencions pendents d’abonar als promotors d’habitatges de protecció oficial (186 promocions) per import de 98,47 MEUR.
  2. Incompliment de les aportacions als centres culturals de referència reduint l’aportació per sobre de la reducció mitjana de l’Estat.
   1. La no participació econòmica de l’AGE en l’Institut Ramon Llull. L’aportació de l’Estat a l’Institut Cervantes és de 110,46 milions d’euros, la qual es fa a través del Ministeri d’Afers Estrangers.
   2. Territorialització dels ajuts i subvencions de la Unió Europea i de l’Estat. Es demana la transferència de diners amb caràcter immediat ja que els objectius vénen marcats per la UE. Actualment cal esperar que el Ministeri aprovi la normativa i limita la disponibilitat dels fons. Interposat un recurs d’inconstitucionalitat.
   3. Negociació PAC 2013-2020. Es volen aplicar criteris que perjudiquen Catalunya.
   4. Negociació Fons Estructurals Sector Pesquer. Es volen aplicar criteris que no tenen en compte la flota de litoral.
   5. Assignació tributària del 0,7% de l’IRPF a favor d’entitats i projectes d’interès social. Aplicació de la sentència del Tribunal Suprem que estima el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i que permetrà que Catalunya gestioni les subvencions per a programes de cooperació i voluntariat social que procedeixen de l’IRPF. Segons la sentència, és competència de l’Estat la regulació dels aspectes centrals d’aquestes subvencions, és a dir, l’objecte i la finalitat dels ajuts, la seva modalitat tècnica, les persones beneficiàries i els requisits essencials d’accés. Però és competència de la Generalitat la seva gestió, és a dir, la tramitació, resolució i pagament de les subvencions, així com la regulació del procediment corresponent a tots aquests aspectes.
   6. Menors estrangers no acompanyats. Incompliment de les ordres de repatriació. Encara que les competències són de l’Estat, la tutela legal és de la Generalitat de Catalunya. La no-execució de les ordres de repatriació d’aquests menors comporta un impacte econòmic important per al Departament de Benestar Social i Família.
   7. El finançament de la Llei de la dependència suposa un incompliment del que estableix la mateixa llei, en la qual es preveia que l’aportació de l’Estat seria equivalent a l’aportació de les comunitats autònomes. En efecte, segons dades de la Generalitat, l’any 2010, el finançament de la dependència es va distribuir de la manera següent:
 • 689,77 M€ Generalitat (61,46%)
 • 334,97 M€ Estat (29,85%)
 •   97,56 M€ Usuaris (8,69%)

L’any 2011, aquest desequilibri s’ha accentuat encara més com a conseqüència de la reducció de l’aportació estatal:

 • 906,86 M€ Generalitat (70,43%)
 • 258,44 M€ Estat (20,07%)
 • 122,24 M€ Usuaris (9,49%)

Per tant és la menor aportació de l’Estat el que obliga la Generalitat a fer un major esforç, si és possible. Aquest sobreesforç l’any 2011 ha estat de 235 M€.

Per al 2012 les dades són les següents:

 • 929,22 M€ Generalitat (68,67%)
 • 243,54 M€ Estat (18,00%)
 • 180,34 M€ Usuaris (13,33%)

 

 1. Centres Especials de Treball: La política d’ajuts, i per tant les modalitats i quanties dels  programes de subvencions per a CET, les fixa la normativa de caràcter estatal, i correspon a la Generalitat de Catalunya la seva execució. La normativa actual dicta la subvenció del 50% del salari mínim interprofessional (SMI) per a totes les persones amb discapacitat. Des de juliol de 2009 fins a desembre de 2011, com a mesura extraordinària es va subvencionar el 75% SMI per a les persones amb discapacitat d’especials dificultats. Les necessitats de despesa d’aquestes polítiques actives són de 73’45 M€. L’Estat només en finança 44’28 (Acord Conferència Sectorial juliol 2013), la diferència de 27M€ ha de finançar-se amb recursos propis de la Generalitat.

Aquest percentatge de cobertura, entorn del 40%, ha de cobrir-se amb recursos propis cada any.

Els anys 2010 i 2011 l’aportació pròpia va ser superior al 40%.

