Els catalans a l’espera d’una operació de cor augmenten entre un 85% i un 74% segons el tipus d’intervenció

El número de catalans a l’espera d’una intervenció al cor ha augmentat amb les retallades entre un 85% i un 74%, segons el tipus d’intervenció. Així ho indiquen les dades que el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha enviat al Parlament.

En elles es veu com els pacients a l’espera d’una intervenció de cirurgia valvular han passat de 240 al 2011 a 628 a l’abril d’enguany. Aixó significa un augment del 85% i amb només les dades dels primers 4 mesos de l’any. Pel que fa a les operacions coronàries els malalts a l’espera també fins a l’abril són 195, quan al 2011 eren 112. L’augment és d’un 74%.

Espera intervencions de cor a Catalunya elspassosperduts

Anuncis

L’ús de pindoles anticonceptives augmenta un 400% a Catalunya

El consum d’anticonceptius finançats públicament a Catalunya ha crescut en només 3 anys, del 2010 al 2012, un 400%, segons dades del Departament de Salut. L’increment és degut, segons la conselleria de Boi Ruiz, a la inclusió dels anticonceptius d’última generació, a partir de 2011, en el sistema públic.

L’any 2012 hi va haver un consum de 315.677 envasos, fregant el triple del consum de l’any anterior, amb 132.514. La comparativa amb l’any 2010, amb 79.877 dispensacions, ens porta a la pujada del 400% esmentada abans.

Pindoles 2010-2012 elspassosperduts

El fet que a partir d’aquest mes d’agost 8 marques de píndoles anticonceptives d’última generació han deixat d’estar finançats pel Sistema Nacional de Salut (‘Dretine’ i ‘Dretinelle’ (Teva), ‘Drosure’ i ‘Drosurelle’ (Laboratoris Effik), ‘Drosiane’ i ‘Drosianelle’ (Sandoz), ‘Liofora’ i ‘Yira’ (Bayer), tots ells compostos amb etinilestradiol i drospirenona) ja que les farmacèutiques no van acceptar el preu màxim fixat pel Ministeri de Sanitat, preveu una rebaixa substancial d’aquesta progressió.

El Govern s’ha estalviat ja prop de 1.000 milions en la salut dels catalans

El govern de CiU ha retallat prop de 1.000 milions d’euros en el pressupost que dedica a la salut dels catalans. Segons informa Boi Ruiz al Parlament des que Artur Mas va arribar al poder la despesa per habitant s’ha reduit en 123 euros, de 1.146, 39 euros a 1.023,15 euros. Si es fa la multiplicació per la població oficial (7.565.603 habitants), tal i com indica la resposta oficial, el resultat és de 931 milions d’euros

“La despesa per càpita dels darrers cinc anys, calculada a partir del pressupost del CatSalut aprovat pel Parlament i de la població oficial de cada any, és la següent:

Any 2008: 1.094,06

Any 2009: 1.108,84

Any 2010: 1.146,39

Any 2011: 1.072,95

Any 2012: 1.023,15

 
L’assignació per a l’any 2013 dependrà de l’aprovació final dels pressupostos per aquest exercici.
Barcelona, 21 de juny de 2013
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut”

Boi Ruiz confia que la intervenció de Sant Pau, demanada per la “judicialització” de la situació, serveixi per tirar endavant el “Pla de Viabilitat”

El conseller de Salut diu en una resposta parlamentària que les denuncies judicials contra el Pla de Viabilitat de l’Hospital de Sant Pau són la raó que han portat al Patronat a demanar la seva intervenció. Confia que així tiri endavant amb “seguretat jurídica”.

“El patronat de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està aplicant un Pla de Viabilitat Econòmica per tal de garantir la sostenibilitat del centre després dels resultats negatius de l’any 2011. L’aplicació de les mesures previstes en aquest Pla ha donat lloc a una situació de conflicte judicialitzat permanent que el Patronat valora que pot posar en perill els impactes d’aquestes millores sobre els resultats econòmics i, en conseqüència, dificultar l’assoliment de l’equilibri econòmic que garanteixi la continuïtat del centre.

Atesa aquesta situació, el Patronat va acordar demanar la intervenció de la Fundació al Protectorat de Fundacions per tal d’assegurar la seguretat jurídica de totes aquelles decisions que pugui prendre el patronat en el desplegament de l’esmentat pla de viabilitat –d’acord amb la normativa que li és d’aplicació com a entitat que forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya-, de qualsevol altra decisió dirigida a assolir la viabilitat econòmica financera i l’equilibri pressupostari de la institució, i garantir al mateix temps la seva governabilitat durant el temps en què es mantingui aquesta situació de conflictivitat que pot bloquejar l’assoliment de l’equilibri econòmic i posar en risc la continuïtat d’aquest centre sanitari de primer nivell.”

