El futur negoci de la T-Mobilitat. El detall dels beneficis per l’empresa que el gestioni

Les condicions econòmiques que marcaran els beneficis de l’empresa que gestioni la T-Mobilitat (que pagarà 72,6M € per obtenir-ho) “s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual“. Així ho marca el plec de condicions del concurs d’adjudicació d’aquest nou model tarifari de l’ATM. Tot i això es “defineix un marc teòric factible” on la comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%.”
T-MobilitatGencat.cat
————————————————————————-
Plec condicions. Pag 78
“Retribució a l’Adjudicatari
Pel que fa a les retribucions, s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual, però a continuació es defineix un marc teòric factible. Es realitzaran en el marc de la Mesa de la Cambra de Distribució d’Ingressos, on l’Adjudicatari passarà a
formar part de la mateixa. De forma mensual, es procedirà a la retribució de la gestió en les condicions de pagament establertes en el Reglament de la Mesa de la Cambra, distingint-se entre el que serà la retribució de la part tecnològica del projecte i la retribució de la part comercial del mateix, quedant fixades aquestes retribucions de la següent manera:
Retribució tecnologia:
Aquesta retribució correspondrà a l’adquisició, instal·lació i manteniment del maquinari i sistemes. La retribució o el càlcul de la mateixa per la part de maquinari/programari es realitzarà a través d’una Tarifa de Gestió per cadascuna de les validacions fetes en les màquines de validació instal·lades, independentment del títol de transport utilitzat(targeta T-Mobilitat, títols socials o no integrats). Aquesta fórmula s’utilitzaria en el cas de CPP, si la fórmula contractual acabés sent un arrendament operatiu la retribució seria mitjançant un cànon.
La Tarifa de Gestió es detallarà en diferents parts: inversió inicial, manteniment, ampliacions tecnològiques, nous equipaments …
Aquesta Tarifa de Gestió tindrà un bonus/malus de terminis d’instal·lació, de funcionament … , assumpció del risc tecnològic. També estarà subjecte a bandes de demanda.
Retribució gestió comercial:
Per la gestió de comercialització i distribució de la targeta T-Mobilitat, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra. La comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%. Per a la inversió i gestió dels centres de l’ATM d’atenció al client i de gestió de la informació del transport, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra.
Aquesta despesa tindrà un bonus/malus de qualitat de servei, de disponibilitat …
Beneficis compartits ATM-Adjudicatari:
Aquests beneficis compartits aniran enfocats a minorar les despeses del sistema, i estan també pendents de determinar els percentatges i la naturalesa dels efectes a compartir en funció de l’objecte contractual, també a través de la Mesa de la Cambra,
i seran obtinguts en els següents àmbits:
• Publicitat T-Mobilitat: inserció de publicitat en la targeta i nous suports
(gadgets).
• Comercialització exterior: l’Adjudicatari podrà exportar la tecnologia i el model
tarifari de Catalunya que s’implanti, sota llicència de l’ATM.
• Incorporació altres serveis de mobilitat: incorporació progressiva d’altres
serveis de mobilitat: aparcament, taxis, bicing, peatges … a l’àmbit de
Catalunya.”
Anuncis

Santi Vila ja no assegura que la línia 9 arribarà a l’aeroport al 2016

El conseller de Territori, Santi Vila, allunya de l’any 2016 la posada en servei del tram de la línia 9 comprès entre Collblanc i l’aeroport ” per la manca de les disponibilitats pressupostàries que permetin la finalització de les obres necessàries per a la seva posada en servei”. Així ho assegura en una resposta parlamentària on avisa que “el calendari de posada en servei de les diferents estacions del tram s’ajustarà” d’acord amb el pressupost del que disposi.

Les obres de construcció de la línia 9 entre Collblanc i l’aeroport es troben molt avançades amb el túnel i estacions acabats, de forma que actualment tan sols manca finalitzar els treballs en curs de superestructura de via, electrificació i instal·lacions.

A tota la línia 9 s’han construït 44,3 km dels 50 km de línia previstos, la qual cosa suposa el 89% del total. El percentatge de les estacions en construcció o acabades és d’un 94 %, tenint en compte les 12 que ja estan totalment en funcionament. La resta d’estacions acabades són les 13 del tram I, de l’aeroport a Europa/Fira, i 7 de les 15 del tram II, del carrer A de la Zona Franca a la Zona Universitària.