 1. Renda Mínima d’Inserció: la reducció efectuada pel govern en matèria de cobertura als desocupats (tant en els subsidis, com en les prestacions, ha produït un increment exponencial de la demanda de la Renda Mínima d’Inserció. Es produeix de facto un incompliment en la competència estatal de cobertura als desocupats, i produeix major despesa en la competència autonòmica de serveis socials, sense finançar les noves demandes produïdes pel canvi normatiu.

 

 1. Cambres: S’ha reclamat al Ministeri d’Indústria al juliol de 2011, amb motiu de la publicació del RDL 13/2010 de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació, i també amb la Llei 2/2011, de 4 de març d’economia sostenible, la supressió del Recurs Cameral Permanent, que és la principal font de finançament de les Cambres. Aquest fet té un impacte directe amb els serveis que es presten a les empreses però també en les finances de la Generalitat.

La quantificació de l’impacte econòmic de la supressió del Recurs Cameral Permanent, en una visió 2011-2014 suposa una pèrdua de fluxos econòmics per a la promoció econòmica per valor de 33,6M € anyals ( 84.672.000 € de 2011 a 2014)

 1. Transferència a la Generalitat les quantitats corresponents procedents dels rendiments dels comptes de dipòsits judicials que es generen a favor seu (art. 104.e de l’EAC) (Hi ha pendent de resoldre’s el recurs d’inconstitucionalitat amb el núm. 870-2003 interposat pel Govern de la Generalitat contra l’article 70 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives  i de l’ordre sobre generació de crèdit del Ministeri de Justícia procedents dels rendiments dels comptes de dipòsits i consignacions judicials. En aquest recurs es reclamava la reversió dels interessos derivats de la gestió dels comptes de dipòsits i consignacions judicials al Tresor de la Generalitat.
 2. La Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la que es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, estableix en la seva disposició addicional segona que el Govern, en col·laboració amb les comunitats autònomes amb competència en la matèria, establirà en el termini d’un any un sistema de registre electrònic per a les faltes.
 3. Impagament de la gestió de les beques i els ajuts a l’estudi. Mitjançant convenis de col·laboració, i a l’espera del corresponent traspàs, la Generalitat ha assumit des de l’any 2005 la gestió dels procediments d’atorgament de beques i ajuts a l’estudi universitari i no universitari. En aquests convenis, l’Estat remetia la quantificació i la liquidació dels costos de gestió al moment de l’aprovació del traspàs, el qual encara no s’ha produït. No hi ha acord sobre la quantificació del cost de la gestió suportada fins ara per la Generalitat. No obstant i això, en el Conveni subscrit per al curs 2011-2012 s’hi va preveure que les despeses de gestió s’avaluava en un 1% de l’import total de les beques i els ajuts concedits aquell curs, sense que aquest import pogués ser superior a 1.410.877 euros. Ni aquest import –que s’havia de liquidar abans de finalitzar l’exercici 2012- ni els meritats anteriorment no s’han liquidat a la Generalitat.

En definitiva, el resum de la situació actual a setembre 2013 és el següent

Annex 1. Liquidació del model de finançament

D’acord amb les dades presentades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la liquidació del model de finançament del 2011 va tornar a situar Catalunya per sota de la mitjana en recursos rebuts.

L’any 2011, Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos tributaris al sistema de finançament autonòmic, però la desena en recursos per capita rebuts un cop aplicat el model de redistribució vigent:

–       A l’hora de pagar impostos, Catalunya se situa 19 punts per sobre de la mitjana de les comunitats de règim comú, mentre que la posterior redistribució dels recursos la situa sis dècimes per sota de la mitjana.

–       Es confirma així la tendència de l’any 2010, quan Catalunya també va caure de la tercera a la desena posició. Només es va situar per sobre de la mitjana el primer any d’aplicació del model.

En total, l’any 2011 Catalunya va rebre 16.912 milions, un 3% menys que l’any anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, una visió general de l’evolució de totes les comunitats autònomes posa de manifest:

–       Els mecanismes de redistribució que utilitza l’Estat espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos: mentre que Catalunya perd set posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana han rebut més recursos per càpita que Catalunya.

–       L’evolució dels recursos de cada comunitat autònoma no té cap relació amb el comportament de la seva economia. En els tres anys d’aplicació del model, s’observa que Catalunya, amb un creixement del PIB (2,9%) superior a la mitjana (1,4%), rep un finançament que creix a un menor ritme (1,7%) que al conjunt de comunitats autònomes (7,5%).

