Interior ja te comprats els fusells que substituiran als de pilotes de goma

Ja fa mesos que el departament d’Interior ha posat fil a l’agulla per dotar-se d’una alternativa a les pilotes de goma. Durant dos anys s’han provat un subfusell, el GL06-LL, que llença una mena de pilota de golf partida per la meitat. Aquests projectils no reboten després del primer impacte. Aquestes armes estan fetes de polímer i només pesen dos quilos cadascuna. Cada llançador té un valor al mercat al voltant dels 1.800 euros. Es tracta d’una arma de 40 mil·límetres i destaca per la seva precisió.

Els llançadors GL06-LL que ja ha adquirit Interior, els últims 30 comprats fa 3 mesos, disparen uns projectils que semblen mitja pilota de golf enganxada a una base de plàstic i que no necessita cartutx per ser disparada. Quan l’arma escup el projectil, la baina, que és la part de plàstic inferior, queda dins del llançador mentre que l’altra part surt disparada. La punta està feta de ‘foam’, espuma viscoelàstica de poliuretà d’alta densitat, el mateix material amb què es fabriquen els coixins que s’adapten a la forma del cos. .

Aquí està el detall de l’última compra. 30 subfusells per 56.000 euros.

Resolució d’adjudicació del contracte

Contracte : Contracte administratiu Unitat promotora : Direcció General de la Policia
Tipus : Subministraments
Expedient : IT-2013-121            Procediment : Negociat sense publicitat
Títol : subministrament 30 llançadors per al cos de Mossos d’Esquadra

 

Antecedents

 

1. Per resolució de la directora de Serveis del Departament d’Interior de data 21 de maig de 2013 es va iniciar l’expedient de contractació de referència.

2. En data 2 de juliol de 2013, la directora de Serveis del Departament va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

3. En data 25 de juliol de 2013, el subdirector general d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia, proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa EDS España, S.L., ja que és la única empresa que ha presentat oferta i, a més, compleix amb els requisits establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques.

4. L’empresa ha presentat els certificats conforme està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha satisfet  l’import de l’IAE.

5. En data 22 d’agost de 2013, EDS España, S.L., ha dipositat a la Caixa General de Dipòsits la garantia definitiva de 2.314,89 €, segons s’acredita amb el resguard de dipòsit 157471.

Fonaments de dret

 

1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 170.d) del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

2. És d’aplicació la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en diversos òrgans del Departament.

RESOLC

1.Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

Empresa adjudicatària: EURODISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS ESPAÑA, SL

Import base €

IVA €

%IVA

Import total €

Pressupost licitació:

46.297,80

9.722,54

21,00

56.020,34

Import adjudicació :

46.297,80

9.722,54

21,00

56.020,34

Termini d’execució : 003 Mes/os
Anualitats

Import base €

IVA €

U.orgànica Posició pressupostària

Element PEP

2013

46.297,80

9.722,54

IT04 D/620000100/2210/0000 13-12354/001

2.Designar com a responsable d’aquest contracte a la persona que ha estat designada al plec de clàusules administratives.

3.Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.

4.Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La directora de Serveis

(Per delegació Resolució INT/1767/2011

d’11 de juliol, DOGC 5924, de 20.07.2011)

Ma. del Carme Virgili Vilanova

Barcelona, 29.08.2013

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s