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Les retallades fan que les operacions als principals hospitals catalans baixin un 11%

Els centres hospitalaris més importants de Catalunya han reduït la seva activitat d’intervencions quirúrgiques en un 11% entre el 2010 i el 2012. Així ho indiquen dades del departament de Salut a les que ha tingut accés elspassosperduts. Això vol dir que 1 de cada 10 pacients d’aquests hospitals no ha estat atés.

La davallada més important s’ha produit al centre de referència del Baix Llobregat, Bellvitge. Mentre que al 2010 va fer 18.941 operacions al 2012 va acabar amb 16.400, un  15,4% menys.

 

     Hospital            Intervencions 2010            Intervencions 2012                    Reducció

 

Vall d’Hebrón              29.211                                            27.102                        -7,8%

 

Clínic                               21.194                                            19.488                        -8,7%

 

Bellvitge                          18.941                                            16.400                        -15,4%

 

Sabadell                          16.424                                            15.038                         -9,2%

 

Sant Pau                         15.861                                             14.095                         -12,5%

 

Font: El·laboració pròpia a partir de dades enviades pel departament de Salut al Parlament

 

 

 

Les empreses privades tindran accés a les dades sanitàries dels catalans

El departament de Salut de la Generalitat ha iniciat el procés per donar més valor a la informació que es genera al sistema sanitari català” a través d’un concurs “on la col·laboració d‟empreses referents, amb capacitats de fer front als reptes plantejats, és quelcom imprescindible“.

Les bases del concurs, per valor de 8,25 milions d’euros i publicades en català i castellà, són força explícites. “Es vol implementar un model que permeti facilitar les grans quantitats de dades que es generen contínuament al sistema de salut de Catalunya a tots els agents que intervenen o tenen capacitat per millorar la salut de la població: ciutadania, professionals, investigadors, gestors, organitzacions sanitàries, governs, empreses, centres d‟investigació, centres tecnològics, empreses de tecnologia sanitària, etc.”

Com la Generalitat no disposa de diners “es planteja que un dels punts clau per a l‟èxit del nou model serà el disseny, la implantació i l‟operació del model de servei, que es preveu requerirà assumir amb celeritat un gran volum de peticions de serveis (serveis a demanda). Per tant, l‟Agència creu que la fórmula més adient atenent a les circumstàncies d‟incertesa d‟obtenir en els propers anys més recursos econòmics és la de la col·laboració publicoprivada.”

Per tot plegat “per definir aquest model, i atesa la complexitat i el grau d‟innovació que presenta el projecte, es procedeix a iniciar aquest diàleg competitiu, on s‟han definit 6 eixos de treball que ajudaran a l‟Agència a concretar-lo:

1. Àmbit d’informació, on s‟inclouen totes les dades assistencials individualitzades dels ciutadans de Catalunya tractades sota un règim de qualitat i de seguretat tècnica i legal.

2. Àmbit de serveis, on s‟inclou el catàleg de serveis de VISC+ tenint en compte la tipologia d‟usuaris finals.

3. Àmbit de tecnologia, on s‟inclou la plataforma, els sistemes o altres components tecnològics que donaran suport al nou model.

4. Àmbit d’organització i govern, on s‟inclouen els processos i estructures per controlar i exercir la governança del nou model així com mecanismes de col·laboració i participació per part de tercers en el model.

5. Àmbit econòmic, on s‟inclouen els costos, el volum i la tipologia d‟inversions a realitzar, possibles contraprestacions per la prestació de serveis, vies de patrocini i altres aspectes de caràcter economicofinancer.

6. Pla d’implantació, de creixement i de promoció, tenint en compte la progressiva disponibilitat de la informació.

 

El govern de CiU ha retallat 3.660 milions de les antigues pessetes a l’Hospital de Sant Pau

El departament de Salut ha rebaixat la seva aportació a l’Hospital de Sant Pau en 22 milions d’euros (3.660 milions de les antigues pessetes) des de la seva inauguració l’any 2009. Així ho indiquen les dades dels contractes programes entre el Servei Català de la Salut amb l’administració del centre. La retallada, concretament, ha estat d’un 8%, passant de 251,6 milions al 2009 a 229,6 milions al 2012.

Hospital Sant Pau elspassosperduts

Els treballadors de la salut pública han perdut un 21% de poder adquisitiu en 2 anys

Les retallades en salut han significat pel personal sanitari català una disminució de prop del 12% del seu sou. Si a aquest percentatge li afegim la inflació des del 2010 (amb un IPC que sumat fins al 2012 dona un 9,1%) veiem que el poder adquisitiu d’aquest col·lectiu ha baixat en realitat un 21%.