Acabar la Línia 9 costaria 1.481 milions d’euros. Només aquest 2013 la Generalitat ha de pagar 1.284 per mètodes alemanys

La Generalitat necessita 1.481 milions d’euros (246 mil milions de les antigues pessetes) per acabar la, fins ara, obra més llarga que ha tirat endavant mai el govern català; la línia 9 del metro. Aquesta és la xifra que els tècnics li han enviat al conseller de Territori i Sostenibilitat. Santi Vila ha ordenat reformular fins l’acabament de la legislatura tots els treballs d’aquesta obra que té feina pendent als trams I, II, III i IV. Fins ara l’executiu ha pagat 4.461 M€ (743 mil milions de pessetes).

Les arques de la Generalitat ja fa temps que no suporten cap mena d’esforç, tot i que encara no tenen tallada l’aixeta del crèdit bancari. Però el conseller d’Economia, Andreu Mas Colell, només recorrerà a aquest últim recurs en casos molts prioritaris. I la Linia 9 no ho és en aquests moments. I més tenint en compte que de la banda de Territori està arribant un dels principals problemes per un govern que funciona amb pressupostos prorrogats: pagar el deute més gran dels últims anys per culpa de les infraestructures fetes amb pagament diferit, les del “mètode alemany”, amb  mil milions d’euros vinculats directa o indirectament al departament de Santi Vila. El total del deute diferit que la Generalitat ha d’abonar aquest 2013 és de 1.284 milions.

Els compromisos de Santi Vila amb Barcelona. Obres en transports

Aquests són els compromisos d’obres en la millora de la xarxa de transport públic de l’empresa pública lnfraestructures.cat a la ciutat de Barcelona per al 2013. El govern els ha fet arribar al Parlament. La majoria són actuacions a la L9, arranjament de les línies ja existents i millora de conectivitat amb Renfe i FGC.

Tram 1 de I’L9:  
Condicionament pous evacuació i altres obres complementáries a I’ámbit de
Mercabarna i Parc Logístic.

Tram 2 de I’L9:
Estacions Zona Franca Nova Estació, Pou Motors, Foc Cisell i Foneria.
Llosa intermédia i via entre Foneria i IIdefons Cerdá
Control accessos tallers i catenária de les cotxeres de L9.

Tram 3 de I’L9:
Estacions Mandri i Sarriá: urbanització provisional.

Tram 4 de I’L9:
Sagrera Meridiana i Sagrera TAV.

Instal·lacions de I’L9:
ATC a I’ámbit de Mercabarna i Parc Logístic.
WIFI a I’ámbit de Mercabarna i Parc Logístic.
Validadores a l’àmbit de Mercabarna i Parc Logístic:
Sistemes d’energia i telecomunicacions a l’àmbit de Mercabarna i Parc Logístic.
Sistemes d’energia i telecomunicacions a l’àmbit de Camp Nou:

Obres de Transports. Metro, FGC i accessos Renfe

– Execució de les obres del projecte constructiu d’adaptació a la normativa i millora de I’accessibilitat de I’estació de Virrei Amat a la línia 5 de I’FMB.

– Execució de les obres de nous vestíbuls a les estacions de Bogatell, Llacuna i Selva de Mar de la L4 de FMB.

– Execució de les obres corresponents al projecte constructiu d’adaptació a la normativa. Millora de I’accessibilitat i remodelació de I’estació de Gràcia dels FGC.

– Execució de les obres d’ampliació i complementàries de l’alimentació elèctrica de la línia 5 de TMB per la posada en servei de nous trens.

– Execució de les obres de millora de I’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Clot (L 1 i L2 de FMB i RENFE). Fase 1.

– Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 dels nous vestíbuls a intercanvíador de l’Arc de Triomf (L 1 de FMB i RENFE).

– Execució de les obres de Millora de l’evacuació i de I’accessibilitat de la línia 4 dels FMB. Estació Jaume 1.

– Execució de les obres del projecte constructiu de nova estació de la L5 de l’FMB entre Collblanc i Pubilla Cases. Arquitectura, instal·lacions i urbanització. Projecte actualitzat.

– Execució de les obres d’eixamplament d’andana direcció Sarrià de l’estació de Provença dels FGC.