CiU obre la porta a eliminar les pilotes de goma. Les seves conclusions al Parlament

Informació del grup parlamentari de CiU
PROPOSTA DE CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS MODELS DE SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC I DE L’ÚS DE MATERIAL ANTIAVALOTS EN ESDEVENIMENTS DE MASSES
Finalitzades les sessions de la Comissió i escoltades les opinions dels compareixents,
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió proposa les següents
conclusions:
1. El model policial d´ordre públic té com a finalitat garantir el just equilibri
entre el dret fonamental de manifestació i l´ús pacífic de la via pública per
part de tots els ciutadans.
La gestió de la seguretat i de l’ordre públic comença abans de la planificació
dels dispositius policials per a la intervenció en esdeveniments de masses. Per
aquest motiu, resulten fonamentals la comunicació fluida i l’actuació coordinada
i concertada tant de les diferents administracions com dels actors públics i
privats directament implicats.
2. S´han de dissenyar els mecanismes necessaris per tal de promoure i
d’incrementar la comunicació al Departament d’Interior per part dels organitzadors
de les manifestacions i concentracions.
També cal estudiar sistemes i estratègies que permetin implicar els organitzadors
en el bon ordre i adequat desenvolupament de les manifestacions.
3. El model d´ordre públic s’ha de veure reforçat per l’activitat de prevenció i
mediació desenvolupada per la PG-ME, que persegueix la gestió negociada i
pacífica dels conflictes.
4. Aquest model s’ha de regir pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat,
on el recurs a la força sigui sempre l’ últim recurs. Per tal de
complir amb aquests principis, és necessari dotar a les unitats d’ordre públic
dels estris policials garantint la disponibilitat d´eines robustes que els permetin
un ampli ventall d’opcions tàctiques per evitar la confrontació violenta.
5. S’ha de mantenir la opció pel model de distància, que permet protegir les
manifestacions i una gestió de les grans concentracions de forma més eficient,
garantista, àgil i adaptable a les circumstancies. Aquest model ha d’assegurar
la distància amb els manifestants, la mobilitat de les unitats que intervenen, la
progressió de la força i l’ús, quan s’escaigui de les eines robustes.
6. La totalitat dels instruments, tècniques i eines que configuren el model de
gestió d´ordre públic tenen un sentit en el seu conjunt, des de el moment que
constitueixen un equilibri que permet la seva utilització progressiva i gradual.
Es per aquesta raó, que l’eliminació d’algun d’aquests elements – com podria
ser el cas de les pilotes de goma- només podrà ser viable si aquests son substituïts
per altres eines robustes que garanteixin l´equilibri inicial. Només així
el Cos de Mossos d´Esquadra podrà atendre de manera eficient l´encomana de
restituir l´ordre públic en situacions d´extrema violència.
7. És essencial establir mecanismes d’ informació directa i immediata de la policia
cap als manifestants i als ciutadans en general, potenciant l’ús de les xarxes socials
i optimitzant l’ús dels mitjans tècnics com equips de so, megàfons,
entre d´altres.
8. S´ha de garantir la correcta i completa traçabilitat de les actuacions policials,
tant de les ordres donades com de la utilització del material antidisturbis
de dotació, i dotar les unitats d’ordre públic d’eines tecnològiques de darrera
generació, (geolocalització, obtenció d’imatges dels agents, entre d’altres), per
garantir l’eficàcia de les actuacions policials, i millorar el seu anàlisi posterior .
9. S´han d’establir procediments per circumscriure al màxim les responsabilitats
en l’execució de les ordres al llarg de la cadena de comandament.
10. S´han de revisar i actualitzar sistemàticament la formació dels agents per
tal d’assegurar l’òptim manteniment de les competències que els habiliten per
al desenvolupament de la seva especialitat. Cal també identificar bones pràctiques
policials i dissenyar programes d’entrenament permanent que assegurin
l’ús correcte dels instruments i les eines de dotació policial.
11. S´han de dissenyar i establir un sistema integral d’atenció a les víctimes de
desordres públics, per assegurar el seu suport i acompanyament adequats.
S’ha d’impulsar la via de la responsabilitat patrimonial de l’administració com a
canal ordinari i preferent del rescabalament del dany, sense perjudici de possibles
accions penals quan s´escaigui .
12. S´ha de desenvolupar una llei catalana de l’espai públic que, entre altres,
estableixi els criteris per conciliar el dret a manifestar-se lliurement amb el dret
dels ciutadans a gaudir d’un espai públic segur.