En només 2 anys anys i comptant amb la reducció de la paga extra al 2012 el personal sanitari públic català de l’ICS i de la Xarxa d’Hospitals (XHUP) ha perdut una mitjana de l’ 11,8% de la seva retribució anual, segons dades del propi departament de Salut. Els que més han vist retallat el seu sou són els metges especialistes de primària, amb 6.939 euros menys i una davallada del 13,9%. Els que menys els zeladors amb 1.944 euros menys i una rebaixa del 10,9%.

Llistat complert. Font: Departament de Salut

Evolució salarial personal sanitari elspassosperduts

Taula de pèrdua percentual per lloc de treball entre 2010 i 2012

Facultatiu especialista hospital……………………………………… 12,14%

Facultatiu especialista primària…………………………………….. 13,9%

DUI ……………………………………………………………………………12%

Tècnic especialista………………………………………………………. 11,9%

Aux Infermeria…………………………………………………………….. 11%

Tècnic Superior……………………………………………………………. 12%

Tècnic Gestió………………………………………………………………. 11,5%

Auxiliar administratiu…………………………………………………….. 11%

Zelador………………………………………………………………………. 10,9%

Boi Ruiz explica que “la jornada dels professionals de l’ICS s’ha adaptat a la normativa bàsica estatal de 37,5 hores setmanals de jornada mínima, amb una jornada ordinària de 1.664 hores en torn diürn i 1.500 hores en torn nocturn, i es  manté la jornada completa dels facultatius especialistes en serveis jerarquitzats en 1.728 hores anuals. Anteriorment la jornada ordinària a l’ICS era de 1.599  hores per al torn de dia i de 1.445 hores pel torn de nit, totes elles de treball efectiu.”

L’euro per recepta va reduir el consum de medicaments a menys de la meitat a Catalunya

L’euro per recepta va aconseguir reduir el consum dels medicaments a Catalunya a menys de la meitat en acabar els 7 mesos que va estar en vigor. Així ho indiquen les dades que el departament de Salut ha enviat al Parlament, que detallen a més que la Generalitat va recaptar 50 milions d’euros gràcies a aquesta mesura.

Les xifres enviades per Boi Ruiz són prou indicatives. Durant el juliol de 2012, el primer mes sencer que l’euro per recepta va funcionar, el govern va recaptar  9.115.161 euros. A partir d’aqui la davallada es continua fins arribar al gener d’enguany, quan la mesura va ser paralitzada pel Tribunal Constitucional. Durant el primer mes de 2013 la Generalitat va percebre només 4.341.079 euros. La diferencia entre l’inici de la implantació i el seu final és de prop de 4,8 milions i percentualment la caiguda en la recaptació és del  52,4%.

Recaptació taxa euro per recepta

juny-12…………………. 1.880.523 €

juliol-12………………… 9.115.161 €

agost-12…….. ………… 8.416.321 €

setembre-12 …………..7.140.104 €

octubre-12 …………….7.307.012 €

novembre-12…………. 6.269.903 €

desembre-12…………..5.493.581 €

gener-13……………….. 4.341.079 €

Font: Departament de Salut

 

Pel que fa al copagament sanitari imposat pel govern del PP ha significat al mateix periode de vigència de l’euro per recepta, de juliol del 2012 al gener de 2013, una aportació de 76,5 milions per part dels catalans. Si sumem les dues taxes la xifra és de 126,6 milions d’euros.

El 5% de la població a Catalunya es queda sense targeta sanitària

Finalment serà el 5% de la població catalana, 372.599 persones, les que han deixat o deixaran de tenir targeta sanitària a Catalunya segons els nous criteris estatals i les alternatives que proposa el Departament de Salut. D’elles el 39,4%, 147.106, són menors d’edat. Són dades del departament de Salut enviades al Parlament. Les autoritats catalanes, però, asseguren la cobertura sanitària a quasi tots ells. Per col·lectius trobem 107.768 majors d’edat nacionals i estrangers amb residència legal, 57.704 menors nacionals, 89.402 menors estrangers  i 115.725 estrangers empadronats però sense residencia legal.

En aquest últim grup la conselleria de Boi Ruiz assenyala a 11.886 persones a les quals “no es pot verificar si compleixen els requisits per ser assegurades del Sistema Nacional de Salut o per accedir a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut”. Per això els insta a informar si acompleixen els requisits. A la resta, 103.839 majors d’edat empadronats,  se’ls  ha enviat un nou document d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut, amb el nivell de cobertura que els correspongui d’acord amb el nivell d’empadronament (nivell 1: per a aquelles persones que portin empadronades més de 3 mesos i menys d’1 any; i nivell 2: per a aquelles persones que portin empadronades més d’1 any).