 


 

Annex 2. Repartiment injust de l’objectiu de dèficit pressupostari

Ara fa poc més de dos anys (abril del 2011), es partia del supòsit que les comunitats autònomes disposaven d’un terç de l’objectiu de dèficit total de les administracions públiques, comparable amb la despesa de la qual són responsables. Així, el límit de dèficit per al 2013 era en total del 3% del PIB, del qual l’1,1% corresponia a les autonomies.

El juliol del 2012, però, es trenca aquesta filosofia i, en el marc del CPFF, s’oficialitza la distribució dels objectius de dèficit per al 2013 decidida per l’Estat. El dèficit conjunt de les AAPP del 4,5% del PIB es distribueix amb un 3,8% del PIB per l’Estat i un 0,7% del PIB per a les autonomies. Així doncs, el límit de les autonomies baixa en relació amb l’1,1% vigent fins aleshores i se situa molt per sota de l’1,5% (un terç del total). Catalunya hi vota en contra.

Al llarg del primer semestre de 2013, es debat com repartir entre els diferents nivells de l’administració un possible relaxament dels objectius de dèficit. A mitjans del mes de juny, la Comissió Europea aprova una ampliació generalitzada en els objectius de dèficit dels països comunitaris per als propers anys, concedint-li a Espanya un marge fins al 6,5% del PIB.

En menys d’una setmana, el Consell de Política Fiscal i Financera aprova la distribució del límit del 6,5%: 1,3% del PIB per a les comunitats autònomes i 5,2% per a l’Administració Central, inclosa la SS.

 

Programa Estabilitat 2011-2014

(abril 2011)

Programa Estabilitat 2012-2015

(juliol 2012)

Programa Estabilitat 2013-2016

(juny 2013)

Admin.Central

1,7

3,8

5,2

CCAA

1,1

0,7

1,3

Ens locals

0,2

0,0

0,0

Total AAPP

3,0

4,5

6,5

 

En una nova reunió del CPFF de finals de juliol es comuniquen els objectius individuals de les comunitats autònomes per al 2013, que per a Catalunya és de l’1,58% del PIB.

Així doncs, Europa ha concedit més marge als objectius de dèficit per a Espanya a través de successives revisions, però el Govern central se l’ha anat apropiant. A l’abril del 2011, la proporció de dèficit assignada a les comunitats autònomes per al 2013 era superior al terç, mentre que avui és d’una cinquena part.

A més, tal com es pot veure en el quadre següent, aquesta proporció encara minva més al llarg del període 2014-2016, arribant aquest últim any a un magre -0,2% del PIB (1/14 part del -2,8% total), molt lluny del marge que correspondria a les comunitats autònomes d’acord amb les mateixes lleis aprovades pel Congrés dels Diputats (xifres en verd).

 

 

 

2013

2014

2015

2016

 

Actual

Llei

Actual

Llei

Actual

Llei

Actual

Llei

Admin.Central

-5,2

-4,0

-4,8

-3,6

-3,5

-2,6

-2,6

-1,7

CCAA

-1,3

-2,5

-1,0

-2,2

-0,7

-1,6

-0,2

-1,1

Total AAPP

-6,5

-6,5

-5,8

-5,8

-4,2

-4,2

-2,8

-2,8

 

Tal com les xifres demostren, l’Estat persisteix en una distribució injusta i asimètrica de l’objectiu de dèficit entre els diferents nivells de l’Administració, sempre favorable als interessos de qui la determina (Administració central).


 

Annex 3. Inversió regionalitzada respecte del Producte Interior Brut (PIB) i la població

 • La inversió de l’Estat a Catalunya sempre ha estat per sota del que li correspondria d’acord amb la seva aportació al PIB i al pes de la seva població.
 • L’evolució de la inversió regionalitzada dels Pressupostos Generals de l’Estat mostren una disminució progressiva del percentatge d’inversió regionalitzada a Catalunya, i sempre lluny del seu pes econòmic dins de l’Estat:

Gràfic 1. Comparativa entre el percentatge d’inversió pressupostada a Catalunya respecte del total estatal (en coure) i percentatge de participació de Catalunya en el PIB estatal (en vermell).

 

 • En termes d’inversió per habitant, en el període 2000-2014 només l’any 2003 es va equiparar la representativitat de Catalunya amb la seva població dins l’Estat:

Gràfic 1. Comparativa entre el percentatge d’inversió pressupostada a Catalunya respecte el total estatal (en coure) i pes de la població catalana respecte el total estatal (en lila).

