El futur negoci de la T-Mobilitat. El detall dels beneficis per l’empresa que el gestioni

Les condicions econòmiques que marcaran els beneficis de l’empresa que gestioni la T-Mobilitat (que pagarà 72,6M € per obtenir-ho) “s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual“. Així ho marca el plec de condicions del concurs d’adjudicació d’aquest nou model tarifari de l’ATM. Tot i això es “defineix un marc teòric factible” on la comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%.”
T-MobilitatGencat.cat
————————————————————————-
Plec condicions. Pag 78
“Retribució a l’Adjudicatari
Pel que fa a les retribucions, s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual, però a continuació es defineix un marc teòric factible. Es realitzaran en el marc de la Mesa de la Cambra de Distribució d’Ingressos, on l’Adjudicatari passarà a
formar part de la mateixa. De forma mensual, es procedirà a la retribució de la gestió en les condicions de pagament establertes en el Reglament de la Mesa de la Cambra, distingint-se entre el que serà la retribució de la part tecnològica del projecte i la retribució de la part comercial del mateix, quedant fixades aquestes retribucions de la següent manera:
Retribució tecnologia:
Aquesta retribució correspondrà a l’adquisició, instal·lació i manteniment del maquinari i sistemes. La retribució o el càlcul de la mateixa per la part de maquinari/programari es realitzarà a través d’una Tarifa de Gestió per cadascuna de les validacions fetes en les màquines de validació instal·lades, independentment del títol de transport utilitzat(targeta T-Mobilitat, títols socials o no integrats). Aquesta fórmula s’utilitzaria en el cas de CPP, si la fórmula contractual acabés sent un arrendament operatiu la retribució seria mitjançant un cànon.
La Tarifa de Gestió es detallarà en diferents parts: inversió inicial, manteniment, ampliacions tecnològiques, nous equipaments …
Aquesta Tarifa de Gestió tindrà un bonus/malus de terminis d’instal·lació, de funcionament … , assumpció del risc tecnològic. També estarà subjecte a bandes de demanda.
Retribució gestió comercial:
Per la gestió de comercialització i distribució de la targeta T-Mobilitat, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra. La comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%. Per a la inversió i gestió dels centres de l’ATM d’atenció al client i de gestió de la informació del transport, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra.
Aquesta despesa tindrà un bonus/malus de qualitat de servei, de disponibilitat …
Beneficis compartits ATM-Adjudicatari:
Aquests beneficis compartits aniran enfocats a minorar les despeses del sistema, i estan també pendents de determinar els percentatges i la naturalesa dels efectes a compartir en funció de l’objecte contractual, també a través de la Mesa de la Cambra,
i seran obtinguts en els següents àmbits:
• Publicitat T-Mobilitat: inserció de publicitat en la targeta i nous suports
(gadgets).
• Comercialització exterior: l’Adjudicatari podrà exportar la tecnologia i el model
tarifari de Catalunya que s’implanti, sota llicència de l’ATM.
• Incorporació altres serveis de mobilitat: incorporació progressiva d’altres
serveis de mobilitat: aparcament, taxis, bicing, peatges … a l’àmbit de
Catalunya.”

Sous Artur Mas i el seu govern

RECTIFICACIÓ

Aquesta és la informació referenciada pel departament de Governació a la seva plana web sobre els sous del govern al 2012 i, al costat, la del 2014, on si s’especifica el descompte de la paga extra.

Retribucions anuals dels alts càrrecs entre els pressupostos 2012 (prorrogats al 2013) i els de 2014

Sous alts càrrecs elspassosperduts Sous Pressupostos 2014

La Generalitat espera que l’Estat l’ajudi a pagar la consulta. Últims detalls

La Generalitat espera que el govern de Mariano Rajoy “col·labori en la logística dels processos consultius que es pugui determinar al llarg d’aquest any“. Així ho ha indicat la vicepresidenta, Joana Ortega, en una resposta parlamentària al diputat Jordi Cañas. En ella s’indica que el cost de la consulta a realitzar sobre el futur de Catalunya és de 5.075.000 euros “ampliable” si finalment l’Estat no “col·labora“.

A la mateixa resposta Ortega ja indica que la llei de consultes, que s’aprovarà en poques setmanes al Parlament “és una de les cinc diferents vies legals” per tirar endavant el procés i que “serà al dictamen final de la comissió on quedaran reflectides, entre els diferents aspectes normatius, les modalitats de vot que puguin ser exercides en les diferents consultes populars no referendàries que puguin celebrar-se en el futur.”

joanaortega1

Autor: Blog de Joana Ortega

TEXT INTEGRE RESPOSTA AL PARLAMENT DE JOANA ORTEGA

El Govern de la Generalitat ha determinat una partida de cinc milions setanta-cinc mil euros, dins de la partida ampliable GO 01 D/227.0004/132. La determinació final de la quantitat pressupostada s’ajustarà depenent de la col·laboració de l’Administració
General de l’Estat en la logística dels processos consultius que es puguin determinar al llarg d’aquest any. Pel que fa a les possibles modalitats de vot, el Govern treballa per afavorir al màxim la participació de les catalanes i els catalans amb les majors garanties perquè tothom, independentment d’on es trobi en el moment de la celebració, pugui exercir el seu dret democràtic al vot.

Com a titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, he demanat una anàlisi de necessitats tant materials com operatives per garantir la màxima transparència, seguretat i rigor en la celebració dels processos electorals i consultes populars que se celebrin aquest any 2014.D’altra banda, des del punt de vista de la normativa, la llei de consultes que s’està tramitant mitjançant ponència conjunta de diferents grups al Parlament de Catalunya és una de les cinc diferents vies legals que hi ha vigents actualment, d’acord amb el que va determinar l’Institut d’Estudis Autonòmics en l’informe que els vaig sol·licitar, per fer efectiva una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

D’acord amb el text que va passar el debat a la totalitat en el Parlament el passat 22 de maig de 2013, atès que es va acabar ja el termini de presentació d’esmenes a l’articulat, i que actualment ja està nomenada la ponència redactora, serà al dictamen final de la comissió on quedaran reflectides, entre els diferents aspectes normatius, les modalitats de vot que puguin ser exercides en les diferents consultes populars no referendàries que puguin celebrar-se en el futur.