Salut xifra en 40.000 els nens obesos a Catalunya

El 5,1% dels nens catalans tenen diagnosticada obesitat al seu historial sanitari. Són dades del departament de Salut de 2013 a les que ha tingut accés Els passos perduts. El total d’infants que presenten aquesta patologia és de més de 40.000 a tot Catalunya, dels quals uns 22.500 (56 %) són nois i 17.500 (44%) són noies.

En un informe elaborat pel departament a partir de les dades de l’eCAP de l’Institut Català de la Salut s’assenyala que la franja d’edat entre 10 i 14 anys presenta una major incidència de casos d’obesitat. En concret a un 6,89% de nois i noies els hi han diagnosticat al seu CAP, arribant als 25.500. Entre els 5 i 9 anys el percentatge baixa al 3,49% arribant als 14.500, aproximadament.

Dades infants obesitat

L’estudi, molt exhaustiu, ha analitzat especialment la franja de 10 a 14 anys. Des del 2008, amb Marina Geli com a consellera, i fins a l’actualitat, s’ha augmentat la vigilància sobre aquest sector de la població. I és que una de les conseqüències de la crisi econòmica és una mala alimentació que deriva en problemes de sobrepès en sectors de la societat que s’han empobrit.

Anuncis

Les empreses privades tindran accés a les dades sanitàries dels catalans

El departament de Salut de la Generalitat ha iniciat el procés per donar més valor a la informació que es genera al sistema sanitari català” a través d’un concurs “on la col·laboració d‟empreses referents, amb capacitats de fer front als reptes plantejats, és quelcom imprescindible“.

Les bases del concurs, per valor de 8,25 milions d’euros i publicades en català i castellà, són força explícites. “Es vol implementar un model que permeti facilitar les grans quantitats de dades que es generen contínuament al sistema de salut de Catalunya a tots els agents que intervenen o tenen capacitat per millorar la salut de la població: ciutadania, professionals, investigadors, gestors, organitzacions sanitàries, governs, empreses, centres d‟investigació, centres tecnològics, empreses de tecnologia sanitària, etc.”

Com la Generalitat no disposa de diners “es planteja que un dels punts clau per a l‟èxit del nou model serà el disseny, la implantació i l‟operació del model de servei, que es preveu requerirà assumir amb celeritat un gran volum de peticions de serveis (serveis a demanda). Per tant, l‟Agència creu que la fórmula més adient atenent a les circumstàncies d‟incertesa d‟obtenir en els propers anys més recursos econòmics és la de la col·laboració publicoprivada.”

Per tot plegat “per definir aquest model, i atesa la complexitat i el grau d‟innovació que presenta el projecte, es procedeix a iniciar aquest diàleg competitiu, on s‟han definit 6 eixos de treball que ajudaran a l‟Agència a concretar-lo:

1. Àmbit d’informació, on s‟inclouen totes les dades assistencials individualitzades dels ciutadans de Catalunya tractades sota un règim de qualitat i de seguretat tècnica i legal.

2. Àmbit de serveis, on s‟inclou el catàleg de serveis de VISC+ tenint en compte la tipologia d‟usuaris finals.

3. Àmbit de tecnologia, on s‟inclou la plataforma, els sistemes o altres components tecnològics que donaran suport al nou model.

4. Àmbit d’organització i govern, on s‟inclouen els processos i estructures per controlar i exercir la governança del nou model així com mecanismes de col·laboració i participació per part de tercers en el model.

5. Àmbit econòmic, on s‟inclouen els costos, el volum i la tipologia d‟inversions a realitzar, possibles contraprestacions per la prestació de serveis, vies de patrocini i altres aspectes de caràcter economicofinancer.

6. Pla d’implantació, de creixement i de promoció, tenint en compte la progressiva disponibilitat de la informació.