 

 • Si atenem només els Pressupostos generals de l’Estat de 2014, el percentatge d’inversió que l’Estat preveu fer a Catalunya es redueix al 9,6% del total regionalitzat, la meitat del seu pes dins de l’Estat (18,9%). A més, Catalunya és la regió amb major dèficit entre % de PIB i % d’inversió (-9,2%) i la quarta per la cua en inversió per capita.

Annex 4. Inversió executada respecte de la inversió pressupostada

 • L´Estat destinarà a Catalunya 944 M€ d’inversió el 2014, un 25% menys que el 2013, mentre que la inversió a tot l’Estat ha caigut només un 8 % de mitjana. És a dir, la caiguda d’inversió a Catalunya és 3 cops superior que la mitjana estatal.

 

 • Però no només s’ha de contemplar el pressupost d’un any, sinó el que s’ha previst fer, (el que realment s’ha acabat invertint) i durant un període llarg de temps.
 • La liquidació del pressupost del grup Foment a Catalunya ha estat històricament molt per sota de la inversió inicialment prevista a Catalunya. Aquesta diferència ha estat encara més gran en els anys amb pressupostos més expansius. Només ha variat la tendència l’últim any liquidat, el 2012, en el qual l’import liquidat és superior al pressupostat, malgrat que la diferència és molt petita.
 • En el període 2001-2012, el percentatge d’execució del grup Foment a Catalunya ha estat 7,5 punts menys que el conjunt de comunitats autònomes. Això col·loca Catalunya en la quarta comunitat per la cua en percentatge d’execució.

 

Annex 5. Dèficit fiscal

En virtut de la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals, el conseller d’Economia va presentar a finals de maig la balança fiscal[1] de Catalunya amb l’Administració central de l’any 2010. Els càlculs s’han fet seguint les dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la del flux del benefici, i neutralitzant l’efecte que el cicle econòmic té sobre la situació financera del sector públic central.

públic centra

 • Segons el mètode del flux monetari[2], el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2010 va ser de 16.543 M€, equivalents al 8,5% del PIB de Catalunya.
 • Segons el mètode del flux del benefici[3] el dèficit fiscal català l’any 2010 va ser d’11.258 M€, que representen un 5,8% del PIB de Catalunya.
Saldo de la balança fiscal 2010

Flux monetari

Flux benefici

Despesa que l’Adm.Central realitza a Catalunya

45.329 M€

49.319 M€

Ingressos totals que aporta Catalunya a l’Adm.Central

61.872 M€

60.577 M€

Saldo balança fiscal de Catalunya amb l’Adm.Central

-16.543 M€

-11.258 M€

% sobre el PIB de Catalunya

-8,5%

-5,8%

 

En termes percentuals, segons el mètode del flux monetari Catalunya aporta el 19,4% del total d’ingressos de l’Administració central i rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l’any 2010) i, en canvi, rep una fracció de despesa que no arriba al pes de la seva població sobre el conjunt de l’Estat (16%). Si es calcula la balança fiscal sense la Seguretat Social (atur inclòs), la despesa rebuda a Catalunya cau del 14,2% fins a l’11,3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució

Si es comparen les dades de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració Central (flux monetari) des del 1986, s’observa:

 • La persistència del dèficit fiscal, amb valors que oscil·len entre el -6,7% i el -10,1% del PIB.
 • El dèficit fiscal entre el 1986 i el 2010 se situa de mitjana en el -8,1% del PIB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanmateix, si s’observa el dèficit fiscal per persona, el saldo fiscal (en termes reals, base 2010) s’ha doblat en els últims 24 anys, passant dels 1.092€/persona als 2.260€/persona.

 

 

 

 

 

 

 


[1] La balança fiscal mesura l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l’Administració central, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l’Estat realitza en un territori i el volum d’ingressos que en detreu per finançar el conjunt de la despesa pública central.  Existeix dèficit fiscal quan els ingressos detrets en un territori superen les despeses que es destinen als seus ciutadans, és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals.

[2] El mètode del flux monetari mesura l’impacte econòmic generat per l’activitat de l’Administració central en el territori i és especialment rellevant en temps de crisi i atur.

[3] El mètode del flux benefici mesura l’impacte de l’actuació de l’Administració central sobre el benestar dels residents en un territori. Requereix més supòsits i aproximacions.

 

Informe en Castellano en unos minutos