Les empreses privades tindran accés a les dades sanitàries dels catalans

El departament de Salut de la Generalitat ha iniciat el procés per donar més valor a la informació que es genera al sistema sanitari català” a través d’un concurs “on la col·laboració d‟empreses referents, amb capacitats de fer front als reptes plantejats, és quelcom imprescindible“.

Les bases del concurs, per valor de 8,25 milions d’euros i publicades en català i castellà, són força explícites. “Es vol implementar un model que permeti facilitar les grans quantitats de dades que es generen contínuament al sistema de salut de Catalunya a tots els agents que intervenen o tenen capacitat per millorar la salut de la població: ciutadania, professionals, investigadors, gestors, organitzacions sanitàries, governs, empreses, centres d‟investigació, centres tecnològics, empreses de tecnologia sanitària, etc.”

Com la Generalitat no disposa de diners “es planteja que un dels punts clau per a l‟èxit del nou model serà el disseny, la implantació i l‟operació del model de servei, que es preveu requerirà assumir amb celeritat un gran volum de peticions de serveis (serveis a demanda). Per tant, l‟Agència creu que la fórmula més adient atenent a les circumstàncies d‟incertesa d‟obtenir en els propers anys més recursos econòmics és la de la col·laboració publicoprivada.”

Per tot plegat “per definir aquest model, i atesa la complexitat i el grau d‟innovació que presenta el projecte, es procedeix a iniciar aquest diàleg competitiu, on s‟han definit 6 eixos de treball que ajudaran a l‟Agència a concretar-lo:

1. Àmbit d’informació, on s‟inclouen totes les dades assistencials individualitzades dels ciutadans de Catalunya tractades sota un règim de qualitat i de seguretat tècnica i legal.

2. Àmbit de serveis, on s‟inclou el catàleg de serveis de VISC+ tenint en compte la tipologia d‟usuaris finals.

3. Àmbit de tecnologia, on s‟inclou la plataforma, els sistemes o altres components tecnològics que donaran suport al nou model.

4. Àmbit d’organització i govern, on s‟inclouen els processos i estructures per controlar i exercir la governança del nou model així com mecanismes de col·laboració i participació per part de tercers en el model.

5. Àmbit econòmic, on s‟inclouen els costos, el volum i la tipologia d‟inversions a realitzar, possibles contraprestacions per la prestació de serveis, vies de patrocini i altres aspectes de caràcter economicofinancer.

6. Pla d’implantació, de creixement i de promoció, tenint en compte la progressiva disponibilitat de la informació.

 

Anuncis